2017. február 25., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 25 - SZOMBAT - Zsoltárok 117

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezet 564. nap

Az Úr - hűséges követei által - ismételten figyelmeztette a hitehagyó királyt és népét. De hiába hangzottak a feddő szavak. Az ihletett követek hiába bizonygatták, hogy egyedül Jahvét nevezheti jogosan Izráel Istenének, hiába magasztalták a tőle kapott törvényeket. A bálvány-istentisztelet káprázatos pompájától és elbűvölő szertartásaitól lebilincselve, a nép követte királyának és udvarának példáját. Átengedte magát az erkölcstelen szertartások mámorító, lealacsonyító élvezeteinek. Elvakult oktalanságukban úgy döntöttek, elfordulnak Istentől és nem imádják Őt. Így az a világosság, amelyet Isten irgalmasan adott nekik, sötétséggé vált. A színarany elhomályosult. 

Ó jaj! Elmúlt Izráel dicsősége! Isten választott népe eddig soha nem süllyedt ilyen mélyre a hitehagyásban. A Baál próféták "négyszázötven"-en voltak, "Aserának négyszáz prófétájá"-n (1Kir 18:19) kívül. Csak Isten csodatevő hatalma tudta megőrizni a nemzetet a teljes pusztulástól. Izráel saját akaratából, önként szakadt el Jahvétől. A könyörülő Isten azonban még mindig sóvárgott a bűnbe sodródottak után, és elküldte hozzájuk leghatalmasabb prófétáját, aki által sokan visszatértek atyáik Istenéhez.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 117

A zsoltáros minden nemzetet Isten dicsőítésére hív a népe iránt tanúsított irgalmas jóságáért. Ez a legrövidebb, ugyanakkor fennkölt tartalommal bíró  zsoltár. Láthatjuk, hogy egyetlen törzs vagy nemzet sem marad ki az Úr magasztalására szóló felhívásból. A Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének 11. versében Pál apostol erre a zsoltárra utal, annak bemutatására, hogy Krisztusban Isten kegyelme a nem zsidókra és a zsidókra egyaránt kiterjed.

Csak e két versben elegendő jellemzőjét láthatjuk Istennek ahhoz, hogy szeressük és dicsőítsük Őt.  Istennek az ebben a fejezetben bemutatott jellemvonásai örökkévalók, akárcsak maga Isten, és azért íródtak, hogy emlékeztessenek minket, a bizonytalan társadalomban megnyugvást találhatunk Isten szeretetének biztonságában. 

Isten azt várja tőlünk, hogy hirdessük az Ő jóságát, és beszéljünk a hatalmáról. Dicsőítésünk kifejezése és hálaadásunk által tisztelhetjük Őt. Ezt mondja: „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem.” (Zsolt 50:23) A pusztai vándorlás idején az izraeliták szent énekkel dicsőítették az Urat. A parancsolatot és Isten ígéretét megzenésítették, és a vándorlásuk során végig énekelték. Kánaánban, amikor a szent ünnepekre összegyűltek, elbeszélték Isten csodálatos műveit, és hálatelt szívvel áldoztak a nevének. Isten arra vágyott, hogy népének egész élete a dicsőítés élete legyen. Az ilyen életforma elűzi a zúgolódást és a panaszkodást. Isten gyermekei ezért fejlesztik és gyakorolják azokat a tulajdonságokat, amelyek alkalmassá teszik őket a mennyei lakhelyükre. Az ilyen bizonyságtétel befolyással lesz másokra is, és hatásos eszköz lesz az emberek lelkét megnyerni Krisztusnak.

Megkéred ma Istent, hogy segítsen ezt megtapasztalnod?

Jan Harry Cabungcal

82. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezetéhez (február 19-25.).

A Jeroboám uralkodását követő évek a gonosz lejtőjén való gyorsuló lefelé haladást jelentették, annak ellenére, hogy menet közben voltak figyelmeztető jelei a küszöbön álló és fenyegető katasztrófának. A mennyei ítélet lesújtott Jeroboám családjára, és az őt követő királyok is követték őt a gyors lelki hanyatlásban. Sokan megfeledkeztek Istenről, és az Ő hatalmát bálványoknak tulajdonították.

Egy fényes pont az egyébként lehangoló képen Asa, Júda királya. Egy az ő seregénél jóval nagyobb sereggel kellett szembenéznie, és a jövője reménytelennek tűnt. De Istenben bízott, nem emberekben, és Isten megjutalmazta ezt a hitet. A hatalmas ellenséges sereget legyőzték, és az soha nem is állt talpra a vereségből.

Mi volt Asa titka? Hallottad már a mondást: „Ha minden más csődöt mond, imádkozz!”? Valójában mindig jó ötlet imádkozni, és Asa ereje sem a pánikban elhadart, utolsó pillanatban kimondott imának volt köszönhető. „A békesség idején Asa nem a saját szórakozását és kedvteléseit kereste. Készült a válságos helyzetekre. Küzdelemre edzett hadserege volt. Igyekezett népét úgy vezetni, hogy Istennel békességben legyen.”

Amikor Isten egy elképesztő hadi győzelemben részesítette Asát, ő nem magának tulajdonította a dicsőséget. Ellenkezőleg, Júdában reformációt indított el, és áldozatot mutatott be hálaképpen.

Uram, kérlek, segíts, hogy neked tulajdonítsam és adjam meg a dicsőséget (saját magam helyett), és bízzak benned (könnyű és nehéz napokon egyaránt)!

Lisa Ward
Country Life Hetednapi Adventista Gyülekezet
Cleburne, Texas

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése