2017. február 3., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 3 - PÉNTEK - Zsoltárok 95

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezet 572. nap

Amíg a küzdelem véget nem ér, mindig lesznek olyanok, akik eltávoznak Istentől. Sátán úgy alakítja körülményeinket, hogy azok észrevétlenül aláássák lelki erőinket, ha Isten ereje nem őrzi azt. Minden egyes lépésnél meg kell kérdeznünk: "Ez az Úr útja?" Ameddig tart életünk, céltudatosan, szilárd elhatározással kell őrködnünk érzelmeinken és indulatainkon. Egyetlen pillanatig sem lehetünk biztonságban, csak akkor, ha Istenre bízzuk magunkat, és életünk Krisztusban rejtőzik. Éberség és ima őrzi meg tisztaságunkat.

Mindazok, akik Isten városába lépnek, gyötrő küzdelem árán jutnak át a szoros kapun, mert "tisztátalanok pedig nem jutnak be oda" (Jel 21:27). De azért ne adja fel a reményt, aki elesett! Lehet, hogy idős emberek, akiket Isten egykor nagyon megtisztelt, feláldozva erkölcsi tisztaságukat a vágyak oltárán, beszennyezik lelküket. De ha megtérnek, ha elhagyják a bűnt, és Istenhez fordulnak, van remény részükre. Aki azt mondja, hogy "légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" (Jel 2:10), felszólít erre is: "Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézsa 55:7). Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. "Kigyógyítom őket a hűtlenségből - hirdeti -, szívből szeretni fogom őket, mert elfordul róluk haragom" (Hós 14:5).

Salamon bűnbánata őszinte volt; de azt a kárt, amelyet cselekedeteinek rossz példája okozott, nem lehetett meg nem történtté tenni. Mialatt hitét megtagadva élt, az országban voltak, akik híven teljesítették megbízatásukat, megőrizték hitüket és lelki tisztaságukat. De Salamon sok embert vitt tévútra; és a gonoszság erőit, amelyek a bálványimádás és világias szokások bevezetésével működésbe léptek, a bűnbánó király nem tudta egykönnyen feltartóztatni. Jó befolyása nagyon lecsökkent. Annak ellenére, hogy a király megvallotta bűnét, és a későbbi nemzedékek tanulságára írásban is beszámolt oktalanságáról és bűnbánatáról, azt nem remélhette, hogy teljesen megszünteti tetteinek rontó hatását. Hitehagyásán felbátorodva, sokan megmaradtak gonoszságukban, és csakis a gonoszt művelték. Őt követő sok vezető lelki hanyatlása visszavezethető ahhoz a szomorú befolyáshoz, amikor a király Istentől kapott képességeit megrontotta.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 95

A 95. fejezethez érve, a zsoltárok hangulata megváltozik. Az előzők könyörgő lelkületével ellentétben, ez a zsoltár dicsőítéssel és hálaadással van tele. Szerzője, Dávid (Zsid 7:4) felsorolja az okokat, amiért az Urat dicsőség illeti, és arra buzdít, hogy dicsőítsük Őt. Az öröm és a tisztelet legszebb kifejezéseit használja.

A zsoltáros örömmel telve sorolja az indokokat. Ő a megváltásunk sziklája, Ő a leghatalmasabb Isten és király az istenek között, akiket az emberek tisztelnek, rajta kívül nincsen más. Teremtményei minden irányban betöltik a Földet: a mélységet és magasságát függőlegesen, az összes tengert és a szárazföldet vízszintesen. A tenger nem a furcsa, ijesztő istenség lakhelye, ahogy a szomszédos népek hitték, hanem Isten alkotta, akárcsak a szárazföldet (ez A jelenések könyvének 13. fejezetében szereplő, a földből feljövő fenevadra emlékeztet bennünket).

Mindenekfelett Ő a mi Istenünk. Ez olyan nagyszerű gondolat! A világmindenség alkotója a mi Istenünk, és mi az Ő pásztorolt nyája vagyunk. Hatalmával és szerető jóságával gondot visel ránk.

Valóban, minden okunk megvan arra, hogy alázatos örömmel a szívünkben imádjuk és tiszteljük Őt.

A 8. verstől Izráel népének a pusztai vándorlás idejében élt élete jelenik meg előttünk. Ők is az Úr nyájának tagjai voltak, Aki vezette őket, és gondoskodott róluk. Furcsa módon, ők mégis lázadó és keményszívű lelkületet mutattak Istennel szemben, bizalmatlanok voltak, és próbára tették Őt.

Bízzunk Istenben! Ne tegyük Őt próbára, nemtetszését kiprovokálva, ahogyan azok a régi emberek tették. Mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy legyünk hálásak a különleges jóságáért, amit irántunk mutat!

Hálaadással boruljunk le előtte, és gyönyörködjünk a jelenlétében! Figyeljünk a hangjára, ahogy közeledünk a lelki Kánaán földjéhez és az időhöz, amikor belépünk az Ő örök nyugodalmába!

Sook-Young Kim

79. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 5. fejezetéhez (január 29- feb 4.).

Ez a fejezet, amely Salamon bűnbánatáról szól, szemet felnyitó élmény volt számomra – bár nagyon is ismerősnek tűnt. Annak ellenére, hogy soha nem voltam igazán hatalom birtokában, együtt érzek Salamonnal. Néha azt veszem észre magamon, hogy az aktuális pozíciómat az életben magától értetődőnek tartom, és azt gondolom, hogy a saját terveim segítségével jobbá tudom tenni azt. Még amikor a földi sikereim tetőpontján voltam is, többre vágytam. Sürgető vágyat éreztem arra a szeretetre, amit igazán csak Isten tud nyújtani: az az Isten, aki a sikert mennyei mértében méri, nem pusztán földi fogalmakkal. Ha engedjük, Istennek tervei vannak arra, hogy rendkívüli módon feljavítsa az életminőségünket.

Salamon élete, az összes tudásával és hatalmával együtt is, semmi nem volt anélkül a Valaki nélkül, akitől a sok áldást kapta. Rendszeres időközönként személye életemben le kell mondanom „mindenről”, ahogy Salamon végül tette, hogy folytatódhasson Isten végtelenül jobb terve a mennyei siker érdekében. Megértettem, hogy Isten szeretete sosem hagy cserben, sem nem mond le rólunk, még akkor sem, amikor elutasítjuk Őt. Élete legvégén Salamon rendszeresen eltűnődött azokon a károkon, amiket cselekedeteivel másoknak okozott a múltban. Én is bánom, hogy másoknak bajt okoztam a múltamban, de ezek a szavak reményt adnak nekem:

„Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.” 1Mózes 50:20

Kasey Thomason
Palmer Hetednapi Adventista Gyülekezet, Alaszka
Truth Link bibliamunkás/evangelizátor

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése