2017. január 6., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 6 - PÉNTEK- Zsoltárok 67

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezet 544. nap

Nem könnyű a vezetéssel megbízott ember útja. Tekintsen minden nehézséget imára szólításnak! Sohase mulasszon el tanácsot kérni a bölcsesség csodálatos Forrásától! A Mestertől kapott erővel és értelemmel képes lesz ellenállni a szentségtelen befolyásnak. Külön tudja választani a jót a rossztól. Helyesli azt, amit Isten helyesel, és komolyan küzd, nehogy helytelen elvek honosodjanak meg Isten művében.

A bölcsességet, amire Salamon jobban vágyott, mint gazdagságra, dicsőségre és hosszú életre, Isten megadta neki. Tiszta értelmet, megértő szívet, szerető lelkületet kért, és megkapta. "Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Bölcsebb volt Salamon minden embernél... úgyhogy híres lett valamennyi nép körében" (1Kir 5:9-11).

"...félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot" (1Kir 3:28). Az emberek őszintén ragaszkodtak Salamonhoz - mint annak idején Dávidhoz -, és mindenben engedelmeskedtek neki. "Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene, az Úr, vele volt, és egyre nagyobbá tette" (2Krón 1:1).

Salamon hosszú évekig Istennek szentelte életét. Becsületesség, elvhűség és az Isten parancsolatai iránti szigorú engedelmesség jellemezte. Ő maga irányított minden fontos vállalkozást, és bölcsen intézte a birodalom hivatalos ügyeit. Gazdagsága és bölcsessége, az uralkodás első éveiben épített paloták és középületek, szóban és tettben megmutatkozó határozottsága, kegyessége, méltányossága és nagylelkűsége kiváltotta alattvalói hűségét, valamint sok ország uralkodóinak csodálatát és tiszteletét.

Salamon uralkodása elején Jahve nevét nagy tisztelet övezte. A király bölcsessége és igazságossága minden nemzet előtt tanúskodott annak az Istennek nagyszerű tulajdonságairól, akinek szolgált. Egy ideig Izráel a világ világossága volt; bemutatta Jahve nagyságát. Salamon kezdeti uralmának igazi dicsősége nem rendkívüli bölcsességében, mesébe illő gazdagságában, messze terjedő befolyásában és hírnevében rejlett, hanem abban a megbecsülésben és tiszteletben, amelyet a menny ajándékainak bölcs felhasználásával Izráel Istene nevének szerzett.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 67

Ez egy rövid zsoltár, hálával és az Istenünk hatalmát szemléltető erős érzelemmel. Ő nem akármilyen isten, hanem a mi Istenünk (7. vers).  És Jézus, Isten Fia, a mi Megváltónk. Fanny J. Crosby írásba foglalta ezt az igazságot a mindenkor népszerű zeneművében, a „Tudom és érzem, Jézus enyém!”  című énekben.  A bizonyosság, miszerint Jézus a mi személyes megváltónk, teszi, hogy előre megízlelhetjük a megváltást. Ahogyan az ének szövegében kifejezte, „Ó, micsoda ízelítő az Ő isteni dicsőségből!” (angol szövegben)

A zsoltáríró hit által ízelítőt kapott a megváltásból, hit által bízott Isten megígért Bárányában, és a hite által szólítja fel az embereket, hogy hallassák a dicsőítő éneküket ezért a gyönyörű ígéretért. Mégis, számunkra a biztosíték megalapozása a Kálvárián történt. „A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, amikor megfogamzott a terv a vétkes emberiség megváltására. Akkor még csak Isten szándékában és ígéretében létezett, az ember pedig hit által lehetett az alattvalója. Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor jött létre… Akkor a megváltás tervének megvalósulása biztosítva volt. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az Édenben kapott, megpecsételődött. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg megígért, akkor jött létre.” (E G White: A nagy küzdelem, (311. oldal, Advent Kiadó, 2000)

Ha a zsoltáros dicsőítésért kiált az eljövendő ígérete végett, mennyivel inkább kell nekünk a hálánkat dicsőítéssel kimutatnunk az Isten Báránya által már beteljesített ígéretért. A dicsőítés szövege tör elő a 67. zsoltárból, könyörögve Isten kegyelmességéért, hiszen Ő kegyelmes, és a zsoltáríró háromszor kéri, hogy áldjon meg bennünket (1., 6., 7. vers). Továbbá ez a zsoltár minket is felszólít, hogy áldjuk Istent (3. és 5. vers). „Áldjanak téged a népek!”

Mi a célja az Isten-dicsőítésünknek? Dicsőítjük Őt, hogy az útjai legyenek ismertek az egész Földön, hogy a megváltását üdvözölje minden nemzet (2. vers), hogy mindenki megtudja, Ő igazságosan ítél és uralkodik (4. vers), hogy a világ elismerje a nagylelkűségét (6. vers), és hogy végezetül a világon mindenütt tiszteljék és ismerjék Őt (7. vers).

Tanúként énekeljük Isten dicsőítését. Indíttatva vagyunk, hogy elismerjük a nagyságát és jóságát.  Majd az Ő kegyelme másokat is odavonz, hogy keressék az Ő orcáját, dicsőítsék Megváltónk, Jézus szépségét, és ízelítőben részesüljenek az Ő dicsőségéből.

Teresita Pérez

75. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezetéhez (január 1-7.).

Amikor Dávid királyt Salamon követte, Izrael abba a helyzetbe került, hogy Isten megvalósítja azt, amit eltervezett. Izraelt olyan útvonalak kereszteződésébe helyezte, ahol az igaz Istenről szóló üzenetet eljuttathatja az egész világnak. 

Miközben Salamon felnevelkedett, az Isten törvénye iránti engedelmességben élt. És most eljött az idő, hogy átvegye a trónt. Apja, Dávid király és tanácsosai átadták neki az Izrael feletti uralkodással járó feladatokat. Ez az uralom gyors gondolkodást, finom lelket és igazi jellemet követelt meg. Egy álomban Salamon alázatosan megnyitotta a szívét Isten előtt, és bölcsességet kért Tőle. Isten örömmel tett eleget Salamon kérésének.

Mi egy olyan időben élünk, ahol a világ érett arra, hogy meghallja a remény és a szeretet üzenetét. Nekünk is arra van szükségünk, amire Salamonnak is szüksége volt, hogy Izraelen uralkodjon: egy olyan elmére, amely képes az üzenetet továbbadására, gyöngéd lelkületre azok irányában, akikkel találkozunk és olyan jellemre, amely tükrözi Megváltónkat. Milyen alázatra késztető az, amikor az üzenet céljára gondolunk! De Salamonhoz hasonlóan mi is megnyithatjuk szívünket Isten előtt, és bölcsességet kérhetünk. Isten örömét leli abban, hogy meghallgassa ezt az imát.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1:5). "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket" (Jak 4:10)

Arlene Campbell
fődiakonissza
Holly hetednapi adventista gyülekezet

Michigan USA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése