2017. január 28., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 28 - SZOMBAT - Zsoltárok 89

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezet 566. nap

Útja közben időnként megállt Kapernaumban, amelyet "a maga városa"-ként ismertek (Mt 9:1). Damaszkuszból Jeruzsálembe, Egyiptomba és a Földközitengerhez vezető főútvonal mentén helyezkedett el, ezért nagyon alkalmas volt arra, hogy a Megváltó munkájának központja legyen. Sokfelől jöttek emberek és megpihentek a városban, vagy áthaladtak rajta. Jézus ott mindenféle nemzetiségű és rangú emberrel találkozott. Tanításait más országokba és sok családhoz elvitték. Érdeklődés támadt a Messiásra mutató próféciák iránt. Az emberek figyelme a Megváltóra irányult, és a világ megismerte küldetését. 

Korunkban sokkal több alkalom van minden rendű-rangú és sokféle nemzetiségű emberrel való kapcsolat teremtésére, mint amennyi Izráelnek volt. Ezerszerte nagyobb az utazási lehetőség. 

Krisztushoz hasonlóan a magasságos Isten követeinek is el kell helyezkedniük azokon a nagy forgalmú utakon, ahol találkozhatnak a világ minden részéből jövő, arra elhaladó tömeggel. És hozzá hasonlóan - az ént Istenbe rejtve -, vetniük kell az evangélium magját, feltárva másoknak a Szentírás drága igazságait. A mag aztán mély gyökeret ver az emberek szívében, és kikel, hogy örök életet teremjen. 

Súlyos az a lecke, amelyre Izráelnek ezekben az években elszenvedett kudarca tanít, amikor sem az uralkodó, sem a nép nem töltötte be azt a szent célt, amelyre Isten elhívta. Amiben ők gyengék voltak - annyira gyengék, hogy elbuktak -, abban Isten Izráelének, a menny képviselőinek, akik ma Krisztus igaz egyházát alkotják, erőseknek kell lenniük. Feladatuk, hogy befejezzék azt a munkát, amelyet Isten az emberre bízott, és meghirdessék: a végső ítélet napja közeleg. Nekünk is meg kell küzdenünk azokkal a hatásokkal, amelyek Salamon uralkodása idején Izráel bukását okozták. Azok az erők, amelyek minden igazságosság ellenségei, erős sánc mögé rejtőznek. Csak Isten erejével győzhetünk. A reánk váró küzdelem önmegtagadást kíván. Arra szólít: ne bízzunk önmagunkban, hanem egyedül Istenre támaszkodjunk, hogy bölcsen használjunk ki minden alkalmat a lelkek megmentésére. Isten áldása kíséri egyházát, amikor egységben halad előre, és bemutatja a tévelygés sötétségében veszteglő világnak a szent élet szépségét. Ez a szentség kifejezésre jut az önfeláldozás krisztusi lelkületében, az ember helyett Isten felmagasztalásában, és szerető, fáradhatatlan szolgálatban azokért, akik a megváltás igazságának áldásait annyira nélkülözik.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 89

Babilonban, a 70 évig tartó fogság idején az ezrahita Étán felidézi Isten Dáviddal kötött lenyűgöző szövetségét. A Mindenható azt ígérte: „Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat!” (5. vers – új prot. ford.).

Étán ékesszólóan írja le Isten hűségét, nagyságát és erejét a föld, a menny, a tenger és a hegyek felett (1-14. vers). Gondolatai Isten trónja felé szállnak, a mennyei gyülekezet és a szentek elébe. Isten kijelentette számukra, hogy Dávidot választja népe vezetőjének. De a Dávidról szóló leírása olyan emelkedett hangvételű, mintha nem is egy emberről szólna.

„Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között. Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. Mindenkor gondoskodom utódairól és trónjáról, míg csak meglesz az ég (28-30. vers). Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú” (37-38. vers – új prot. ford.).

Mikor Étán ezeket a sorokat írja, a Nap és a Hold fénylenek a magasságban, de Dávid trónja üres, fiai csatában estek el (2Krón 36). Jeruzsálem romokban hever, és lakosai foglyok Babilon pogány országában.

Miután bizonyságot tesz Isten szövetségének hűséges voltáról, Étán nem fél panaszkodni sem: „Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, porig aláztad koronáját” (39-46. vers). A nép, amelynek Isten felemelkedést szánt, és az ellenség felett aratott győzelmek, amelyeket Dávidnak ígért, visszájukra fordultak: „Még kardja élét is elvetted, hogy ne tudjon helytállni a harcban. Megfosztottad tisztaságától, trónját a földre döntötted” (44-45. vers).

Mi történt Isten ígéreteivel? Többé már nem lenne hűséges? Ezentúl nem törődik Dáviddal? Már nem szereti népét? Két lehetséges válasz világosan látszik: (1) Izrael nem tartotta meg a szövetséget, így Étán ékesszóló leírása róluk már nem állja meg a helyét. A nép nem járt az Ő pártfogásának világosságában (16. vers), még Júda királya sem volt hűséges az Úrhoz. (2) Nem örvendeztek az Úrban és az Ő igazságában, ahogyan tenniük kellett volna (17. vers).

De Étán felidézi, hogy Isten látta előre ezeket, és mégis áldást ígért: „Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat… De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött nem fogok hazudni Dávidnak: Örökké lesz neki utódja” (31-37. vers)

Hogyan ígérhetne Isten örökkévalóságot Dávidnak és a trónjának, ha nem egy nagyobb Dávidról beszél, a Messiásról, Urunk Jézus Krisztusról, aki egy nap uralkodni fog örökkön örökké?  „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké” (Jel 11:15) „Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké” (Dán 12:3 – új prot. ford.).

Úr Jézus, köszönjük, hogy biztosítasz arról, Te megnyered a harcot gonosz erői ellen, és egy nap Veled uralkodhatunk. Jöjjön el az a nap minél hamarabb!

Beatrice Neall

78. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezetéhez (január 22-28.).

Kémiából tanultunk az oxidációról (amikor egy anyag elektronokat veszít) és redukcióról (amikor egy anyag elektronokat szerez). Ezek mindig együttesen történnek: amikor valami elektronokat szerez, akkor valami más elektronokat veszít. Figyelmesen meg szoktuk állapítani, hogy melyik anyag szerzett elektronokat és melyik veszítette el őket.

Időnként ezeket a folyamatokat különbözőképpen írjuk le: ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, hogy mi szerzett elektronokat és mi veszítette el őket, arra összpontosítunk, hogy milyen hatása van az egyik anyagnak a másikra. Oxidálószerről (ami a másik anyag elektronveszteségét okozza) beszélünk, és redukálószerről (ami a másik anyag elektronnyereségét okozza). Akár az anyagra magára összpontosítunk, vagy a hatásra, amit az anyag gyakorol a másik anyagra, a kémiai reakció ugyanaz marad.

Az emberek különböznek a kémiai reakcióktól. A nyereségeinkre és veszteségeinkre fordított fokozott figyelem mindig azt eredményezi, hogy kevésbé figyelünk mások szükségleteire, és a csökkenő figyelem mások szükségleteire mindig oda vezet, hogy kevesebbet szolgálunk másoknak. Ugyanakkor, ha a másokra gyakorolt hatásunkra összpontosítunk, figyelmesebbek leszünk szükségleteikre, ami a mások felé megnövekedett szolgálathoz vezet.

Mivel arra lettünk teremtve, hogy szolgáljuk Istent, a többi embert és teremtményt, ezzel a céllal összhangban kell gondolkodnunk és cselekednünk. A saját magunknak tett szolgálat megtagadja azt, akik vagyunk. Mi haszna van az életnek, ha az a célja, hogy megszerezzük az általunk vágyott vagyont és státuszt, csak hogy elveszítsük az önazonosságunkat és örökkévaló rendeltetésünket ennek során? Jézus még most is ezt kérdezi tőlünk. Hogyan fogunk válaszolni rá?

Brent Hamstra
Southern Adventist University
Vegyi Karának dékánja
Tennessee USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése