2020. szeptember 3., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 3 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 1. fejezet 1877. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

1. fejezet (5. rész) – Példaképünk!  

 A tanítók fejedelme a legismertebb képzetek társításával igyekezett utat találni az emberekhez. Úgy mutatta be az igazságot, hogy az később hallgatói szívében mindig a legszentebb emlékekkel és érzésekkel fonódott össze. Tanításaiból megérezték, hogy tökéletesen azonosul érdekeikkel és örömeikkel. Ezek a tanítások olyan félreérthetetlenek, példái olyan találóak voltak, és szavaiból annyi együttérzés és derű sugárzott, hogy hallgatóit magával ragadta. Az az egyszerűség és őszinteség, ahogy a nincsteleneket megszólította, minden szavát szentté tette.

Micsoda szorgos életet élt! Nap mint nap látták, hogy belép a szegények és szomorkodók szerény otthonába; reménységet hirdetett a csüggedőknek, és békességet a nyugtalanoknak. A kedves, meleg szívű, irgalmas Jézus szertejárva felemelte a lesújtottakat, és vigasztalta a szomorkodókat. Ahova csak ment, áldást vitt.

Jézus - mialatt a szegényeknek szolgált - kereste, miként közelítse meg a gazdagokat. Igyekezett megismerkedni a gazdag, művelt farizeusokkal, a zsidó főemberekkel és a római vezető réteggel. Elfogadta meghívásaikat, részt vett ünnepségeiken, megismerkedett foglalatosságaikkal és az őket érdeklő dolgokkal, hogy szívükhöz férkőzhessék, és megmutathassa nekik azt a gazdagságot, amely nem múlik el soha.

Krisztus eljött, hogy megmutassa: a felülről kapott erővel az ember tiszta erkölcsű életet élhet. Lankadatlan türelemmel, megértéssel és segítőkészséggel könnyített az emberek ínségén. Szelídsége és kedvessége kiűzte a lélekből a nyugtalanságot és a kételyt, a kétkedés szertefoszlott, a gyűlölködést felváltotta a szeretet, a hitetlenséget a bizalom.

Jézus mondhatta, akinek csak akarta: "Kövess engem!", és akinek szólt, az felkelt és követte Őt. Megtört a világ varázsa. Szavai hallatán eltűnt a szívből a kapzsiság és a becsvágy, és az emberek felszabadultan követték a Megváltót.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2013&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2013&version=NT-HU

Ézsaiás látomást kapott az Úrtól Babilon bukásáról. A birodalmat a médek és perzsák hódították meg Círusz uralkodása alatt, Kr. e. 538-ban. A látomás isteni eredetéről a 19. versben olvashatunk, mely azt mondja: „Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége... ahogyan földúlta Isten Sodomát és Gomorát” (új prot. ford.). Élénk képek villantak fel Ézsaiás szeme előtt, és amikor leült, hogy leírja a látottakat, rájött, hogy az emberek esetleg össze fogják téveszteni ezeket az eseményeket az Úr végidei eljövetelével. Ezért tudatosan el akarta különíteni egymástól a két eseménysort, ugyanakkor mindkettőt érintette.

Tudjuk, hogy Nabukodonozor álma Dániel könyvének 2. fejezetében azt jelenti, hogy a világ összes országa megszűnik majd létezni, amikor a kéz érintése nélkül lezuhanó kő összezúzza a szobor lábát . Az angyalok Isten haragjának végrehajtói, akik az egész Földet elpusztítják (lásd 5. vers). És ez nem csak Babilonra vonatkozik, vagy a két nagy folyó közti területre, hanem az egész Földre. „Jajgassatok, mert közeledik az Úr napja, a Mindenható pusztításaként jön el” (6. vers). Az Úr mondja: „Megbüntetem a világ gonoszságát” (11. vers), nem csak a babiloniakat, hanem az egész világot. Az Isten „ezért megrendíti az eget és megindul helyéből a föld... izzó haragja napján” (13. vers).

Ézsaiás részletes képet festett Babilon bukásáról (17-22. vers). Az Úr beszél Ézsaiásnak Babilon 163 évvel később bekövetkező elestéről, ami a médek és perzsák győzelme nyomán következett be. Isten a szabja meg a birodalmak felemelkedésének és bukásának idejét, és ez ugyanúgy igaz az asszír birodalomra Ézsaiás idejében, mint az összes többi birodalomra Jézus második eljöveteléig. Babilon bukása olyan súlyos lesz, hogy többé nem lesz emberek által lakott terület, csak a mezei vadak és állatok tanyája. „Hamar eljön az ideje, nem késnek napjai” (22. vers).

Drága Istenünk! Add, hogy Ézsaiás szemszögéből tudjunk összpontosítani a végső tervedre, míg keressük utunkat a történelem útvesztőiben! Ámen.

Koot van Wyk

265. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   1. fejezetéhez (augusztus 30 – szeptember 5.).

Az alatt az idő alatt, amikor morfiumhoz hasonló hatású szereket szedtem az erős fizikai fájdalomra, nem tudtam, hogy a gyógyszerek megváltoztatták az agyamat, összezavarva a gondolkodásomat és a döntéshozatali képességemet. Tényleg azt hittem, hogy nem szoktam rá a gyógyszerekre, csak különlegesen nagy fájdalommal van dolgom. Amikor végül megkértem az Urat, hogy segítsen kezelni a fájdalmat, hogy abba tudjam hagyni a morfiumhoz hasonló hatású szerek szedését, hitben léptem előre. Nem tudtam, hogy lelki gyógyulásra is szükségem van a fizikai mellett, hogy elmúljon a fájdalom, csak azt tudtam, hogy nem akarom, hogy bárki vagy bármi más, Jézus Krisztuson kívül irányítsa az elmémet. Több mint egy évig tartott, hogy teljesen kitisztuljanak a gyógyszerek az agyamból, és hogy teljes tudatommal és értelmemmel tudjak imádkozni tiszta szívért.

E. G. White hangsúlyozza, hogy Krisztus gyógyító szolgálata az alatt a rövid idő alatt, amit a földön töltött, több fizikai gyógyítási csodából állt, mint lelkiből, és ezek a fizikai gyógyulások az első lépést jelentették a lelki gyógyulás felé, és hogy a gyógyultnak szorosabb kapcsolata legyen vele. Azért is szükségesek voltak, hogy a gonosz befolyását elvegyék a fizikai testről, hogy az elme és a szív megnyílhasson a lelki életre, amelyet az Ő Élő Vize tesz lehetővé. Ha egyszer Krisztus belép az életedbe, tapasztalni fogod a gyógyulást, és magad körül is gyógyulást fogsz látni, ha odafigyelsz rá. Nem lehetséges Jézus Krisztussal közeli kapcsolatban lenni gyógyulás nélkül. Mindannyiunknak szüksége van a gyógyulásra, a bűn megléte miatt. Jézus szeretetszolgálata a gyógyítás szolgálata.

Barbara Gardner

Berrien Springs, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: