2017. június 7., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 7 - SZERDA - Ézsaiás 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 25. fejezet 695. nap

25. Ézsaiás elhívása

Uzziás hosszú uralkodása idején nagyobb jólét volt Júda és Benjamin földjén, mint bárki más alatt, aki a közel két évszázaddal előbb meghalt Salamon óta ült a trónon. Uzziás hosszú éveken át megfontoltan uralkodott. A menny megáldotta seregeit. Visszaszerezték a korábban elvesztett területek egy részét. Városok épültek újjá; védelmi erejük növekedett, és az ország helyzete a környező népek között megszilárdult. A kereskedelem megélénkült, és az ország gazdagsága Jeruzsálembe áradt. Uzziás híre "messzire eljutott..., mert ezekben csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött" (2Krón 26:15).

E külső jóléthez azonban nem társult ugyanolyan mértékben a lelki erő megújulása. A templomban ugyanúgy folytak az istentiszteletek, mint a korábbi években. Tömegek gyűltek össze, hogy imádják az élő Istent. De az alázatosság és őszinteség helyét fokozatosan elfoglalta a gőg és a formaiasság. Uzziásról ezt olvassuk: "Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene, az Úr ellen" (2Krón 26:16).

Uzziás végzetes bűne az elbizakodottság volt. A király áthágta Jahvénak azt a világos parancsát, hogy csak Áron leszármazottai teljesíthetnek papi szolgálatot. Belépett a szentélybe, "hogy illatáldozatot mutasson be". Azariás főpap és társai tiltakoztak ez ellen. Igyekezték rábírni arra, hagyjon fel szándékával. "...vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre..." (2Krón 26:16, 18).

Uzziás megtelt haraggal, amiért őt, a királyt megrótták. De nem gyalázhatta meg a szentélyt a vezető tisztségviselők közös tiltakozása ellenére. Míg ott állt haraggal telten, Isten büntetése hirtelen lesújtott rá. Bélpoklosság jelent meg homlokán. Rémülten menekült, és többé nem lépett be a templom udvaraiba. Uzziás bélpoklos maradt néhány év múlva bekövetkező haláláig, élő példaként szemléltetve, mit jelent könnyelműen eltérni "Így szól az Úr" világos kijelentésétől. Sem magas tisztsége, sem hosszú szolgálatban eltelt élete nem lehetett mentség az elbizakodottság bűnére, amellyel megrontotta uralkodásának utolsó éveit, és magára hozta a menny ítéletét.

Isten nem személyválogató. "De ki kell irtani népe közül azt az embert, akár bennszülött, akár jövevény, aki szándékosan cselekszik, mert az Urat gyalázta meg" (4Móz 15:30).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben Ézsaiás nemcsak Etiópiáról beszél, hanem az etióp folyókon túl élő népekről is (1. vers). Ézsaiás írásának idején az Etióp dinasztia hatodik évében járt, és hozzá tartozott Szomália, Szudán és a nyugat-afrikai területek, valószínűleg még az Afrika keleti partjainál húzódó, Etiópiától délre eső területek is.  Ezt a nemzetet nevezhetjük a „szárnysuhogás országának”, az egyiptomi gyökerű szavak eredeti jelentését figyelembe véve.

Ézsaiás a „hűséges”, „derék” nép és a jelenlegi gonosz ellentétét taglalja ebben a fejezetben, de ez a megkülönböztetés nem nemzetiségi hovatartozáson, vagy bőrszínen alapul. Ezek az Afrika partján élő népek papiruszhajón küldtek követeket más helyekre (2. vers). Magas, sima bőrű, hódító és félelmetes emberek voltak. Ézsaiás írása itt az ő korának történelmén túl  a földi történelem utolsó szakaszára, Krisztus második eljövetelére mutat rá: „A föld kerekségének minden lakói és a földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól!” (3. vers – új prot. ford.). Igen, az egész föld hallani fogja a kürtszót, és Jézus visszajön!

Az Úr így szólt Ézsaiáshoz: „Nyugodtan nézem sátoromból.”  (a mennyei Szentélyből, 4. vers). Az esemény nyugalomban történik, mert a vizsgálati ítéletnek már vége és a kegyelem ajtaja már bezárult. Hűsítő fuvallat jelenik meg „az aratás hévségében” (4. vers). Ekkor, amikor a gonosz megérett az aratásra, az Úr csendes hallgatása a mennyei Szentélyben vége ér. „Felkél”, és cselekszik (Dán 12:1-2). „Levágja a vesszőket metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi” (5. vers). Mihály, a nagy fejedelem, azaz Krisztus úgy dönt, hogy elég volt. Második eljövetelekor nála lesz jutalma, és népe vele megy fel a biztonságos Sionba.  A gonoszok azonban „Mind otthagyatnak a hegyek madarainak és a föld állatainak” (6. vers).

Ez nemcsak Etiópiára és Afrika egyes részeire vonatkozik, hanem az egész gonosz földre. A gonoszokat megsemmisíti Krisztus jövetelének ragyogása (2Thessz 2:8), és vadállatok lakmároznak holttestükből.

Ézsaiás így szól: „Abban az időben…”(7a vers), vagyis a második eljövetel idején azok a magas, sima bőrű etióp és más afrikai népek „ajándékot viszek a seregek Urának”. Miért Ura (gazdája)? Mert angyalseregei élén jön. Bennem ez úgy él, hogy a megváltottak gyönyörű „hálaadó” éneket fognak énekelni Krisztus által elnyert üdvösségükért (7b vers), az ő ajándékuk ez a szép kórus, és a gyönyörű zene. A mennyei Sion-hegyén, az új Jeruzsálemben a seregek Urának fog szólni az ének, aki ott lesz közöttük.

Drága Istenünk! Kérünk, segíts megszabadulnunk a világ más részein élő népekkel szembeni előítéleteinktől. Segíts bármilyen, másoktól való félelmünket a felismerésre változtatni, hogy ők is ajándékot fognak vinni az Üdvözítő Báránynak a mennyei Sion-hegyén. Add Urunk, hogy ott lehessünk, és minden idők megváltottaival együtt részesei lehessünk ennek!  Ámen.

Koot van Wyk

97. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 24. és 25. fejezeteihez (június 4-10.).

Szomorú és aggasztó helyzetekben, amelyekkel közösen és egyénileg szembesülünk, könnyedén zaklatottak, céltalanok leszünk és szem elől tévesztjük a reményt. Azokban az időkben, amikor úgy tűnik, hogy a szomorúság és a gonoszság mindent ellenőrzése alatt tart, a remény a maga teljességében és pompájában valóban egy rendkívüli becsben tartott ajándék.

Amikor Izrael fiatal nemzete az Ígéret Földjének határánál állt, sokan azok közül, akik útra keltek Egyiptomból, már nem számláltattak közéjük. A próféták korábban többször is figyelmeztették őket azokra a következményekre, amelyek akkor sújtják őket, ha Istentől távolodnak, és Isten nélkül élnek. Mégis, Isten azzal az ígérettel biztatott, amely a helyreállítást és reményt teljesedését jelenti az elkövetkezendő nagy napon. A fájdalom, bálványimádás és lázadás közepette Isten kiterjesztette ígéretét egy tökéletes napra. Egykor, ott az ígéret földjének határán a remény volt az, ami sokakat késztetett, hogy megtartsák Isten megerősítő jelenlétét életükben.

Ma, az örökkévalóság határán, számunkra is adott a választás, hogy megtartsuk Isten megerősítő jelenlétét, aki a kezében tartja „azt a napot”, és vele időzzünk. Ügyeljünk hát a próféták bölcs tanácsára és kapaszkodjunk Istenbe, aki a nagy reményt kínálja számunkra, ahogyan a megígért földre tekintünk!

Jenniffer Ogden
Gyermek- és családlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése