2017. január 26., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 26 - CSÜTÖRTÖK - Zsoltárok 87

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezet 564. nap

Jézus, a mennyei Mester mindig mennyei Atyja nevét dicsőítette. Tanítványait oktatta, hogy így imádkozzanak: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved" (Mt 6:9). Nem felejthették el megvallani, hogy "tied... a dicsőség" (Mt 6:13). A nagy Gyógyító olyan gonddal igyekezett az emberek figyelmét önmagáról erejének Forrására irányítani, hogy "a sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét" (Mt 15:31). Abban a csodálatos imában, amelyet Krisztus közvetlen keresztre feszítése előtt mondott, kijelentette: "Én megdicsőítettelek téged a földön... most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel - könyörgött -, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett" (Jn 17:1, 4, 25-26). 

"Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem - így szól az Úr!" (Jer 9:23). 

"Isten nevét dicsérem énekkel,  magasztalom hálaadással." 

"Méltó vagy, Urunk és Istenünk,  hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom." 

"Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből,  és tisztelem nevedet örökké. " 

"Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  magasztaljuk együtt az ő nevét!"  (Zsolt 69:31; Jel 4:11; Zsolt 86:12; 34:4) 

Azoknak az elveknek az alkalmazásán kívül, amelyek megfosztották Izráelt az áldozatos lelkülettől, és öndicsőítésre késztették, még valami erősen megnyirbálta Istennek Izráellel kapcsolatos tervét. Isten azt akarta, hogy népe a világ világossága legyen. Törvénye dicsőségét kellett volna sugározniuk, életükkel kinyilatkoztatniuk. Hogy ezt az elgondolását megvalósítsa, a föld népei között kulcsfontosságú helyre telepítette le a választott népet. 

Salamon idejében Izráel országa a Földközi-tengertől az Eufrátesz folyóig, észak-déli irányban pedig Hamathtól Egyiptomig terjedt. Ezen a területen a világ kereskedelmének számos természet alkotta útvonala vezetett át. Távoli országok karavánjai rendszeresen áthaladtak rajta. Ez lehetőséget kínált Salamonnak és népének arra, hogy bemutassák a királyok Királyának jellemét minden nemzetiségű ember előtt, és megtanítsák őket Isten iránti tiszteletre, engedelmességre. Isten az egész világnak adta ezt az ismeretet. Az áldozati szertartások tanításai útján magasra kellett volna emelniük Krisztust a nemzetek előtt, hogy mindenki, aki akar, üdvösséghez jusson.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 87

Dicsőséges dolgokat beszélnek rólad, ó, Sion, Isten városa!

Csodálatos himnuszában John Newton arról elmélkedett, hogy micsoda öröm Sion városához tartozni!  Az utolsó versszak különösen megindító:

Ó, Megváltóm, ha kegyelemből
Sion városának lakója lehetek,
Gúnyoljon vagy sajnáljon a világ,
dicsőíteni fogom nevedet.
Elhalványul a világi öröm,
minden hivalkodó pompájával és látványosságával együtt.
Az igazi örömöt és tartós kincseket
Csakis Sion gyermekei ismerik.

Ebben a zsoltárban Dávid kifejezi, biztos abban, hogy az Úr különös figyelemben részesíti azokat, akik Sionban születtek. Mennyire örül az Úr, amikor emberek az ellenséges nemzetekből, mint Egyiptom, Babilon (Izráel legfőbb ellensége), Filisztea és Tírusz, Sionba jönnek, és ott „újjászületnek” Isten királyságába! Figyelembe veszi az emberek születési helyét, és örömét leli abban, hogy befogadja őket az örökkévaló királyságába.

Uram, köszönöm neked a te királyságodba való újjászületés ajándékát! Életemre visszatekintve láthatom, hogyan munkálkodtál a szívemben egészen gyermekkorom óta. Életem során mindig velem voltál, egészen időskoromig.

Beatrice Neall

78. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezetéhez (január 22-28.).

Kémiából tanultunk az oxidációról (amikor egy anyag elektronokat veszít) és redukcióról (amikor egy anyag elektronokat szerez). Ezek mindig együttesen történnek: amikor valami elektronokat szerez, akkor valami más elektronokat veszít. Figyelmesen meg szoktuk állapítani, hogy melyik anyag szerzett elektronokat és melyik veszítette el őket.

Időnként ezeket a folyamatokat különbözőképpen írjuk le: ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, hogy mi szerzett elektronokat és mi veszítette el őket, arra összpontosítunk, hogy milyen hatása van az egyik anyagnak a másikra. Oxidálószerről (ami a másik anyag elektronveszteségét okozza) beszélünk, és redukálószerről (ami a másik anyag elektronnyereségét okozza). Akár az anyagra magára összpontosítunk, vagy a hatásra, amit az anyag gyakorol a másik anyagra, a kémiai reakció ugyanaz marad.

Az emberek különböznek a kémiai reakcióktól. A nyereségeinkre és veszteségeinkre fordított fokozott figyelem mindig azt eredményezi, hogy kevésbé figyelünk mások szükségleteire, és a csökkenő figyelem mások szükségleteire mindig oda vezet, hogy kevesebbet szolgálunk másoknak. Ugyanakkor, ha a másokra gyakorolt hatásunkra összpontosítunk, figyelmesebbek leszünk szükségleteikre, ami a mások felé megnövekedett szolgálathoz vezet.

Mivel arra lettünk teremtve, hogy szolgáljuk Istent, a többi embert és teremtményt, ezzel a céllal összhangban kell gondolkodnunk és cselekednünk. A saját magunknak tett szolgálat megtagadja azt, akik vagyunk. Mi haszna van az életnek, ha az a célja, hogy megszerezzük az általunk vágyott vagyont és státuszt, csak hogy elveszítsük az önazonosságunkat és örökkévaló rendeltetésünket ennek során? Jézus még most is ezt kérdezi tőlünk. Hogyan fogunk válaszolni rá?

Brent Hamstra
Southern Adventist University
Vegyi Karának dékánja
Tennessee USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése