2017. január 21., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 21 - SZOMBAT - Zsoltárok 82

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 3. fejezet 559. nap

Isten rendkívüli bölcsességgel áldotta meg Salamont. De a világ elvonta Istentől. Az emberek ma sem erősebbek Salamonnál. Éppen úgy hajlamosak engedni az ő bukását okozó hatásoknak. Isten figyelmeztette Salamont az őt fenyegető veszélyre, mint ahogy ma is óva inti gyermekeit, hogy ne veszélyeztessék lelküket a világhoz való kötődéssel. "Ezért tehát menjetek ki közülük - kérlel -, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr" (2Kor 6:17-18).

A jólét közepette leselkedik a veszély. A gazdagság és a dicsőség minden korszakban veszélyeztette az alázatosságot és a lelkiséget. A nem üres poharat nehezen hordozzuk; a csordultig töltött kelyhet vigyázva kell egyensúlyban tartanunk. A szenvedés, a csapás fájdalmat okozhat, de a lelki életet leginkább a jólét veszélyezteti. Ha az ember nem veti magát alá állandóan Isten akaratának, ha az igazság nem szenteli meg, a siker biztosan felébreszti benne az elbizakodottságra való természetes hajlamot.
Az alázat völgye - ahol az ember minden lépésénél csak Istentől várhat tanítást és eligazítást - viszonylag veszélytelen. De a legsúlyosabb veszélyben az az ember van, aki magas csúcson áll, és akit állása folytán bölcsnek tartanak. Ha nem Istenre támaszkodik, biztosan elbukik.

A lelkünkben megengedett gőg és becsvágy megrontja életünket, mert a büszkeség és önelégültség bezárja szívünket a menny végtelen áldásai előtt. Aki célul tűzi ki az öndicsőítést, az rá fog ébredni arra, hogy híjával van Isten kegyelmének, ami igazi gazdagságot és örömet ad. Aki pedig mindent odaad, és mindent megtesz Krisztusért, az tapasztalja ennek az ígéretnek a teljesedését: "Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni" (Péld 10:22). Ha a Megváltó szelíden megérint kegyelmével, lelkünkből eloszlik a nyugtalanság és minden szentségtelen törekvés. A gyűlölet szeretetre, a hitetlenség pedig bizalomra változik. Amikor így szól hozzánk: "Kövess engem", a világ varázsa megtörik. Szavára a kapzsiság, a becsvágy eltűnik szívünkből, és felszabadultan indulunk el a Megváltó követésére.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 82

A zsoltár nyitóverse egy tárgyalóterem képét idézi fel. Isten elnököl és ítélkezik ezen a hatalmas gyűlésen, és érdekes módon, pont Izráel bírái ellen emelnek vádat. Az Igaz Bíró elmarasztalja őket gonosz elfogultságuk miatt, és kéri ezeket a bírákat, hogy álljanak a védtelenek szükségletei és jogai mellé.

Ahogy olvastam Isten kérlelését, hogy védjék meg az apátlanokat és gyengéket, valamint mentsék meg a szükségben szenvedőket, a gondolataim önkéntelenül Jézus életére és cselekedeteire ugrottak. Lukács így írja, „És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva: Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét” (Lk 4:16-19).

Ugyanaz a Jézus, aki tanácsolta a népét az Ótestamentumban, most példát mutat feddhetetlen életén keresztül, hogy hogyan kell védeni a védtelent, az özvegyet, árvát és a szegényt. Szinte látom Jézust, ahogy gyengéden védelmezi az özvegyet az ő két fillérjével. Látom, ahogy hívogatja a gyerekeket, miközben a barátait erre ösztönzi: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.” Látom, ahogy ránéz összetört szívű édesanyjára, és János gondjaira bízza. Milyen gyönyörű szemléltetése a szeretetnek! Egy éles kép, amin keresztül láthatjuk, hogy Jézus hogyan kezelte az embereket, és hogyan szeretné, hogy mi kezeljük a saját embertársainkat. Mi a te kedvenc történeted Jézusról, ahol Jézus bemutatja szerető gondoskodását azoknak, akiknek szüksége volt Reá?

„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” Ámen.

Kimberly Bobenhausen

77. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 3. fejezetéhez (január 15-21.).

Amikor jól mennek a dolgok, akkor is látjuk-e a veszélyt? Úgy tűnik, Salamon nem ismerte fel a negatív hatásokat, amik a vagyonnal és a hírnévvel járhatnak az életére nézve. A bölcsessége és tisztessége miatt szerte a világon ismertté vált, és Izráel királyságát a jólét és fellendülés jellemezte vezetése idején. Eleinte Salamon tiszteletben tartotta Istent, és gondosan követte az Ő utasításait, hogy hogyan uralkodjon. Idővel Salamon már inkább magában bízott, mint hogy felismerte volna, hogy a sikerei teljes mértékben Isten áldásaitól függtek. Elkezdett kisebb dolgokban a saját feje után menni, Isten útmutatásain kívülre, amely ahhoz vezetett, hogy a nagyobb döntésekben is Isten útjától eltávolodott. Végül már szörnyű dolgokat tett, például olyan kegyhelyek felállítását engedélyezte, ahol az emberek saját gyermekeiket áldozták fel bálványoknak!

Mi magunk is hasonló irányba tartunk? Dicsőítjük-e Urunkat az életünkben lévő jó dolgokért és alázatosan kérjük az Ő további útmutatását? Vagy mérhetetlenül jó véleménnyel vagyunk magunkról (büszkeség) és azt gondoljuk, annyira erősek és nagyszerűek vagyunk, hogy saját magunk érdemeltük ki az áldásainkat? Salamon bukása egy figyelmeztető jel mindannyiunk számára, amelyre tekintsünk, ha jól mennek a dolgok, azért hogy megőrizzük Istentől való függőségünket és elismerjük, hogy szükségünk van rá.

Julie Hill Alvarez
Placerville, CA USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése