2017. február 21., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 21 - KEDD - Zsoltárok 113

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezet 590. nap

Asa imáját minden hívő keresztény imádkozhatja. Mi is harcot vívunk, de "nem test és vér ellen", hanem "erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak" (Ef 6:12). Az élet harcában találkozunk az igazság ellen felsorakozó gonosz erőkkel. Reménységünk nem emberben, hanem az élő Istenben van. Teljes hittel és bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten egyesíti hatalmát az emberi eszközök igyekezetével neve dicsőségére. Igazságának fegyverzetében győzhetünk minden ellenségen. 

Isten különösképpen megjutalmazta Asa király hitét. "Megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok, Ászá és hadinépe egészen Gerárig üldözte őket. Elhulltak az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az Úr előtt és serege előtt" (2Krón 14:11-12). 

Amikor Júda és Benjámin győztes serege visszatért Jeruzsálembe, "Isten lelke szállt Azarjáhúra, Ódéd fiára, kiment Ászá elé, és ezt mondta neki: Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benjámin! Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. ...Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma!" (2Krón 15:1-2, 7) 

E szavak nagyon felbátorították Asát, és újabb reformációt kezdett Júdában. "...eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benjámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt volt.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 113

„Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére” (Mk 14:26 - új prot. ford.). Mindenik alkalommal, amikor az evangéliumokból elolvassuk, hogy mi történt Jézus elárultatásának éjjelén, ehhez a részhez érkezünk, amely olyan szépen beszél Jézus magatartásáról, amikor a legnagyobb nehézségekkel és lesújtó válságokkal nézett szembe. Mivel ez a zsoltár az úgynevezett Hallel (dicséret) zsoltárok része, gondolhatunk arra, hogy ezek voltak azok a dicséretek, amelyeket Jézus a tanítványaival énekelt, mielőtt kimentek volna a Gecsemáné kertbe. A zsoltár a dicsőítésre való többszörös felszólítással kezdődik (1-3. vers), és ugyanezzel a sorral végződik: „Dicsérjétek az Urat!” (9. vers). A dicsőítés tárgya az Úr neve (háromszor említi az első három vers). Ez az a név, amellyel Isten ismertté teszi magát (2 Móz 3:16; 6:7) és amely magasra emeli azt a szövetséget, amelyet Isten népével kezdeményezett. Isten imádatát nem szabad időhöz és térhez korlátozni, hanem az egész Földre ki kell terjednie „Napkelettől fogva napnyugatig” (3. vers) és folytatódnia kell „mostantól fogva és örökké” (2. vers).

Istent az Ő nagyságáért kell dicsőíteni. „Magasan fölötte van az ÚR minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek” (4. vers). Amit itt költői megfogalmazásban találunk, azt a teológusok isteni transzcendenciának (felsőbbrendűségnek) nevezik. Ő a Teremtő, az élet Forrása és Fenntartója, az egész világegyetem abszolút Uralkodója. Azért, hogy meggyőzzön bennünket szeretetéről, az Úr kész volt alászállni, emberi létformát magára ölteni, és emberekhez hasonlóvá lenni (Fil 2:7). „Aki felemeli az alacsonyt a porból” – énekelte Anna és Mária és a mi énekünk is lehet, amikor rájövünk arra, hogy minden napon velünk van, amikor veszedelem vesz körül bennünket, és Ő hűséges marad ígéretéhez: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).

Drága Urunk!
Szeretnénk jobban megismerni Téged; kérünk távolítsd el a kétely minden nyomát az életünkből, és adj erőt és bátorságot nekünk, hogy dicsőítsünk Téged ma, minden ellenséges körülmény ellenére is. Ámen

Ioan Campian-Tatar

82. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 8. fejezetéhez (február 19-25.).

A Jeroboám uralkodását követő évek a gonosz lejtőjén való gyorsuló lefelé haladást jelentették, annak ellenére, hogy menet közben voltak figyelmeztető jelei a küszöbön álló és fenyegető katasztrófának. A mennyei ítélet lesújtott Jeroboám családjára, és az őt követő királyok is követték őt a gyors lelki hanyatlásban. Sokan megfeledkeztek Istenről, és az Ő hatalmát bálványoknak tulajdonították.

Egy fényes pont az egyébként lehangoló képen Asa, Júda királya. Egy az ő seregénél jóval nagyobb sereggel kellett szembenéznie, és a jövője reménytelennek tűnt. De Istenben bízott, nem emberekben, és Isten megjutalmazta ezt a hitet. A hatalmas ellenséges sereget legyőzték, és az soha nem is állt talpra a vereségből.

Mi volt Asa titka? Hallottad már a mondást: „Ha minden más csődöt mond, imádkozz!”? Valójában mindig jó ötlet imádkozni, és Asa ereje sem a pánikban elhadart, utolsó pillanatban kimondott imának volt köszönhető. „A békesség idején Asa nem a saját szórakozását és kedvteléseit kereste. Készült a válságos helyzetekre. Küzdelemre edzett hadserege volt. Igyekezett népét úgy vezetni, hogy Istennel békességben legyen.”

Amikor Isten egy elképesztő hadi győzelemben részesítette Asát, ő nem magának tulajdonította a dicsőséget. Ellenkezőleg, Júdában reformációt indított el, és áldozatot mutatott be hálaképpen.

Uram, kérlek, segíts, hogy neked tulajdonítsam és adjam meg a dicsőséget (saját magam helyett), és bízzak benned (könnyű és nehéz napokon egyaránt)!

Lisa Ward
Country Life Hetednapi Adventista Gyülekezet
Cleburne, Texas

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése