2020. szeptember 2., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 2 - SZERDA - Ézsaiás 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 1. fejezet 1876. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

1. fejezet (4. rész) – Példaképünk!  

Krisztus tanítása annyira más volt, mint az írástudók és farizeusok írásmagyarázata, hogy az emberek felfigyeltek rá. A rabbik hosszasan foglalkoztak a hagyományokkal, az emberi elméletekkel és a spekulációkkal. Sokszor tették magának a Szentírásnak a helyére azt, amit emberek tanítottak és írtak a Szentírásról. Krisztus tanításának tárgya Isten Igéje volt. A kérdezősködőknek egyszerűen így válaszolt: "Meg van írva"; "A törvényben mi van megírva?"; "Mint olvasod?". Akár barátban, akár ellenségben támadt érdeklődés, minden alkalommal az Igét tárta fel. Világosan és hatalommal hirdette az evangélium üzenetét. Szavai reflektorfénybe helyezték a pátriárkák és próféták tanításait, és az Írások új kinyilatkoztatásként tárulkoztak fel az emberek előtt. Hallgatói soha azelőtt nem fogták fel ilyen világosan Isten Igéje értelmének mélységeit.

Soha nem volt olyan evangélizátor, mint Krisztus. Ő volt a menny Fensége, de megalázkodva magára vette emberi természetünket, hogy ott találkozzék az emberekkel, ahol vannak. Krisztus, a szövetség hírnöke, az üdvösség örömhírét hozta minden embernek: gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának. Nagy Gyógyítókénti híre Palesztina- szerte elterjedt. A betegek elmentek oda, amerre útja vezetett, hogy segítségét kérjék. Sok gondterhelt ember is megkereste, hogy hallhassa szavait, és érezhesse kezének érintését. A dicsőség Királya így járt városról városra; szerény emberi öltözékben hirdette az evangéliumot, és gyógyította a betegeket.

Részt vett a nemzet nagy évi ünnepein, és a formaságokba merült tömegnek mennyei dolgokról beszélt, így hozva emberközelbe az örökkévalóságot.

Mindnyájuknak hozott kincseket a bölcsesség tárházából. Olyan egyszerűen beszélt, hogy nem lehetett nem megérteni. Sajátos módszereivel segített mindazoknak, akiket bánat és megpróbáltatás ért. Tapintattal, szíves jóindulattal, gyógyulást és erőt nyújtva szolgált a bűnbeteg léleknek.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 12

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2012&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2012&version=NT-HU

Ézsaiás 12. fejezete így kezdődik: „ama napon...” Melyik napon is? Ez az azutáni nap, miután az Úr megmentette a „maradék népét” (Ézs 11:6). Dániel 12:1-től kezdődően így olvassuk: „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll (...) És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek (...) és fénylenek, mint az égnek fényessége (...) miként a csillagok örökkön örökké.”

Ennek a győzelmi- és örömgondolatnak szálát veszi fel Ézsaiás ebben a fejezetben. „Íme, az Isten az én (...) erősségem, és énekem” (2. vers). Hasonló gondolatot találunk a 46. zsoltárban is: „a mi erősségünk”. Ézsaiás a Bárány Énekét énekli „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!” (Jel 7:10). Ézsaiás látta a szenteket a szabadítás forrásából vizet meríteni (3a vers), „és olyanok lesznek, mint a folyóvizek mellé ültetett fa”, „mert a Bárány (...) a vizeknek élő forrásaira viszi őket” (Jel 7:17). „És így szólotok ama napon [az Úr második eljövetelének napján]: Adjatok hálát az Úrnak”, ez tükröződik a Jelenések 7:12-ben: „hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké”. Ezek a próféciák arra utalnak, hogy egyszer minden nyelv megvallja az Atya dicsőségére, hogy Krisztus az Úr. 

Az Úr érdemes rá, hogy énekben dicsőítsük, mert olyan dolgokat vitt véghez, mint a teremtés, a megváltás és az újjáteremtés (5a vers), és arra is, hogy ezt az egész Földnek tudtára adjuk (5b vers). Ez a jelenet távol áll a fizikai Izrael történelmi múltjától, jelenétől, vagy éppen jövőjétől. Ez az örökkévalóságban játszódik, hiszen Ézsaiás így ír: „Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!” (6. vers).Itt a „Sion” kifejezés a mennyei Sionra utal, ami az új Jeruzsálem a mennyben, ahol a szenteknek hatalmas erőssége Isten jelenléte lesz. A harcos Messiás ebből a Sionból fog kimenni, hogy megküzdjön a Gonosszal a végső, megsemmisítő csatában, avagy az Úr napján.

A 46. zsoltár elmondja, mennyire izgatottan kiáltanak fel Sion szentjei (Zsolt. 46:11), mikor a harcos Messiás belép a kapukon a sátánnal való csata után. Ekkor teljesedik az, hogy „a Seregek Ura velünk van” (Zsolt 46:12) ami összecseng Ézs 12:6 második felével: „nagy közötted Izráelnek Szentje!”

Drága Istenünk, add, hogy megtapasztaljuk aTe felmagasztalásodból eredő hatalmas örömöt és megláthassuk a harcos Messiást belépni Sion kapuin és ezt énekelni: „Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség Királya!” Ámen.

Koot van Wyk

265. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   1. fejezetéhez (augusztus 30 – szeptember 5.).

Az alatt az idő alatt, amikor morfiumhoz hasonló hatású szereket szedtem az erős fizikai fájdalomra, nem tudtam, hogy a gyógyszerek megváltoztatták az agyamat, összezavarva a gondolkodásomat és a döntéshozatali képességemet. Tényleg azt hittem, hogy nem szoktam rá a gyógyszerekre, csak különlegesen nagy fájdalommal van dolgom. Amikor végül megkértem az Urat, hogy segítsen kezelni a fájdalmat, hogy abba tudjam hagyni a morfiumhoz hasonló hatású szerek szedését, hitben léptem előre. Nem tudtam, hogy lelki gyógyulásra is szükségem van a fizikai mellett, hogy elmúljon a fájdalom, csak azt tudtam, hogy nem akarom, hogy bárki vagy bármi más, Jézus Krisztuson kívül irányítsa az elmémet. Több mint egy évig tartott, hogy teljesen kitisztuljanak a gyógyszerek az agyamból, és hogy teljes tudatommal és értelmemmel tudjak imádkozni tiszta szívért.

E. G. White hangsúlyozza, hogy Krisztus gyógyító szolgálata az alatt a rövid idő alatt, amit a földön töltött, több fizikai gyógyítási csodából állt, mint lelkiből, és ezek a fizikai gyógyulások az első lépést jelentették a lelki gyógyulás felé, és hogy a gyógyultnak szorosabb kapcsolata legyen vele. Azért is szükségesek voltak, hogy a gonosz befolyását elvegyék a fizikai testről, hogy az elme és a szív megnyílhasson a lelki életre, amelyet az Ő Élő Vize tesz lehetővé. Ha egyszer Krisztus belép az életedbe, tapasztalni fogod a gyógyulást, és magad körül is gyógyulást fogsz látni, ha odafigyelsz rá. Nem lehetséges Jézus Krisztussal közeli kapcsolatban lenni gyógyulás nélkül. Mindannyiunknak szüksége van a gyógyulásra, a bűn megléte miatt. Jézus szeretetszolgálata a gyógyítás szolgálata.

Barbara Gardner
Berrien Springs, Michigan, USA
Fordította Gősi Csaba 


2 megjegyzés: