2017. június 12., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 12 - HÉTFŐ - Ézsaiás 23

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 26. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 26. fejezet 700. nap

Isten hosszútűrésének, végtelen szeretetének és irgalmának ismerete tette Mózest képessé arra, hogy oly csodálatosan könyörögjön Izráel életéért, amikor az ígéret földje határán nem akartak Isten parancsának engedelmeskedve tovább lépni. Amikor lázadásuk tetőfokra hágott, az Úr kijelentette: "Megverem dögvésszel és elűzöm őket..." Felkínálta Mózesnek, hogy leszármazottait "nagyobb és erősebb nemzetté" teszi (4Móz 14:12). De a próféta Isten csodálatos intézkedéseire és ígéreteire hivatkozott a választott nép érdekében. Majd minden érv közül a legerősebbet emelte ki: Isten szeretetét a bukott ember iránt. Lásd: 4Móz 14:17-19!

Az Úr könyörülettel válaszolt: "Megbocsátok a te beszéded szerint." Majd szándékáról, Izráel végső győzelméről prófécia formájában beszélt Mózesnek. "De életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet" - nyilatkoztatta ki (4Móz 14:20-21). Isten dicsőségét, jellemét, könyörületes jóságát, gondoskodó szeretetét - amelyre Mózes Izráel érdekében hivatkozott - az egész emberiségnek meg kell ismernie. Jahve kétszeresen biztosította Mózest, hogy ígérete teljesedik; esküvel erősítette meg. Amilyen biztos az, hogy Isten él és uralkodik, olyan biztos az is, hogy kinyilatkoztatja "...dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!" (Zsolt 96:3).

Ennek a próféciának majdani teljesedéséről énekeltek Ézsaiás hallatára a fénylő angyalok a trón előtt: "...dicsősége betölti az egész földet!" (Ézsa 6:3). A próféta, aki meg volt győződve e prófécia bizonyosságáról, később bátran kijelentette azokról, akik meghajoltak a fa- és kőbálványok előtt: "Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát" (Ézsa 35:2)..

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 23

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás egy művészi próféta. Az ő idejében az asszír királyok a palotáik falát díszítették az általuk elfoglalt városokat ábrázoló, megrázó alkotásokkal. Mózes tilalma korlátozza, hogy a zsidó művészek ilyen kegyetlen jeleneteket ábrázoló képeket készítsenek, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy szóképekben elmondják ugyanazt. Ézsaiás is ezt tette, irodalmi „képei” több dimenzióban ábrázolják a helyzetet.

A földi események mind Isten végső ellenőrzése alatt zajlanak. Városok jönnek létre és pusztulnak el nem csak társadalmi, gazdasági vagy politikai okok miatt, hanem azért, mert Lucifer átvette az uralmat mind a város, mind a lakók felett. Sátán sokszor még az Úr népét is megtéveszti, és ez is indokolja, hogy a várost eléri Isten büntetése.

Ebben a fejezetben Ézsaiás korának egy nagyon népszerű városára fókuszál, Tíruszra. Úgy tűnik, minden út Tíruszba vezet. Ezékiel beszél Tírusz bukásáról Nabukodonozor uralkodása idején (Ezékiel 26-28). Tírusz királyát Lucifer lelkülete irányította (Ezékiel 28:11-19). Ézsaiás már jóval azelőtt látta Tírusz bukását, hogy az megtörtént volna. Ez nem azt jelenti, hogy Ézsaiás ellenzékként élt volna ott, csak próbált beszélni az akkori embereknek a város vagy a birodalom bukásáról, mert a helyzet olyan volt, mint egy kesztyű sátán kezén, ugyanaz a lázadó szellem volt működésben, mint egykor a Mennyben, mindegy, hogyan próbálta álcázni.

A múltbéli birodalmak és városok bizonyos értelemben mind „Babilonok”, úgy tekintettek rájuk, mint az istenekhez vezető kapukra. Minden alkalmat, mikor egy város elesett, úgy tekintettek, mint az istenek büntetését az ott lakók bűnei miatt. Ézsaiás azt kívánja szemléltetni, hogy ezek a „büntetések” felülről érkeznek. De ezek a történelmi katasztrófák nem összehasonlíthatók azzal a globális katasztrófával, mely Isten ítélet idejének végén fog lezajlani. Tírusz olyan volt, mint egy polip, csápjaival minden országba elért (1. vers), hajói eljutottak minden kikötőbe, és mindenhonnan jöttek oda a kereskedők (2. vers).

Tírusz volt a „nemzetek piaca”, az ősi idők Wall Streetje (3. vers). A lába „messzire elment, hogy ott is letelepedjen” (7. vers).  Sok szépséggel büszkélkedett, a föld nagyra becsült városa volt (9. vers), a szórakoztatás, az előadó művészet és a zene központjává vált, ahol édes melódiák és oly sok dallam hangzott el (16. vers). Bár sokaknak nyújtottak munkalehetőséget, azonban a fiatal lányokat megrontották, a szüzeket meggyalázták (12. vers). Ézsaiás arra figyelmeztetett, hogy bár Tírusz egy „vigadozó város” (7. vers) és ő a „koronás Tírusz” (8. vers), ami lehetővé tette neki a boldogságot, ám ez nem tart sokáig (12. vers). Mikor az Úr elpusztítja a városok gazdasági központját, „nincs többé kikötő” (10. vers). Isten az, aki elpusztíthat birodalmakat és fővárosokat. „Kinyújtotta kezét a tengerre az Úr, megrendítette a királyságokat” (11. vers).

Ez nem csak Tíruszban, hanem Kánaán földjén is megtörtént, és nem azért, mert Isten egy „zsarnok”, mint néhány ateista állítja. Kánaán annyira gonosz volt, hogy az Atya megparancsolta népének, „hogy pusztítsák le erődítményeit” (11. vers). Ám Izrael nem engedelmeskedett, letelepedtek ezekben a városokban és világiakká válva elhagyták az Istent. Ezek a kánaáni városok is kesztyűk voltak sátán kezén és hamis boldogsággal kecsegtettek. Még ha az emberek el is próbálnak menekülni más országokba, hogy elkerüljék a büntetésüket, „ott sem lesz nyugtuk” (12. vers) – azt mondja az Úr.

A prófécia arról szólt, hogy Nabukodonozor eljön és elpusztítja Tíruszt, ahol nem maradt sebesült, sem nyugalom 70 éven keresztül; és ez mind valóra vált. Ézsaiás úgy beszélt Tíruszról, mint „elfelejtett szajháról”, ám 70 év elteltével a „sebei” begyógyulnak. Dicsősége visszatér azoknak, akik „az Úr színe előtt laknak” (16-18. vers).

Ézsaiás fő üzenete Tírusz bukásának leírásán keresztül a következő fejezetben csúcsosodik ki, ahol a Föld bukásával foglalkozik.

Drága Istenünk! Mindnyájunknak van egy Tírusza, ami nagyon vonz minket világi vágyaink és érzelmeink kielégítésére. Uram, segíts meg minket, és szabadíts meg bennünket Tírusz szellemétől, hogy lemondhassunk arról, és ne rombolhassa le lelkületünket és a Veled kialakított kapcsolatunkat. Ámen.

Koot van Wyk

98. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 26. fejezetéhez (június 11-17.).

Az általunk mesélt történetek jelentősen befolyásolják az életünk minőségét. A „Nincs elég” önbeteljesítő jóslattá válik, és a hiány, a halvány árnyék és a mohóság gondolkodásmódját hozza el. A „Nem vagyok teljes értékű” vagy a „Nem vagyok szerethető” az áldozatszerep, a bátortalanság és a kicsiség körforgásaiba térít minket. A „Nem bízok bennük” az önmagunkra támaszkodásra, az aggodalomra és a magányosságra nevel minket. Az általunk mondott meséket nem annyira választjuk, mint inkább magunkba szívjuk. Örökségül kapjuk őket, mint a nyelvi akcentust vagy a modorosságot. A valóságunk érzékelését festik le.

Csak úgy, mint a többi történet, azok is, amelyeket Istenről mondunk, alakítják az életünket. Részben ezeket a benne foglalt történeteket állítja Ellen White középpontba ebben a fejezetben. Az emberek nemzedékeken keresztül  hamis feltételezésekkel rendelkeztek Istenről („nem értették meg Istent”). Amikor az elménkben egy bosszúálló, sokat követelő, maximalista, hamar haragra gerjedő, egyeseket előnyben részesítő Isten képe él, könnyű azt feltételezni, hogy az előre látható tökéletlenségeink miatt nem leszünk elérhetőek az Ő számára. Sőt, ami még rosszabb, akár azt is feltételezhetjük, hogy mások sem lesznek elérhetőek Isten számára.

„Teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!” – ez sok történetet próbára tesz. Isten valamennyi nemzetséget és népet betakar szerető jóindulatával és kegyelmével. Ézsaiás mindent magába foglaló kijelentése Isten jelenlétéről nem csak azon történetek számára jelent kihívást, amelyeket az izraeliták örököltek, hanem a sajátjaink számára is. A kérdés számunkra az: talán túl kevés érdemét tudtam be az ő nagyszerű kegyelmének, vagy talán túl nagy részben hibáztattam az igazságért?

Kris Loewen
Segédlelkész
Walla Walla University Church
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése