2017. június 18., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 18 - VASÁRNAP - Ézsaiás 29

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 27. és 28. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 27. fejezet 706. nap

27. Akház

Akház trónra lépése olyan félelmes helyzet elé állította Ézsaiást és társait, amely Júda országában minden eddigit felülmúlt. Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására. A fejedelmek is hűtleneknek bizonyultak megbízatásukhoz. Hamis próféták támadtak, akik tanításukkal félrevezették a népet. Még a papok között is voltak ilyen felbérelt tanítók. A hitehagyó vezetők megtartották az istentiszteleti formákat, és azt állították, hogy Isten népe közé tartoznak.

Mikeás próféta - aki ezekben a nyugtalan időkben hirdette üzenetét - kijelentette, hogy Sion bűnösei "vérontással" építik "a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet", - miközben "az Úrra hivatkozva mondják", és istenkáromlón így dicsekszenek: "Közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj!" (Mik 3:10-11). Ézsaiás próféta kemény dorgálással emelte fel hangját e gonoszságok ellen: "Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véresáldozattal? - mondja az Úr. ...Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat?" (Ézsa 1:10-12).

Az ihletett Ige kinyilatkoztatja: "A bűnösök áldozata utálatos, kivált ha galád dologért hozzák" (Péld 21:27). A menny Istenének "szeme tiszta", nem nézheti a gonoszt, és a nyomorgatást (Hab 1:13). Nem azért fordul el a törvényszegőtől, mert nem akar megbocsátani. A bűnös nem akarja igénybe venni azt, amiről Isten kegyelemből, gazdagon gondoskodott, és ezért Isten nem tudja a bűntől megszabadítani. "Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg" (Ézsa 59:1-2).

Salamon ezt írta: "Jaj neked, ország, ha királyod gyermek..." (Préd 10:16). Így volt ez Júda országával is. Az állandó vétkezés következtében uralkodói olyanokká lettek, mint a gyermekek. Ézsaiás felhívta a nép figyelmét arra, hogy meggyengült helyzetük a föld népei között. Rámutatott, ez azért van, mert gonoszságokat követnek el a magaslatokon. "Az Úr, a Seregek Ura eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt - mondta a próféta -: minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt, a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt. Ifjakat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk." "Bizony, elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az Úr ellen fordulnak..." (Ézsa 3:1-4, 8)..

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 29

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ezt a fejezetet Ézsaiás Jeruzsálem jelképes nevével, az „Áriel”- lel, indítja, aminek jelentése: „Isten oroszlánja”, ami a templomdombnak, avagy a Sion hegyének is lehetséges elnevezése volt Dávid napjaiban. A prófétai nyelvezetben két Sion-hegy létezett, egyik a földi, a másik pedig a mennyei. A földi Jeruzsálemben található, a mennyei pedig az új Jeruzsálemben, a Mennyben.

Ézsaiás ezután sátán szavait írja le (2-3. vers), aki felsorolja, mit tesz majd „Isten oroszlánja”, vagyis a templom, a földi szentély ellen: fájdalmat hoz, jajgatás lesz ott, siralom és gyász (2. vers).  A szenvedő város számára az oroszlánná változás azt jelenti, hogy Istennek kell átvennie az irányítást, és sátánt megbüntetni. Nem Isten fog hadat viselni a város ellen. Sátán azt mondja, hogy táborral zárja körül a várost, az asszír sereggel keríti be, tornyokat és ostromműveket állít a város ellen (3. vers). A város megaláztatik és a földből, a porból szól majd szava Istenhez. Hangjuk olyan lesz, mint a kísértetek suttogása (4. vers).

Jézus második eljövetelekor Isten maradék népe ellenségeinek sokasága porrá lesz, mint a szélfútta polyva (5b vers). Sátánt és híveit „mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással…” bünteti meg a Seregek Ura (6a vers).  Az ezer esztendő elmúltával a harcos Messiás visel majd hadat a mennyei Jeruzsálem ellen támadó nemzetek ellen (7. vers).  Az ezer év végén a Mennyből alászálló új Jeruzsálem elleni támadásuk tervét Krisztus, a harcoló Messiás meghiúsítja (8. vers).

Ézsaiás itt arról szól, amit az emberek az Úr második eljövetelét megelőző késlekedésről és várakozásról tudtak. A Biblia ma mindenhol elérhető, szinte minden nyelven, nyomtatásban és az interneten is, de sokan nem értik, mert sohasem olvasták. Ők a világi emberek, akik csak a szájukkal, és nem a szívükkel közelednek az Úrhoz (13. vers). Hagyományokkal tisztelik Őt, nem szívből jövő, őszinte hódolattal, „és elvész bölcseinek bölcsessége” (14b vers). Istentiszteletük és életmódbeli szokásaik el akarnak rejteni dolgokat az Úr elől. Továbbra is bűnben élnek, mégis úgy tesznek, mintha tisztelnék Őt (15. vers). Ez olyan, mintha az agyag így szólna a fazekashoz: „Nem értesz a mesterséghez!(16. vers).

A második eljövetel és az azt követő ezer év után újjáteremtés következik és minden gonoszság felszámolása. A föld termőfölddé lesz (17b v.). „Azon a napon a süketek is meghallják az Írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak”, mert Jézus második eljövetelekor és a feltámadáskor Isten az Ő maradék népének tökéletes testet ad (18. vers – új prot. ford.). A nyomorultak és a szűkölködők „vigadnak Izrael Szentjében” (19. vers).

Ézsaiás látja sátánnak, a „könyörtelennek” a végét. Minden rossz végleg eltöröltetik. „Elpusztul a csúfolódó, és kiirtanak minden gonoszságra vetemedőt” (20. vers). Vége lesz azoknak a gonoszoknak, „akik vétkesnek ítélik az embert egy szóért” (21. vers). Tehát az Úr azt mondja népe maradékáról akik, mint Ábrahám, teljesek a hitben: „Nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sápad el többé az arca” (22. vers – új prot. ford.).

Semmit sem kell félniük oldalukon az Úrral.  A maradék meg fogja tapasztalni az Úr közöttük végzett munkáját. „Megszentelik Jákob szentjét, és félik Izrael Istenét” (23. vers). „Mert a tévelygő lelkűek megismerik az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak” (24. vers).

Drága Istenünk! Add, hogy elkészüljünk a Szentlélek végső időben történő kitöltetésére, hogy be tudjuk fogadni a Te igazságodat! Kérünk, adj nekünk értő szívet és kitartást az utolsó napokban, fenntartó kezed által! Ámen.

Koot van Wyk

99. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 27. fejezetéhez (június 18-24.).

Egyszer hallottam egy élénken növekvő gyülekezet lelkészét, amint azt mondja: „Minden a vezetésen áll vagy bukik.” Ellen White Akházról szóló fejezetének kezdő bekezdéseiben ennek a fontosságát hangsúlyozza. „Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására.”

Habár az új király maga nem alkalmazott erőszakot, hogy az emberek bálványimádással foglalatoskodjanak, kétségtelen azonban a rájuk tett hatása. A vezetők hallgatólagosan bennfoglalt engedélyt adnak arra, hogy korábban tarthatatlan cselekedeteket kövessenek el az alattvalók. A vezetők a következetlen filozófiai vagy etikai tanításokat is igazolhatják.

Amikor először elkezdtem dolgozni a lelkészi szolgálatban, egy olyan gyülekezetben indítottam el egy ifjúsági csoportot, ahol korábban nem volt ilyen. Néhány önkéntes segített beindítani a szárnyait bontogató szolgálatot, és a legelső napokban azt vártam el tőlük, hogy ne úgy kommunikáljanak a gyerekekkel, mint - ők, a felnőttek - egymással. A fejemben ez a sikeres szolgálat kulcsa volt. Sajnos azonban nem közöltem velük ezt az elvárásomat. És ami még rosszabb, én magam sem adtam erre jó példát.

Ahogy a csoport fejlődött, abban a frusztráló helyzetben találtam magamat, hogy az önkéntesek képtelenek voltak igazán kapcsolatot teremteni a gyerekekkel. Egy nálam mindössze néhány évvel fiatalabb tag kellett a csapatból, hogy felnyissa a szememet. Az igazság az, hogy elbuktam vezetőként. Minden a vezetésen áll vagy bukik – és amikor a vezetés elbukik, az igazságnak (Ézsaiás) szólnia kell a hatalomhoz (Akház).

Kris Loewen
segédlelkész
Walla Walla University Church
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése