2017. február 7., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 7 - KEDD - Zsoltárok 99

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 6. fejezet 576. nap

Ha Roboám és tapasztalatlan tanácsadói megértették volna Isten szándékát Izráellel, meghallgatták volna a népet, amikor határozott reformokat kért a kormányzásban. De a sikemi találkozáskor nem éltek a lehetőséggel, és az okokból nem következtettek az okozatra.

Ezért soha többé nem tudták befolyásukat a nép nagy tömegén érvényesíteni. Kinyilvánított elhatározásuk - hogy állandósítják és megnövelik a Salamon uralkodása alatt elkezdődött elnyomást - éles ellentétben állt Isten Izráellel való tervével. Ez bőséges alkalmat kínált a népnek arra, hogy kétségbe vonja indítékaik őszinteségét. Amikor a király és választott tanácsadói ilyen oktalan és kegyetlen módon akartak hatalmat gyakorolni, a ranggal és tekintéllyel hivalkodtak.

Az Úr nem engedte, hogy Roboám megvalósítsa ismertetett célkitűzéseit. A törzsekben sok ezer embert felháborított Salamon zsarnoki intézkedése, és most úgy érezték, fel kell lázadniuk Dávid háza ellen. "Amikor látta az egész Izráel, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak: Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával! Térj sátraidba, Izráel, törődj, Dávid, a magad házával! Izráel tehát hazament" (1Kir 12:16).

A meghasonlás, amelyet Roboám meggondolatlan szavai támasztottak, helyrehozhatatlannak bizonyult. Izráel kettészakadt. Júda és Benjámin törzséből tevődött össze Júda déli birodalma, amelyen Roboám uralkodott. A tíz északi törzs pedig Jeroboám uralkodásával külön kormányzatot alakított. Az utóbbi Izráelként lett ismert. Így teljesedett a próféta jövendölése, amit az ország kettészakadásáról mondott. "...az Úr rendelte így..." (1Kir 12:15).

Amikor Roboám látta, hogy a tíz törzs nem hajlandó meghódolni előtte, tettekre szánta magát. Országának egyik tekintélyes embere, az adószedő Adorám útján próbálta maga mellé állítani őket. A békekövetet azonban "megkövezé... az egész Izráel, és meghalt". Eljárásuk tanúskodott Roboámmal szembeni érzéseikről. A lázadás hevességétől megrémülve "Roboám pedig Izráel fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak" (1Kir 12:17).

Jeruzsálemben "...összegyűjtötte Júda egész házát és Benjámin törzsét, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izráel házát, és visszaszerezzék az országot Roboámnak, Salamon fiának. De így szólt az Isten igéje Semajához, az Isten emberéhez: Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, és Júda meg Benjámin egész házának, a megmaradt népnek: Így szól az Úr: Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izráel fiaival! Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így! Ők hallgattak is az Úr szavára, és hazatértek az Úr szava szerint" (1Kir 12:21-24).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 99

A világegyetem királya, aki az angyalok fölött áll; a szent és igaz Bíró ugyanaz a személy, mint aki ott akarja megszólítani az embereket, ahol ők vannak, azért, hogy helyreállíthassa a számukra eredetileg szánt helyzetet. Fensége nem akadályozza meg Istent abban, hogy hallja a hangomat és a kiáltásomat.
Édentől fogva, a bűneset előtt, és azóta is, Isten a kezdeményező fél az emberrel való kommunikációban. Ő az, aki felajánlja a szövetségét, és létrehozza a kapcsolatot. A szentséges Istent imádni nem jelent mást, mint életben tartani ezt a kommunikációt. Az izraeliták a felhőoszlopban hallották Isten hangját, és engedelmeskedtek az Ő törvényének.
Ha a lelki életem sikertelen, és képtelen vagyok győzni a bűnös természetem felett, az talán azért lehet, mert hallgatás nélkül próbálok meg engedelmeskedni, vagyis anélkül, hogy igazi kapcsolatom lenne Istennel.
Nem létezik imádat kommunikáció nélkül. Az emberek kérdései és Isten válaszai között ott van Isten megmentő keze és terve. Ő a megbocsátó és a megváltó Isten. Nekem megbocsátásra és megváltásra van szükségem.
Az imádat azt jelenti, hogy Isten irgalmára tekintek, úgy, ahogy Mózes is megtanulta, miután azt kérte, hogy megláthassa Jehova dicsőségét (2Móz 33:18).
Ezt a gyengéd választ kapta: Az arcomat nem láthatod, de megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcod előtt menjen el...” (2Móz 33:19-20).
Az univerzum királya a megbocsátó Atya.
Almir Marroni

80. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 6. fejezetéhez (február 5-11.).

Az egyetemen volt egy szobatársam, aki például szolgált arra, hogy hogyan éljen valaki keresztény életet. Emlékszem, egyszer a tanácsát kértem, amikor egy nagy döntést kellett meghozzak, ő pedig válaszul egy, az apjától származó bölcsességet adott tovább nekem. Amikor ő kérte az apja tanácsát, az apja megkérdezte tőle: „Miért tőlem kérdezed?” Miután elmagyarázta neki, hogy nagyra tartja a véleményét és tudja, hogy ő olyan bölcs valaki, aki szereti Istent, az apja azt válaszolta: „Ha ez az oka, hogy engem választottál, akkor már azt is tudod, hogy mi az, amit tanácsolnék neked – menj, és kövesd azt a tanácsot.”

Néha a problémánk nem az, hogy kutassuk és megkapjuk a bölcs tanácsot, hanem, hogy eldöntsük, hogy engedelmeskedünk annak a tanácsnak, és követjük azt. Az, hogy vonakodunk engedelmeskedni a számunkra kényelmetlen megoldásnak az oka annak, hogy második vélemény után vágyunk, amely végzetes végeredményhez torkollik.

Roboám úgy nőtt fel, hogy két paradigma között ingadozott: az istenfélő apjától, Salamontól származó tanácsok, amelyekből azonban túl kevés volt, és túl későn érkeztek, és a bálványimádó anyjától származó befolyás között, amelyet idejekorán megkapott, és folyamatosan hatást gyakorolt rá, azonban ez mit sem ért a szent dolgokban. Apja halála után Roboámnak döntenie kellett: Melyik befolyásnak engedjen, hogy az jellemezze a férfit és a királyságot?

Rá jellemző módon Roboám habozott, és mindkét oldal véleményét kikérte. Képletesen evett a tiltott gyümölcsből azzal, hogy a jó és rossz tudását egyaránt kereste. Majd, ahogy Éva, az ősanyja, ő is azt a tanácsot választotta, amelyik leginkább hízelgő volt számára. A többi, ahogy mondani szokás, történelem.

Karen Lifshay
Karnagy
Hermiston Hetednapi Adventista Gyülekezet
 Oregon, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése