2017. január 24., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 24 - KEDD - Zsoltárok 85

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezet 562. nap

Attól a naptól fogva, hogy Isten Salamonra bízta a templomépítés munkáját, egészen az építkezés befejezéséig, a király köztudott célja volt, hogy "házat akart építeni Izráel Istene, az Úr neve tiszteletére" (2Krón 6:7). Ez a cél teljes mértékben kifejezésre jutott a templom felszentelésekor összesereglett Izráel előtt. A király megvallotta imájában, hogy Jahve ezt mondta: "Ott lesz az én nevem" (1Kir 8:29). 

Salamon felajánló imájának egyik legmegindítóbb része volt az idegenekért mondott esedezés, akik azért jönnek el távoli országokból, hogy jobban megismerjék Őt, akinek híre mindenfelé eljutott a nemzetek között. "...mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem" (1Kir 8:42-43). 

Az istentisztelet végén Salamon Isten iránti hűségre és ragaszkodásra buzdította Izráelt: "hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más" (1Kir 8:60). 

Salamonnál nagyobb volt az, aki a templomot tervezte. Isten bölcsessége és dicsősége mutatkozott meg abban. Aki ezt nem tudta, természetszerűen Salamont csodálta és dicsőítette, mint tervezőt és építészt. A király azonban a templom tervezéséért és kivitelezéséért járó minden dicsőséget elhárított. 

Ez történt akkor is, amikor Sába királynője eljött Salamonhoz. Hallott bölcsességéről és a nagyszerű templomról, amelyet épített. Elhatározta, próbára teszi "találós kérdésekkel", és maga nézi meg híres munkáját. Szolgák kíséretében, tevékkel tette meg a hosszú utat Jeruzsálembe, "amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz és beszélt vele mindenről, amit kigondolt." Salamon beszélgetett vele a természet titkairól. Tanítást adott a természet Istenéről, a nagy Teremtőről, aki a magasságos mennyben lakik, és mindenen uralkodik. "Salamon megfelelt minden szavára, és nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni" (1Kir 10:1-3; 2Krón 9:1-2). "Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát,  amelyet építtetett, ...még a lélegzete is elállt, és ezt mondta a királynak: Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat" (1Kir 10:4-8; 2Krón 9:3-6).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 85

Kórah fiainak ez a zsoltára Izráel népének a babiloni fogságból való visszatéréséről szól. Az Úr megharagudott népére, és megengedte, hogy a héberek elszenvedjék az ellene való lázadásuk szörnyű következményét. A krónikás a következő szavakkal írja le Jeruzsálem véres elestét. „Pedig az Úr, atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezni akart népének és lakóhelyének. De az emberek kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt űztek prófétáival, míg végül az Úr haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség” (2Krón 36:15-16 - ÚRK).

A zsoltáríró most örvendezik, mert Isten megbocsátott népének, elfedezte vétkeit, és elfordította haragja hevét (3. vers). Azonban még mindig akadt gond, miközben a nép hazatelepült, és megpróbálta újjáépíteni a templomot. A zsoltáros könyörög Istenhez, hogy állítsa vissza jóindulatát, és szüntesse meg haragját. Majd hozzáteszi: „Vajon örökké haragszol ránk?” Akárcsak a ma emberének imája, amikor a megújulást keressük. Könyörög Istenhez, hogy ismét áldja meg a népét, ahogyan a múltban tette, és a dicsősége lakozzon a földjén (8-10. vers).

Az igazságosság és a kegyelem szétválasztása mindig is sátán stratégiájának része volt. De a megváltás tervének csodáján keresztül Jézus elvette vétkeinket, és a javunkra írja az Ő igazságosságát, bemutatva ezáltal, hogy Isten kegyelmes és igazságos. „A kegyelem és hűség összetalálkozik, az igazság és békesség megcsókolja egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.” (11-12. vers - ÚRK; lásd még E. G. White: Jézus élete, 670. oldal) Isten hűségének szövetsége ismét gyümölcsözővé teszi a föld termését (13. vers).

Urunk, a zsoltárossal kiáltunk ma hozzád. „Nem elevenítesz-e meg minket újra?” Nem segítesz rajtunk a tömérdek nehézség közepette, amivel napjainkban, ahogy az idő végéhez közeledünk, egyre inkább szembesülünk?

Beatrice Neall

78. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 4. fejezetéhez (január 22-28.).

Kémiából tanultunk az oxidációról (amikor egy anyag elektronokat veszít) és redukcióról (amikor egy anyag elektronokat szerez). Ezek mindig együttesen történnek: amikor valami elektronokat szerez, akkor valami más elektronokat veszít. Figyelmesen meg szoktuk állapítani, hogy melyik anyag szerzett elektronokat és melyik veszítette el őket.

Időnként ezeket a folyamatokat különbözőképpen írjuk le: ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, hogy mi szerzett elektronokat és mi veszítette el őket, arra összpontosítunk, hogy milyen hatása van az egyik anyagnak a másikra. Oxidálószerről (ami a másik anyag elektronveszteségét okozza) beszélünk, és redukálószerről (ami a másik anyag elektronnyereségét okozza). Akár az anyagra magára összpontosítunk, vagy a hatásra, amit az anyag gyakorol a másik anyagra, a kémiai reakció ugyanaz marad.

Az emberek különböznek a kémiai reakcióktól. A nyereségeinkre és veszteségeinkre fordított fokozott figyelem mindig azt eredményezi, hogy kevésbé figyelünk mások szükségleteire, és a csökkenő figyelem mások szükségleteire mindig oda vezet, hogy kevesebbet szolgálunk másoknak. Ugyanakkor, ha a másokra gyakorolt hatásunkra összpontosítunk, figyelmesebbek leszünk szükségleteikre, ami a mások felé megnövekedett szolgálathoz vezet.

Mivel arra lettünk teremtve, hogy szolgáljuk Istent, a többi embert és teremtményt, ezzel a céllal összhangban kell gondolkodnunk és cselekednünk. A saját magunknak tett szolgálat megtagadja azt, akik vagyunk. Mi haszna van az életnek, ha az a célja, hogy megszerezzük az általunk vágyott vagyont és státuszt, csak hogy elveszítsük az önazonosságunkat és örökkévaló rendeltetésünket ennek során? Jézus még most is ezt kérdezi tőlünk. Hogyan fogunk válaszolni rá?

Brent Hamstra
Southern Adventist University
Vegyi Karának dékánja
Tennessee USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése