2017. január 1., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 1 - VASÁRNAP - Zsoltárok 62

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 1. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezet 539. nap

1. Salamon

Dávid és Salamon uralkodása idején Izráel erős nemzetté vált, és sok alkalma volt arra, hogy nagy befolyását az igazság és jogosság érdekében érvényesítse. Jahve nevét dicsőítették és tisztelték. Minden remény megvolt annak a célnak elérésére, amelyért Isten Izráelt az ígéret földjére telepítette. Akadályok tűntek el az útból. Pogány országok lakói, akik azért jöttek, hogy megtalálják az igazságot, elégedetten távoztak. Emberek tértek meg; Isten földi egyháza terebélyesedett és virágzott.

Dávid életének utolsó éveiben már Salamon ült Izráel trónján. Atyja lemondott javára; őt kenték fel és tették meg királynak. Sokat ígérő ifjúként kezdte pályafutását. Isten azt akarta, hogy erőről erőre, dicsőségről dicsőségre jusson, és egyre inkább megközelítse Isten jellemét, hogy népét a mennyei igazság őrzőjeként kapott szent megbízatása teljesítésére késztesse.

Dávid tudta, hogy Isten magasztos célja Izráellel csak akkor valósul meg, ha uralkodói a néppel együtt meg nem szűnő éberséggel igyekeznek az eléjük tárt norma elérésére. Tudta, hogy az ifjú uralkodó csak akkor tud megfelelni megbízatásának, amivel Isten megtisztelte, ha nem csupán katona, államférfi és uralkodó, hanem erős, jó, az igazság tanítója és a hűség mintaképe.

Dávid szeretettel, de nyomatékosan kérlelte Salamont, hogy legyen határozott és nemes lelkű; tanúsítson irgalmat és szeretetet alattvalói iránt; dicsőítse meg Isten nevét a föld népeivel való minden eljárásában, és mutassa meg, hogy milyen szép a szent élet. A sok próba és a figyelemre méltó tapasztalat, amelyet Dávid átélt, megtanította a nemesebb erények értékelésére, és kimondatta vele Salamonhoz intézett utolsó felhívásában: "...Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön" (2Sám 23:3-4).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 62

Csodálatos erővel kezdődik ez a zsoltár, amint Dávid bizonyítja elkötelezettségét és hitét Isten felé. Dávid nyomatékosan leszögezi, hogy csak egyetlen személy van, akire rábízhatja magát, akire várhat és akiben megbízhat, és Ő nem más, mint Isten. Ha várnia kell, akkor várni fog türelmesen és békésen. Dávid bemutatja az Egyetlenbe vetett bizalmát, akire vár, s akiről így vall: Ő a „szabadulásom,” „kősziklám” és „oltalmam.” Itt, ahol Dávid átadja magát, kijelenti, hogy „azért nem rendülök meg felettébb.” A hite és a tapasztalatai Istenben teszik rendíthetetlenné. Dávid ezen magabiztos függése Istentől az a biztos alap, amelyen állva le tudja győzni ellenségeit, látja a sorsukat, és le tudja leplezni a hátsó szándékaikat.

Az első és második versben Dávid zenével nyitja a zsoltárt. Tisztelete és imája bőségesen árad szívéből Isten felé, ahogy tanúskodik Istenről, a „dicsőségéről,” aki az ő „erős kősziklája” és „menedéke.” Az a szépség és erő, amivel ezeket a szavakat leírták (2-3, 6-7. vers) éreztetik a lelki növekedés és bizalom mélységét, amelyek az ember egész életén át fejlődnek. Ezeken keresztül tanúsítja Dávid, hogy egyedül Isten nem hagyja el sohasem. Azt szeretné, hogy mások is teljesen megbízzanak Istenben, és azt a tanácsot adja, hogy lépjenek be Isten menedékhelyére – egészen kitárt szívvel. Kiemeli, mennyire fontos, hogy egyedül csak Istentől függjünk és eközben kifejti, hogy kiben nem lehet megbízni és mi az önfüggőségünk gyökre: a hatalom és a pénz csábítása. Megerősíti tisztségének élettapasztalatait, alázatosan elismeri Isten fennhatóságát, kegyelmét és igazságos ítéletét.

Ahogy Dávidnak is, úgy nekünk is jönnek rosszabb időszakok az életünkben. Akár ravasz ellenfelek, egészségügyi, anyagi problémák, akár veszteségek, tragédiák, vagy egy látszólag megválaszolatlan ima. A zsoltár legfontosabb mondanivalója az, hogy egyedül Ő a mi lelki és testi Megváltónk. Alázzuk meg magunka és bízzunk benne! Várjunk rá nyugodtan és békességben! Emlékezzünk meg hűséges tetteiről és mondjuk el azokat! Számoljunk be az világnak Istenről, így mindenki hallja, hogy vágyódunk utána, mint Megváltó, Szikla, Erősség, és Oltalom után. Használjuk az ő szavát, mint kardot, hogy harcolhassunk bármi és bárki ellen, aki gyengíti a kitartásunkat Istenben a nehéz időszakok alatt!

Szerető Uram, segíts, hogy úgy tudjak benned hinni, ahogy kellene! Segíts, hogy kívánjam az ígéreteidet és elfogadjam őket! Segíts, hogy biztosan tudjam várni a te tökéletes időzítésedet. Add, hogy erőteljesen és mozdíthatatlanul álljak a te jelenlétedben kegyelmeddel védve! Ámen.

Stephanie Sheehan
Southern Adventist University

75. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezetéhez (január 1-7.).

Amikor Dávid királyt Salamon követte, Izrael abba a helyzetbe került, hogy Isten megvalósítja azt, amit eltervezett. Izraelt olyan útvonalak kereszteződésébe helyezte, ahol az igaz Istenről szóló üzenetet eljuttathatja az egész világnak.  

Miközben Salamon felnevelkedett, az Isten törvénye iránti engedelmességben élt. És most eljött az idő, hogy átvegye a trónt. Apja, Dávid király és tanácsosai átadták neki az Izrael feletti uralkodással járó feladatokat. Ez az uralom gyors gondolkodást, finom lelket és igazi jellemet követelt meg. Egy álomban Salamon alázatosan megnyitotta a szívét Isten előtt, és bölcsességet kért Tőle. Isten örömmel tett eleget Salamon kérésének.

Mi egy olyan időben élünk, ahol a világ érett arra, hogy meghallja a remény és a szeretet üzenetét. Nekünk is arra van szükségünk, amire Salamonnak is szüksége volt, hogy Izraelen uralkodjon: egy olyan elmére, amely képes az üzenetet továbbadására, gyöngéd lelkületre azok irányában, akikkel találkozunk és olyan jellemre, amely tükrözi Megváltónkat. Milyen alázatra késztető az, amikor az üzenet céljára gondolunk! De Salamonhoz hasonlóan mi is megnyithatjuk szívünket Isten előtt, és bölcsességet kérhetünk. Isten örömét leli abban, hogy meghallgassa ezt az imát.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1:5). "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket" (Jak 4:10)

Arlene Campbell
fődiakonissza
Holly hetednapi adventista gyülekezet

Michigan USA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése