2017. január 7., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 7 - SZOMBAT - Zsoltárok 68

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezet 545. nap

Amint az évek múltak és Salamon hírneve nőtt, igyekezett megdicsőíteni Istent értelmi és lelki képességei növelésével és azzal, hogy továbbította másoknak a kapott áldásokat. Nála jobban senki sem tudta, hogy azért kapott hatalmat, bölcsességet és értelmet, mert Jahve kedvezett neki; és Isten azért ajándékozta meg ezekkel a képességekkel, hogy megismertesse a világgal a királyok Királyát.

Salamont különösen érdekelte a természetrajz, de kutatásai nem korlátozódtak egyetlen tudományágra. Minden teremtett dolog - élő és élettelen - szorgalmas tanulmányozásával világos fogalmat kapott a Teremtőről. A természeti erőkben, az ásvány- és állatvilágban, minden fában, bokorban és virágban Isten bölcsessége tárulkozott fel előtte. Miközben mindig többet igyekezett tudni, egyre jobban megismerte és megszerette Istent.

Salamon Istentől ihletett bölcsessége dicsénekekben és példabeszédek sokaságában fogalmazódott meg. "Háromezer példabeszédet mondott és ezeröt éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról" (1Kir 5:12-13).

Salamon a szent élet és a nemes erőfeszítések elveit körvonalazta példabeszédeiben; elveket, amelyek a mennyben születtek és istenfélelemhez vezetnek; melyek az élet minden tettét szabályozzák. Salamon uralkodásának kezdete azért volt az erkölcsi felemelkedés és anyagi jólét időszaka, mert széthintette ez elveket, és elismerte, hogy egyedül Istent illeti dicséret és tisztelet.

"Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet - írta -, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok" (Péld 3:13-18).

"A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet" (Péld 4:7). "A bölcsesség kezdete az Úr félelme" (Zsolt 111:10). "Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm" (Péld 8:13).
Ó, bár későbbi éveiben is megfogadta volna Salamon e csodálatosan bölcs szavakat! Ő, aki kijelentette: "A bölcsek ajka hinti a tudást" (Péld 15:7), aki maga tanította a föld királyait arra, hogy a királyok Királyának adják azt a dicsőséget, amit neki, a földi uralkodónak kívántak adni, bár soha ne jutott volna oda, hogy "álnok száj"-jal, "kevélység"-gel és "felfuvalkodás"-sal elfogadja az egyedül Istent megillető dicséretet!

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 68

Nyissuk ki a Bibliánkat pontosan a közepén, és A zsoltárok könyvében fogjuk találni magunkat. A zsoltár nem más, mint szent ének, dicsőítő költemény. Ez a könyv akár a „Dávid énekei” címet is viselhetné, mert a legtöbb az ő szerzeménye. Az ezt követő három könyv a fiának tollából származik, s ezek közül az Énekek éneke zárja a sort. Ez a négy könyvből álló egység dallamokkal nyílik és zárul, összekapcsolva apát és fiát, akik összhangban arra hívnak, hogy velük együtt dicsőítsük Istent.

A 68. zsoltárban azonban van egy üzenet a nőkről, amire felhívták a figyelmemet egypár éve. A 11. vers így szól. „Az Úr adja a szót az asszonyok nagy seregének, ők viszik mindenfelé az örömhírt…” (Egyszerű fordítás) Az új angol fordítás pedig ezt mondja. „A fenséges Mester szól, és sok-sok nő hirdeti az örömhírt.” Ezen asszonyok közül kiemelkedő Ellen G. White. 1844 decemberében ő és négy másik hölgy együtt imádkozott a térdein, amikor az első látomását kapta. Bár sok tekintetben gyenge volt, Isten megerősítette, hogy írhasson, és publikálhasson. Az 1970-es években a Columbia Union College (ma Washington Adventista Egyetem) hallgatója voltam, és részmunkaidőben dolgoztam a Generál Konferenciánál. Szerencsésnek érzem magamat, hogy akkoriban találkozhattam Arthur White-tal, Mrs. White unokájával. Elmondta, hogy E. G. White a legtöbbet fordított női prózaíró a történelemben, csakúgy, mint a legtöbbet fordított amerikai prózaíró bármelyik nemből.

A 68. zsoltár olyan történelmi időre irányítja a figyelmet, amikor Isten felkel, és a bűnösök nem lesznek többé (1-2. vers). Amikor az igazak örvendeznek, és énekelnek annak, aki a felhőkön jár (3-4. vers); a haláltól való szabadulás idejére (20. vers); a napra, amikor Isten szekereinek ezrei meg ezrei jönnek, hogy hazavigyenek bennünket (17. vers). Ezen szekerek egyike Illést is elragadta (2Kir 2:11), ízelítőt mutatva nekünk ama csodálatos nap eseményeiből. És az Úr a népe között fog lakni, ahogyan a Sínai hegynél tette (17. vers).

Dávid arra vágyik, hogy a Föld minden királysága Istent dicsőítse. Azt szeretné, ha az egész emberiség csatlakozna hozzá hitben és reménységben. A zsoltárokban Dávid végig tapasztalatot oszt meg velünk az életének emelkedett és elkeseredett időszakaiból, érzelmet keltve, amely felemeli a lelket Isten szeretetébe. Érvelése a logika törvényét követi, mint egy zenemű a komponálás szabályát. Dávid a zsoltárokban ötvözi mindezt, ahogy megzenésíti a bizonyságtételét, hogy a hallgatóságát átjárja mindaz, ami igazán fontos. Hogy a mindenható, megbízható Teremtőnk nem tart jelentéktelennek, sőt, örökkévaló szeretettel szeret, és velünk és bennünk szeretne lakni. Dávid Úrnak hívja Őt (4. vers). Mi a nevén szólítjuk: Jézus. Ez annyit jelent, Megváltó (Máté 1:21). Jézus a mi Urunk, Megváltónk és Istenünk. A megváltásnál csak egy csodálatosabb van, maga a Megváltó. Dávid így fejezi ezt ki: „Fenséges és félelmetes vagy, ó, Isten, a szent lakóhelyeden!” (35. vers) Valóban, semmi sem lehet nagyszerűbb és gyönyörűbb Jézusnál. Amikor szamárcsikón ülve vonult, és a tanítványai sokasága a ruháját a földre vetve örült, és dicsőítette Őt, a farizeusok azt mondták Jézusnak, feddje meg őket, de Ő ezt válaszolta. „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Luk 19:33-40)

Ez a zsoltár a nőkre bízza a hadizsákmány elosztását, majd galambszárnyakról beszél (13. vers), gondosan megválasztott szavakkal lezárva az asszonyokról szóló részt, tekintve, hogy Salamon is utal galambként a nőkre.Nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem!(Énekek éneke 5:2). És ahogy Jézus nemsokára a felhőkön érkezik, Isten leányai világszerte áldják és fennhangon dicsőítik nevét. Nem tudjuk az énekünket visszatartani, és a tollunkat letenni. Ha megtennénk, a kövek kiáltanának.

Ámen és ámen.

Teresita Pérez

75. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezetéhez (január 1-7.).

Amikor Dávid királyt Salamon követte, Izrael abba a helyzetbe került, hogy Isten megvalósítja azt, amit eltervezett. Izraelt olyan útvonalak kereszteződésébe helyezte, ahol az igaz Istenről szóló üzenetet eljuttathatja az egész világnak. 

Miközben Salamon felnevelkedett, az Isten törvénye iránti engedelmességben élt. És most eljött az idő, hogy átvegye a trónt. Apja, Dávid király és tanácsosai átadták neki az Izrael feletti uralkodással járó feladatokat. Ez az uralom gyors gondolkodást, finom lelket és igazi jellemet követelt meg. Egy álomban Salamon alázatosan megnyitotta a szívét Isten előtt, és bölcsességet kért Tőle. Isten örömmel tett eleget Salamon kérésének.

Mi egy olyan időben élünk, ahol a világ érett arra, hogy meghallja a remény és a szeretet üzenetét. Nekünk is arra van szükségünk, amire Salamonnak is szüksége volt, hogy Izraelen uralkodjon: egy olyan elmére, amely képes az üzenetet továbbadására, gyöngéd lelkületre azok irányában, akikkel találkozunk és olyan jellemre, amely tükrözi Megváltónkat. Milyen alázatra késztető az, amikor az üzenet céljára gondolunk! De Salamonhoz hasonlóan mi is megnyithatjuk szívünket Isten előtt, és bölcsességet kérhetünk. Isten örömét leli abban, hogy meghallgassa ezt az imát.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1:5). "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket" (Jak 4:10)

Arlene Campbell
fődiakonissza
Holly hetednapi adventista gyülekezet

Michigan USA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése