2020. szeptember 10., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 10 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 2. fejezet 1884. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

2. fejezet (5. rész) – A szolgálat napjai  

 Ha bepillantást nyerhetnénk annak a kis csoportnak későbbi életébe, látnánk, hogy az anyák a Megváltó szerető szavait ismételgetve emlékeztetik gyermekeiket erre a jelenetre. Látnánk azt is, hogy ezeknek a szavaknak az emléke a későbbi években hányszor őrizte meg a gyermekeket attól, hogy letérjenek az Úr megváltottai számára kijelölt útról.

Krisztus ma is ugyanaz a könyörületes Megváltó, mint amikor az emberek között járt. Éppúgy segíti az anyákat most is, mint amikor Júdeában karjába vette a kicsinyeket. A mi gyermekeink ma éppen úgy vérén megváltott tulajdonai, mint a régen letűnt idők gyermekei.

Jézus ismeri minden anyai szív terhét. Ő, akinek szegénységgel és nélkülözéssel küszködő anyja volt, megért minden fáradozó anyát. Aki hosszú utat tett meg azért, hogy könnyítsen egy aggódó kánaánita anya szívén, a mai anyákért is megtesz ugyanannyit. Aki visszaadta a naini özvegy egyetlen fiát, és aki gyötrelmei között a kereszten megemlékezett saját anyjáról, megindul ma is az anyák fájdalmán. Ő minden bajban és minden szükségben vigaszt és segítséget nyújt.

Jöjjenek Jézushoz az anyák minden problémájukkal! Meglátják majd, hogy a kegyelem segítséget nyújt anyai gondjaikban. Nyitva van az ajtó minden olyan anya előtt, aki le akarja tenni terheit a Megváltó lábához. Aki azt mondta, hogy "engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket" (Mk 10:14), most is kéri az anyákat, hogy vigyék hozzá áldásért gyermekeiket.

A hozzávitt gyermekekben Jézus azokat a férfiakat és nőket látta, akik kegyelmének örökösei, országának polgárai lesznek, és akik közül egyik-másik mártíromságot fog szenvedni érte. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatni fogják Őt, és sokkal készségesebben elfogadják Megváltójuknak, mint a felnőttek, akik között sok a világi bölcs és a kemény szívű ember. Tanításaiban leereszkedett a kicsinyek színvonalára. Jézus, a menny Királya, válaszolt kérdéseikre, és leegyszerűsítette, gyermeki értelmükhöz szabta fontos tanításait. Lelkükbe ültette az igazság magvait, amelyek a későbbi évek során kikeltek, és megteremték az örök élet gyümölcseit.

Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ne tiltsák el tőle a gyermekeket, a későbbi korokban élő követőihez is szólt - gyülekezeti tisztségviselőkhöz, lelkészekhez, segítőikhez és minden keresztényhez. Jézus vonzza a gyermekeket, bennünket pedig kér: "Engedjétek hozzám őket!" Mintha csak ezt mondaná: "Ők jönnek, ha ti nem gátoljátok őket".

Ne tüntessétek fel hamis színben Jézust krisztustalan jellemetekkel! Hideg, kemény magatartásotokkal ne tartsátok távol a kicsinyeket tőle! Sose érezzék azt, hogy a menny kellemetlen hely lenne számukra, ha ti is ott lennétek! Ne adjatok okot erre! Ne beszéljetek a vallásról úgy, mint a gyermekek számára érthetetlen dologról! Ne tegyetek úgy, mintha tőlük nem volna elvárható, hogy Krisztust gyermekkorukban elfogadják! Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy Krisztus vallása örömtelen vallás, és hogy a Megváltó mellett le kell mondaniuk mindarról, ami az életet boldoggá teszi!

Működjetek együtt a Szentlélekkel, amikor megérinti a gyermekek szívét! Mondjátok meg nekik, hogy a Megváltó hívja őket, és semmi sem szerezhet nagyobb örömet Jézusnak, mint az, ha életük virágjában s hamvasságában átadják magukat neki.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 20

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2020&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2020&version=NT-HU

Ézsaiás idejében fellendüléseik és hullámvölgyeik ellenére is az etiópok és az egyiptomiak két nagyhatalmú, szomszédos nemzet voltak.  Ezékiás akkoriban lett Júda királya, amikor is Isten üzenetet adott Ézsaiásnak: „Menj és oldd le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le lábadról!” (2. vers). Tudjuk, hogy Ézsaiás majdnem meztelenre vetkőzött, és úgy járt három esztendőn át. 

Az Úr ismét szólt (3. vers), miszerint Ézsaiás meztelensége „jegyül és jelenségül” szolgál Egyiptom és Szerecsenország (Kús földje) ellen. (Akkoriban az etióp Shabako volt Egyiptom királya.) Hogy Ézsaiásnak vajon így kellett-e végigmennie Egyiptomig és vissza, szemléltető bemutatót tartva nekik, azt nem tudjuk biztosan. A lényeg, hogy Ézsaiás jelképezte azt, ami az egyiptomiakkal történik majd, amikor az asszírok eljönnek és sok egyiptomit fogságba hurcolnak. „Úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom foglyait és Szerecsenország rabjait, ifjakat és véneket, ruha és saru nélkül és mezítelen alfellel, Egyiptomnak gyalázatára” (4. vers).

Sok hűséges ember menekült biztonságosnak vélt területekre. Az etiópok biztonságot reméltek Egyiptomban. „S megrettennek és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, amelyben reménykedtek és Egyiptom miatt, amelyben dicsekedtek” (5. vers). A hű emberek oda menekültek, de Ézsaiás által életszerűen mutatja be az Úr, hogy Egyiptom nem nyújtja számukra a szükséges biztonságot, és ezt fogják mondani: „Ímé, így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy Asszíria királyától megszabaduljunk.” A rossz hírre, hogy Asszíria átvette az uralmat ezt kérdezték: „Hát mi miként menekülhetnénk meg?” (6. vers).

Az Úr és Ézsaiás üzenete világos: ne vessük reményünket világi hatalmakba! Az Úrra alapozzuk reménységünket! Az előző fejezetből tudjuk, hogy a végidőben, közvetlenül az Úr eljövetele előtt az egyiptomiak megosztottan egymás ellen harcolnak majd a hatalomért. Ebben a fejezetben pedig megismerték az asszírok erejét, amint hadvezérük eljött és megtépázta Egyiptom hatalmát. 

Ekképpen tehát, Ézsaiás idejének katasztrófái és a végidő politikai erőinek konfliktusai között egyetlen dolog világos: a világi hatalmak nem képesek semmilyen emberi biztonságot és tartós békét nyújtani. Annak teljes mértékben az Úrtól kell jönnie.

Drága Istenünk! Tudjuk, hogy időnként milyen könnyen a saját biztonsági rendszereink védelmében bízunk. Urunk, szükségünk van emlékeztetőre, hogy mennyire fontos kapcsolatban állnunk Veled. Te vagy a mi biztonságunk, védőpajzsunk az utolsó napok hőségétől. Szükségünk van Rád, Urunk. Kérünk, segíts rajtunk! Ámen.

Koot van Wyk

266. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   2. fejezetéhez (szeptember 6-12.).

A mi Megváltónk jó mintája volt a könyörületességnek, gyengédségnek és alázatosságnak, miközben önzetlenül szolgálta az emberiséget. Jézus mennyei Atyja dicsőségének jelképe volt, nem pedig a sajátjának. Amikor a kereszten szenvedett, egyszer sem tett csodát, hogy kedvezzen magának, és enyhítse kínszenvedéseit. Ez a fejezet egy régi fiatal, önkéntes misszionárius dalra emlékeztet: „ÖRÖM – Jézus elsőként, a többiek utána, te magad utoljára.” (Az angolban a kezdőbetűk az ÖRÖM szót adják ki. 

Amikor Jézus az emberek között élt, az emberiség iránt érzett szeretetet testesítette meg, amely nem, kor, faj és nyelv felett áll. Nemcsak testi és mentális betegségeket gyógyított, hanem enni adott az éhezőknek, és lehetővé tette, hogy a megfáradtak megpihenhessenek. Péter anyósának meggyógyítása során egy érintésre azonnal visszatért annak egészsége. Frissen szerzett elevenségével a Gyógyítóját és tanítványait szolgálta.

Krisztus szolgálatait egyszerűséggel teljesítette. Minthogy természetfeletti hatalommal rendelkezett, megsokszorozhatta volna a kenyeret levelekkel és kövekkel. Ő azonban a gyermek öt kenyerét és két halát választotta. Ő volt az élet kenyere; ők pedig emberek halászai lettek. Megparancsolta, hogy etessék meg a tömeget, és azzal látta el őket, ami már ott volt.

Krisztus elhordozta minden gyengeségünket. Az ő sebeivel gyógyulánk meg. Hát mi ne keljünk-e fel teljes erőbedobással, hogy a gyógyítónkat és Megváltónkat szolgáljuk? Mikor együttműködünk vele, ahogyan Ő tette az Atyjával, minden dicsőség Ő rá száll, hiszen mi csak az Ő keze és lába vagyunk 

Ruth Haamankuli
Egészségügyi szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota
Fordította Gősi Csaba  


2 megjegyzés: