2017. január 3., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 3 - KEDD - Zsoltárok 64

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezet 541. nap

Salamon ifjú korában magáévá tette Dávid akaratát, és hosszú éveken át becsületesen élt. Életét az Isten parancsolatai iránti szigorú engedelmesség jellemezte. Uralkodása elején állami tanácsadóival elment Gibeonba, ahol megvolt még a pusztában épített szent sátor. Kiválasztott tanácsadóival, az "ezredesek"-kel és "századosok"-kal, a "bírák"-kal és "egész Izráel minden főemberé"-vel, valamint a "családfők"-kel (2Krón 1:2) áldozatot mutatott be Istennek. Velük együtt az Úr szolgálatára szentelte magát. Salamonnak némi fogalma volt a királyi méltósággal járó nagy feladatokról, és tudta, hogy a nehéz terhet viselőknek a bölcsesség Forrásához kell fordulniuk vezetésért, ha meg akarnak felelni kötelezettségeiknek. Ezért buzdította arra tanácsosait, igyekezzenek vele együtt őszinte szívvel megbizonyosodni arról, hogy Isten elfogadja-e őket.

A király bölcsességet és értelmet kívánt - inkább, mint bármilyen földi előnyt - annak a munkának elvégzéséhez, amellyel Isten bízta meg. Éles felfogóképességre, szívjóságra, szeretni tudó lelkületre sóvárgott. Azon az éjszakán az Úr megjelent Salamonnak álomban, és azt mondta: "Kérj valamit, én megadom neked." A fiatal és tapasztalatlan uralkodó válaszában elmondta, mily gyámoltalannak érzi magát, és segítségre vágyik. "Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal - mondta -, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni; nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?!

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 64

Ellenséges légkör vette körül Dávidot, és megtapasztalta mindazt a rosszat, amit azok az emberek okoztak, akiknek az indítékait Dávid végső veresége iránti vágy fűtötte. Dávid Istenhez kiáltott, hogy hallgassa meg, szabadítsa meg, és rejtse el őt rosszakaróinak tanácsa elől. Részletesen leírja, hogy ellenségei hogyan munkálkodtak ellene és Isten ellen. Ezután a negatív dolgokról inkább Isten felé fordítja a figyelmét, és leírja, hogy az Úr hogyan közömbösíti ellenségeinek erőfeszítéseit, akik végül vereséget szenvednek, amiért Isten gyermekei az Úr dicséretét zengik. Dávid leírása azonnal visszhangra talál a szívünkben, hiszen az ő tapasztalata a miénk is, a sok évezredes nagy küzdelem személyes harcait énekli meg a zsoltáríró.

Ahogyan Dávid, úgy mi is Istenhez kiáltunk; meghallgatásért, védelemért és  ellenségeink kezéből való szabadításért könyörgünk. Tudjuk, hogy kegyetlen világban élünk, ahol az ellenség közöttünk jár, mint egy ordító oroszlán, aki keresi, hogy kit semmisíthetne meg (1 Pt 5:8). Csak a pusztítás jár a fejében, a szív, az elme és lélek elpusztítása, amik által Isten iránti szeretetünk teljességét kifejezhetjük (5Móz 6:5, Mt 18:37). Az ördög taktikája magában foglalja mindazokat, amikről itt Dávid ír: az összeesküvést, gonosz szavakat, és a cselvetést. Ahogy Dávid, úgy mi is találkozhatunk olyan emberekkel, akik ellenünk fordulnak, rossz híreket és hazugságokat terjesztenek rólunk, megtévesztve sokakat féligazságokkal. Valaki nyíltan teszi ezt, és vannak olyanok is, akik a hátunk mögött. Különösen fájdalmas ez, ha akkor ér bennünket igazságtalan vád, amikor ártatlanok vagyunk. Az ördög ellenünk dolgozik. Hazug, és hazugság atyja (Jn 8:44), kétséget és negatív gondolatokat ébreszt, elbátortalanít, hogy meggyöngítsen hitünkben, olyan dolgokkal kísért, amikről tudja, hogy a gyengéink. Ő a mi vádolónk (Jel 12:10), a kárhoztatás hangja (Zak 3:1), emlékeztet bennünket minden botlásunkra és bukásunkra - azt sugallva, hogy nem vagyunk elég jók Jézusnak: hogyan is szolgálhatnánk Őt, tehetnénk bizonyságot Róla, hogyan is kerülhetnénk - éppen mi - Isten országába!? Isten nélkül reménytelen lenne a harcunk Sátán ellen, de az Úr maga harcol értünk.

Ahogy Dávid is leírta, Isten közbelép és Sátán elleni harcunk teljes fordulatot vesz. Az ellenség saját tőrébe esik, és habár eddig győztes pozícióban volt, menekülni kénytelen. Azonban senki sem menekülhet el Isten elől, aki az igazság és az igazságosság nyilait kilőve mindent napvilágra hoz. Kiáll és közbelép értünk, végleges győzelmet adva nekünk. Ellenségeink rettegni fognak a "Bárány haragjától" (Jel 6:15-17), amikor Isten mindörökre véget vet a nagy küzdelemnek. Azok, akik bíznak Benne, és megtartják szavát, nem fognak csalódni. Örömünnep lesz Isten győzelmének napján, és az övéi magasztalni fogják Istent örök dicsőségében.

Drága Istenünk, a nagy küzdelem csatái folytatódnak - napról napra és nemzedékről nemzedékre. Köszönjük Neked, hogy nekünk is bizonyosságunk lehet a végső küzdelem kimenetelét illetően, ahogyan ezt Dávid is megtapasztalhatta. Magasztaltassék nagy neved örökkön örökké!Ámen

Stephanie Sheehan

75. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 1. fejezetéhez (január 1-7.).

Amikor Dávid királyt Salamon követte, Izrael abba a helyzetbe került, hogy Isten megvalósítja azt, amit eltervezett. Izraelt olyan útvonalak kereszteződésébe helyezte, ahol az igaz Istenről szóló üzenetet eljuttathatja az egész világnak. 

Miközben Salamon felnevelkedett, az Isten törvénye iránti engedelmességben élt. És most eljött az idő, hogy átvegye a trónt. Apja, Dávid király és tanácsosai átadták neki az Izrael feletti uralkodással járó feladatokat. Ez az uralom gyors gondolkodást, finom lelket és igazi jellemet követelt meg. Egy álomban Salamon alázatosan megnyitotta a szívét Isten előtt, és bölcsességet kért Tőle. Isten örömmel tett eleget Salamon kérésének.

Mi egy olyan időben élünk, ahol a világ érett arra, hogy meghallja a remény és a szeretet üzenetét. Nekünk is arra van szükségünk, amire Salamonnak is szüksége volt, hogy Izraelen uralkodjon: egy olyan elmére, amely képes az üzenetet továbbadására, gyöngéd lelkületre azok irányában, akikkel találkozunk és olyan jellemre, amely tükrözi Megváltónkat. Milyen alázatra késztető az, amikor az üzenet céljára gondolunk! De Salamonhoz hasonlóan mi is megnyithatjuk szívünket Isten előtt, és bölcsességet kérhetünk. Isten örömét leli abban, hogy meghallgassa ezt az imát.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1:5). "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket" (Jak 4:10)

Arlene Campbell
fődiakonissza
Holly hetednapi adventista gyülekezet

Michigan USA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése