2017. február 2., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 2 - CSÜTÖRTÖK - Zsoltárok 94

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezet 570. nap

Az ilyen példákból meg kellene tanulnunk, hogy csak éberség és ima jelent védelmet ifjúnak és idősnek egyaránt. Nem magas állásban és nagy kiváltságokban rejlik a biztonság. Élhet valaki őszinte keresztény életet hosszú éveken át, akkor is Sátán támadásainak célpontja. Még a bölcs és erős Salamon is vereséget szenvedett harcában, amelyet a lelke mélyén lévő bűnökkel és a kívülről támadó kísértésekkel vívott. Kudarca arra tanít, hogy bármilyen értelmi képességei legyenek az embernek, és bármennyire hűségesen szolgálta Istent a múltban, soha nem bízhat saját bölcsességében és feddhetetlenségében.

A jellemépítés igazi alapja és módja mindenütt, minden nemzedék idején ugyanaz. Isten törvénye: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből... és felebarátodat, mint magadat" (Lk 10:27); - a Megváltónk jellemében és életében kifejezésre jutott nagy alapelv - az egyetlen biztos fundamentum, az egyetlen biztonságos vezető. "Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány teszi szabaddá és gazdaggá; az Úr félelme lesz a kincse" (Ézsa 33:6), abban a bölcsességben és tudományban, amelyet csak Isten adhat.

Éppúgy van ma is, mint amikor ezek a szavak elhangzottak Izráel előtt az Isten parancsolatai iránti engedelmességről: "...mert az által lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében" (5Móz 4:6). Csakis ez biztosítja az ember egyéni feddhetetlenségét, a család tisztaságát, a társadalom jólétét és a nemzet állóképességét. Az élet kuszasága, veszélyei és egymásnak ellentmondó követelményei közepette az egyetlen biztos és biztonságos irányelv: cselekedni azt, amit Isten mond. "Az Úr rendelkezései helyesek", és "...aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha" (Zsolt 19:9; 15:5).

Akik megfogadják a Salamon hitehagyásában rejlő intést, azok óvakodnak attól, hogy megtegyék az első lépést a Salamont elbuktató bűnök felé. Csak a menny akarata iránti engedelmesség óvja meg az embert a hitehagyástól. Isten nagy világosságot és sok áldást árasztott az emberre. Ha ezt a világosságot és áldást nem fogadja el, semmi sem védi meg az engedetlenségtől és a hitehagyástól. Amikor azok, akiket Isten magas állással és felelős megbízatással tisztelt meg, tőle elfordulva emberi bölcsességre építenek, világosságuk sötétséggé változik. A rájuk bízott képességek saját csapdájukká válnak.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 94

Ez a zsoltár – ahogyan a 91. és a 92. zsoltár is – Istennek a gonoszok feletti végítéletéről beszél. Világossá teszi, hogy a gonosz és öntelt emberek végül megsemmisülnek. Isten világosan ki fogja nyilatkoztatni, hogy mi volt helyes és mi helytelen, ki volt igaz és ki gonosz, helyreáll végre az igazságszolgáltatás (15. vers). A Mindenható az igazság messze fénylő sugaraitól körülövezve jelenik meg.

Isten, végtelen szeretete által, gondot visel az igazakról, akik gyönyörködni fognak vigasztalásában. „Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben(17. vers) „De kővárammá lett én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája” (22. vers).

Ugyanakkor a nagy küzdelemnek egy szélesebb képe is elénk tárul, ami Krisztus és Sátán között dúl. Emeljük fel szemünket és lássuk meg, mi is történik valójában ezen a földön! A 20. és 21. vers elmondja, hogy a gonoszok és a hamis bírók csak nyomorúságot okoznak, összefognak az igazságszeretők ellen, és a törvényre hivatkozva halálra ítélik az ártatlanokat. Ez a néhány sor azt a jelenetet idézi fel előttünk, amikor gonosz emberek megvádolták Krisztust, elítélték, és végül a kereszten kivégezték.

Ahogy ezt a zsoltárt olvassuk, vágyunk közelebbről szemlélni Krisztust, Akit nagyon elszomorított a sok szenvedés és halál, amit Sátán okozott. Világosabban kell látnunk azt a kozmikus küzdelmet, ami bennünket is körülvesz. Bizony meglehet, hogy néha azon kapjuk magunkat, mi is beleestünk a gonoszság hálójába, amikor neheztelünk valakire; amikor ellenszenvet táplálunk valakivel szemben, aki ártott nekünk.

Ha nem igényeljük az Úr segítségét, megmentő hatalma nélkül a gonoszok sorsa vár ránk. Ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy gyengeségeink ellenére is bátran kiállhatunk az Úr mellett, hiszen Ő is kiállt, és kiáll mellettünk, és tulajdon gyermekeinek vall bennünket.

Sook-Young Kim

79. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezetéhez (január 29- feb 4.).

Ez a fejezet, amely Salamon bűnbánatáról szól, szemet felnyitó élmény volt számomra – bár nagyon is ismerősnek tűnt. Annak ellenére, hogy soha nem voltam igazán hatalom birtokában, együtt érzek Salamonnal. Néha azt veszem észre magamon, hogy az aktuális pozíciómat az életben magától értetődőnek tartom, és azt gondolom, hogy a saját terveim segítségével jobbá tudom tenni azt. Még amikor a földi sikereim tetőpontján voltam is, többre vágytam. Sürgető vágyat éreztem arra a szeretetre, amit igazán csak Isten tud nyújtani: az az Isten, aki a sikert mennyei mértében méri, nem pusztán földi fogalmakkal. Ha engedjük, Istennek tervei vannak arra, hogy rendkívüli módon feljavítsa az életminőségünket.

Salamon élete, az összes tudásával és hatalmával együtt is, semmi nem volt anélkül a Valaki nélkül, akitől a sok áldást kapta. Rendszeres időközönként személye életemben le kell mondanom „mindenről”, ahogy Salamon végül tette, hogy folytatódhasson Isten végtelenül jobb terve a mennyei siker érdekében. Megértettem, hogy Isten szeretete sosem hagy cserben, sem nem mond le rólunk, még akkor sem, amikor elutasítjuk Őt. Élete legvégén Salamon rendszeresen eltűnődött azokon a károkon, amiket cselekedeteivel másoknak okozott a múltban. Én is bánom, hogy másoknak bajt okoztam a múltamban, de ezek a szavak reményt adnak nekem:

„Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.” 1Mózes 50:20

Kasey Thomason
Palmer Hetednapi Adventista Gyülekezet, Alaszka
Truth Link bibliamunkás/evangelizátor

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése