2020. szeptember 5., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 5 - SZOMBAT - Ézsaiás 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 1. fejezet 1879. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

1. fejezet (7. rész) – Testvéri szeretet  

Személyes szolgálat

Krisztus nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, amely az üdvösség evangéliumának hirdetésére nyílt. Figyeljük csak a samáriai asszonyhoz intézett csodálatos szavait! Jézus Jákób kútjánál ült, az asszony pedig éppen vízért jött, és meglepetésére Jézus szívességet kért tőle. "Adj innom!" - mondta. Friss vizet kívánt, és ugyanakkor kaput akart nyitni, hogy felkínálhassa az asszonynak az élet vizét. "Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki samáriai asszony vagyok?! - kérdezte az asszony. - Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal." Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet... Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne" (Jn 4:7-14).

Micsoda érdeklődést tanúsított Krisztus egyetlen asszony iránt! Milyen komolyak és sokatmondóak voltak szavai! Hallatukra az asszony otthagyta vedrét, bement a városba, és ezt mondta barátainak: "Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?" Azt olvassuk, hogy "abból a városból... sokan hívének benne a samaritánusok közül" (29, 39. vers). És ki tudja felmérni, micsoda lélekmentő hatása volt ezeknek a szavaknak az azóta eltelt évek során is?

Ha valahol a szívek megnyílnak az igazság befogadására, Krisztus kész útbaigazítást adni. Kinyilatkoztatja nekik az Atyát, és azt, hogy milyen szolgálatot fogad el Ő, aki olvas a szívben. Jézus nekik nem példázatokban beszél, hanem - mint az asszonynak a kútnál - ezt mondja: "Én vagyok az, aki veled beszélek".

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 15

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2015&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2015&version=NT-HU

Ézsaiás ebben a fejezetben újabb Istentől kapott látomást magyaráz meg. A kinyilatkoztatásból megmagyarázza Isten végrehajtó ítéletét a moábiták városai ellen. A 9. versből tudjuk, hogy a moábitákat ért csapások mind Istentől származtak, büntetésképpen azokért a dolgokért, amelyeket ők tettek Izrael népe ellen. A moábiták Lót lányától és Lóttól származtak, és az izraelitákat bálványimádásra csábították.

Az eredeti nyelvben a fejezet versei részekre vannak osztva és ezeknek a részeknek a kezdőbetűi, vagy kezdőszavai gyakran megegyeznek, hogy egy ritmikus egyensúlyt adjanak az egész leírásnak. Olyan, mint egy nagyon alaposan megszerkesztett vers. A vers közepén van egy különleges kifejezés, amely bepillantást enged abba, mit érez Isten, miközben bünteti Moábot: „Szívem kiált Moábért” (5a vers). Akár magától Istentől érkeztek a csapások, akár közvetve más népeken keresztül, egy dolog világos: egy dolog egészen egyértelmű, mégpedig az, hogy Isten szíve már attól is fájdalommal telik meg, hogy meg kell engednie a büntetést.

Miután megemlíti Isten szívből jövő fájdalmát, amit aközben érez, hogy megbünteti a moábitákat bűneik miatt, Ézsaiás különböző városokról és helyekről ír, amelyekre szintén büntetés vár (1-4a vers). Ezek a városok és helyszínek a Holt-tenger csúcsától a Királyok Útjának keleti feléig húzódtak, majd északra és vissza, nyugatra. (Most arról az általánosan vett területről beszélünk, ahol az Andrews University kiterjedt archeológiai kutatómunkát végzett.) Moáb felkiált és „lelke reszket” (4c vers).

Ezen a ponton Ézsaiás még több betekintést enged ezekbe a súlyos tragédiákba azáltal, hogy a földi problémákra adott, mennyei reakciókat mutatja be. Isten így szól: „Szívem kiált Moábért” (5a vers). A mennyei Istent mély fájdalommal tölti el az emberek szenvedése, ami saját bűneik miatt éri őket, hiszen bálványimádásukkal sátán csalásainak áldozatai lettek.

Ézsaiás még több várost és helyszínt említ meg, amelyek a Holt-tenger déli része felé visznek minket. Bár ezeket nem ismerjük annyira, de valószínűleg a Királyok Útját követik délre (5d vers). A terület most elhagyatott, a fű kiszáradt, nincs zöld növényzet (6. vers), és a tárolt élelmiszert mind elhordták (7. vers). A nélkülözés jajszava hangzott mindenhol Moáb földjén. Az élelmet ellopták, az emberek szenvedtek, és Isten büntető intézkedései nyilvánvalóak voltak. A 9. versben az Úr ezt mondja: "Más veszedelmet is hozok Dímónra: oroszlánokat Móáb menekültjeire és a föld maradékára."

Szerető Istenünk! Moáb és az ottani emberek bálványimádóak voltak, és megtagadtak Téged, a világ Teremtőjét. Ezért hoztad rájuk a büntetést. Segíts minket, hogy ne imádjuk napjaink bálványait, akármik is legyenek azok, és ne veszítsük el a bibliai látásmódunkat. Olyan időben élünk, amikor az emberek rokonszenveznek a bevett bűnös gyakorlatokkal, mert csak azt látják helyes útnak. Urunk, segíts minket, hogy hűségesek maradjunk! Ámen.

Koot van Wyk

265. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   1. fejezetéhez (augusztus 30 – szeptember 5.).

Az alatt az idő alatt, amikor morfiumhoz hasonló hatású szereket szedtem az erős fizikai fájdalomra, nem tudtam, hogy a gyógyszerek megváltoztatták az agyamat, összezavarva a gondolkodásomat és a döntéshozatali képességemet. Tényleg azt hittem, hogy nem szoktam rá a gyógyszerekre, csak különlegesen nagy fájdalommal van dolgom. Amikor végül megkértem az Urat, hogy segítsen kezelni a fájdalmat, hogy abba tudjam hagyni a morfiumhoz hasonló hatású szerek szedését, hitben léptem előre. Nem tudtam, hogy lelki gyógyulásra is szükségem van a fizikai mellett, hogy elmúljon a fájdalom, csak azt tudtam, hogy nem akarom, hogy bárki vagy bármi más, Jézus Krisztuson kívül irányítsa az elmémet. Több mint egy évig tartott, hogy teljesen kitisztuljanak a gyógyszerek az agyamból, és hogy teljes tudatommal és értelmemmel tudjak imádkozni tiszta szívért.

E. G. White hangsúlyozza, hogy Krisztus gyógyító szolgálata az alatt a rövid idő alatt, amit a földön töltött, több fizikai gyógyítási csodából állt, mint lelkiből, és ezek a fizikai gyógyulások az első lépést jelentették a lelki gyógyulás felé, és hogy a gyógyultnak szorosabb kapcsolata legyen vele. Azért is szükségesek voltak, hogy a gonosz befolyását elvegyék a fizikai testről, hogy az elme és a szív megnyílhasson a lelki életre, amelyet az Ő Élő Vize tesz lehetővé. Ha egyszer Krisztus belép az életedbe, tapasztalni fogod a gyógyulást, és magad körül is gyógyulást fogsz látni, ha odafigyelsz rá. Nem lehetséges Jézus Krisztussal közeli kapcsolatban lenni gyógyulás nélkül. Mindannyiunknak szüksége van a gyógyulásra, a bűn megléte miatt. Jézus szeretetszolgálata a gyógyítás szolgálata.

Barbara Gardner

Berrien Springs, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: