2017. január 27., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 27 - PÉNTEK - Zsoltárok 88

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezet 565. nap

Annak a nemzetnek élén állva, amelyet Isten világító toronyként adott a környező népeknek, Salamonnak - Istentől kapott bölcsességét és befolyását latba vetve - nagy mozgalmat kellett volna szerveznie és irányítania az Istent és igazságát nem ismerők felvilágosítására. Tömegeket hódoltathatott volna meg a mennyei elvek előtt. Izráel védelmet talált volna a pogányok szokásaival szemben, és a dicsőség Urát nagy tisztelet övezte volna. De Salamon szem elől tévesztette ezt a szent célt.  Nem használta ki nagyszerű lehetőségeit, amelyek a birodalmán állandóan áthaladók, illetve a fontosabb városokban időzök felvilágosítására kínálkoztak. 

Azt az önzetlen lelkületet, amelyet Isten Salamon és minden igaz zsidó szívébe plántált, kiszorította az üzleti szellem. A sok nemzettel való kapcsolat kínálta alkalmakat egyéni gazdagodásra használták ki. Salamon úgy akarta politikai helyzetét erősíteni, hogy erődített városokat építtetett a kereskedelmi utak csomópontjainál. Újjáépítette Joppé közelében lévő Gézert. Ez a város az, amely Egyiptomot Szíriával összekötő útvonalon helyezkedett el. Újjáépítette: a Jeruzsálemtől nyugatra fekvő Bethhoront, ahonnan kilátás nyílt azokra a hegyszorosokra, amelyeken a Júda szívéből Gézerbe és a tengerpartra vezető út áthaladt; Megiddót, amely a Damaszkuszból Egyiptomba és Jeruzsálemtől észak felé vezető karavánúton helyezkedett el; és "Tadmort a pusztában" (2Krón 8:4) a keletről jövő karavánok útvonala mentén. Ezek mind jól megerősített városok voltak. Salamon kiaknázta a Vörös-tenger felső kijárójának előnyös kereskedelmi helyzetét. Ugyanis hajókat építtetett Esiongáberben... a Vörös-tenger partján, az Edom "földén". "Salamon szolgáival együtt" gyakorlott tírusi hajósok alkották ezeknek az Ofir felé átkelő hajóknak a legénységét. Elmentek "Ofirig... és hozának onnét... aranyat" és "ébenfát... nagy bőséggel és drágaköveket" (2Krón 8:18; 1Kir 9:26; 10:11). 

A királynak és alattvalói közül sok embernek a jövedelme igen megnőtt. De milyen áron! Azoknak a kapzsisága és rövidlátása miatt, akikre Isten kinyilatkoztatásait bízta, a főutakat elárasztó megszámlálhatatlan tömeg nem ismerte meg Jahvét. 

Salamon élete éles ellentétben állt azzal az életprogrammal, amelyet Krisztus követett a földön. A Megváltó - bár övé volt "minden hatalom" - soha nem vette igénybe hatalmát önmaga felmagasztalására. Nem álmodott földi győzelemről, sem világi nagyságról. Ilyen ábrándok nem ejtettek foltot az emberiségért végzett tökéletes szolgálatán. "A rókának barlangja van és az égi madárnak fészke - mondta -, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania" (Mt 8:20). Akik az idő szavára hallgatva a Mester szolgálatába lépnek, tanulmányozzák tüzetesen munkamódszerét. Ő kihasználta a forgalmas utak kínálta kedvező alkalmakat.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 88

Az ezrahita Hémánt félelem tölti el, mikor a halálra gondol. Teljesen egyedül érzi magát, őt támogató emberi társ nélkül (9. és 19. vers). Talán az is eszébe jut, hogyan nyelte el a föld ősapját, Kórét, amikor Isten ellen lázadt (4Móz 16). Így kiált fel: „Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz…” (5. vers). Olyasvalaki elkeseredését érzi, akit élve temetnek a holtak közé. Ehhez a félelemhez társul az Isten haragjától való rettegés (17. vers).

Ezekben az elkeseredett szavakban Jézus haláltusájának kínjait érezzük, amikor Isten haragját szenvedte el a vétkekért, és így kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Egy időre Jézus „nem volt képes átlátni a sír kapuján” és úgy érezte, az életét örökre egy lázadó népért adja. Baráti is elhagyták a kereszten elszenvedett, végső szenvedése idején.

Hémán nagyon is szeretné Istent újra az élők földjén dicsőíteni, ezért is emlékezteti Teremtőjét, hogy a holtak nem dicsőítik az Urat, sem azok, akik a némaságba szálltak alá (lásd 11. vers). Teljes félelmében emlékeznie kell arra, hogy Isten „kegyelmes és hűséges”, haragja csupán rövid ideig tart.

Mindazoknak, akik pánikba esnek, mikor a halál közelít, emlékezniük kell arra, hogy hit által el tudjuk fogadni megváltásunk bizonyosságát. „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől” (Róm 8:1-2).

Imádság: Uram, nem szeretnék addig várni, hogy elrendezzem a dolgaim Veled, míg haldoklom. Köszönöm Neked a megváltás csodáját és a bizonyosságot, hogy megbocsátottad a bűneimet és a Te igazságosságod ruhájába öltöztettél!

Beatrice Neall

78. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezetéhez (január 22-28.).

Kémiából tanultunk az oxidációról (amikor egy anyag elektronokat veszít) és redukcióról (amikor egy anyag elektronokat szerez). Ezek mindig együttesen történnek: amikor valami elektronokat szerez, akkor valami más elektronokat veszít. Figyelmesen meg szoktuk állapítani, hogy melyik anyag szerzett elektronokat és melyik veszítette el őket.

Időnként ezeket a folyamatokat különbözőképpen írjuk le: ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, hogy mi szerzett elektronokat és mi veszítette el őket, arra összpontosítunk, hogy milyen hatása van az egyik anyagnak a másikra. Oxidálószerről (ami a másik anyag elektronveszteségét okozza) beszélünk, és redukálószerről (ami a másik anyag elektronnyereségét okozza). Akár az anyagra magára összpontosítunk, vagy a hatásra, amit az anyag gyakorol a másik anyagra, a kémiai reakció ugyanaz marad.

Az emberek különböznek a kémiai reakcióktól. A nyereségeinkre és veszteségeinkre fordított fokozott figyelem mindig azt eredményezi, hogy kevésbé figyelünk mások szükségleteire, és a csökkenő figyelem mások szükségleteire mindig oda vezet, hogy kevesebbet szolgálunk másoknak. Ugyanakkor, ha a másokra gyakorolt hatásunkra összpontosítunk, figyelmesebbek leszünk szükségleteikre, ami a mások felé megnövekedett szolgálathoz vezet.

Mivel arra lettünk teremtve, hogy szolgáljuk Istent, a többi embert és teremtményt, ezzel a céllal összhangban kell gondolkodnunk és cselekednünk. A saját magunknak tett szolgálat megtagadja azt, akik vagyunk. Mi haszna van az életnek, ha az a célja, hogy megszerezzük az általunk vágyott vagyont és státuszt, csak hogy elveszítsük az önazonosságunkat és örökkévaló rendeltetésünket ennek során? Jézus még most is ezt kérdezi tőlünk. Hogyan fogunk válaszolni rá?

Brent Hamstra
Southern Adventist University
Vegyi Karának dékánja
Tennessee USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése