2017. június 9., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 9 - PÉNTEK - Ézsaiás 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 25. fejezet 697. nap

Ilyen gondolatok kavarogtak fejében, amikor Ézsaiás a templom csarnokában állt. Egyszer csak mintha a templom belső ajtaja kinyílt és függönye fellebbent volna, benézhetett a szentek szentjébe, ahova még a próféta sem léphetett be. Látomás tárult Ézsaiás elé a magas trónon ülő Jahvéről. Dicsőségének fátyola betöltötte a templomot. A trón mindegyik oldalán szeráfok lebegtek. Alkotójuk előtt szolgálva, arcukat betakarták hódolatukban és ismételgették ünnepélyes fohászukat: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézsa 6:3), s úgy tűnt, hogy az ajtókeret és a cédrusajtó megremeg hangjuktól, és a házat betöltötte hódolattal zengő dicsőítő énekük (Ézsa 6:2).

Miközben Ézsaiás Urának dicsőségét és fenségét szemlélte ebben a látomásban, lelkét Isten tisztaságának és szentségének érzete töltötte el. Milyen éles ellentét volt Teremtőjének páratlan tökéletessége és azoknak a bűnös élete között - önmagát is beleértve -, akik régóta Izráel és Júda választott népe közé tartoznak! "Jaj nékem! - kiáltotta. Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!" (Ézsa 6:5) Mintha a belső szentélyben az Isten jelenlétéből áradó fény teljes világosságában állt volna, rádöbbent arra, hogy tökéletlenségével és erőtlenségével semmiképpen sem tudja teljesíteni küldetését. De egy szeráf odajött hozzá, hogy szorongását feloldja és alkalmassá tegye fontos küldetésére. Az oltárról vett izzó parázzsal e szavak kíséretében érintette ajkát: "Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva." Majd Isten hangja hallatszott. "Kit küldjek el ki megy el követségünkben?" - kérdezte. Ézsaiás válaszolt: "Itt vagyok, engem küldj!" (Ézsa 6:7-8).

A mennyei lény ezt parancsolta Isten várakozó követének: "Menj és mondd meg e népnek:

Hallván halljatok, de ne értsetek,
látván lássatok, de ne ismerjetek!
Tedd kövérré e nép szívét,
tedd süketté a fülét,
és kösd be a szemét,
hogy szemével ne lásson,
fülével ne halljon,
szívével ne értsen,
és megtérve meg ne gyógyuljon" (Ézsa 6:9-10)

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 20

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás idejében fellendüléseik és hullámvölgyeik ellenére is az etiópok és az egyiptomiak két nagyhatalmú, szomszédos nemzet voltak.  Ezékiás akkoriban lett Júda királya, amikor is Isten üzenetet adott Ézsaiásnak: „Menj és oldd le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le lábadról!” (2. vers). Tudjuk, hogy Ézsaiás majdnem meztelenre vetkőzött, és úgy járt három esztendőn át.

Az Úr ismét szólt (3. vers), miszerint Ézsaiás meztelensége „jegyül és jelenségül” szolgál Egyiptom és Szerecsenország (Kús földje) ellen. (Akkoriban az etióp Shabako volt Egyiptom királya.) Hogy Ézsaiásnak vajon így kellett-e végigmennie Egyiptomig és vissza, szemléltető bemutatót tartva nekik, azt nem tudjuk biztosan. A lényeg, hogy Ézsaiás jelképezte azt, ami az egyiptomiakkal történik majd, amikor az asszírok eljönnek és sok egyiptomit fogságba hurcolnak. „Úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom foglyait és Szerecsenország rabjait, ifjakat és véneket, ruha és saru nélkül és mezítelen alfellel, Egyiptomnak gyalázatára” (4. vers).

Sok hűséges ember menekült biztonságosnak vélt területekre. Az etiópok biztonságot reméltek Egyiptomban. „S megrettennek és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, amelyben reménykedtek és Egyiptom miatt, amelyben dicsekedtek” (5. vers). A hű emberek oda menekültek, de Ézsaiás által életszerűen mutatja be az Úr, hogy Egyiptom nem nyújtja számukra a szükséges biztonságot, és ezt fogják mondani: „Ímé, így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy Asszíria királyától megszabaduljunk.” A rossz hírre, hogy Asszíria átvette az uralmat ezt kérdezték: „Hát mi miként menekülhetnénk meg?” (6. vers).

Az Úr és Ézsaiás üzenete világos: ne vessük reményünket világi hatalmakba! Az Úrra alapozzuk reménységünket! Az előző fejezetből tudjuk, hogy a végidőben, közvetlenül az Úr eljövetele előtt az egyiptomiak megosztottan egymás ellen harcolnak majd a hatalomért. Ebben a fejezetben pedig megismerték az asszírok erejét, amint hadvezérük eljött és megtépázta Egyiptom hatalmát.

Ekképpen tehát, Ézsaiás idejének katasztrófái és a végidő politikai erőinek konfliktusai között egyetlen dolog világos: a világi hatalmak nem képesek semmilyen emberi biztonságot és tartós békét nyújtani. Annak teljes mértékben az Úrtól kell jönnie.

Drága Istenünk! Tudjuk, hogy időnként milyen könnyen a saját biztonsági rendszereink védelmében bízunk. Urunk, szükségünk van emlékeztetőre, hogy mennyire fontos kapcsolatban állnunk Veled. Te vagy a mi biztonságunk, védőpajzsunk az utolsó napok hőségétől. Szükségünk van Rád, Urunk. Kérünk, segíts rajtunk! Ámen.

Koot van Wyk

97. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 24. és 25. fejezeteihez (június 4-10.).

Szomorú és aggasztó helyzetekben, amelyekkel közösen és egyénileg szembesülünk, könnyedén zaklatottak, céltalanok leszünk és szem elől tévesztjük a reményt. Azokban az időkben, amikor úgy tűnik, hogy a szomorúság és a gonoszság mindent ellenőrzése alatt tart, a remény a maga teljességében és pompájában valóban egy rendkívüli becsben tartott ajándék.

Amikor Izrael fiatal nemzete az Ígéret Földjének határánál állt, sokan azok közül, akik útra keltek Egyiptomból, már nem számláltattak közéjük. A próféták korábban többször is figyelmeztették őket azokra a következményekre, amelyek akkor sújtják őket, ha Istentől távolodnak, és Isten nélkül élnek. Mégis, Isten azzal az ígérettel biztatott, amely a helyreállítást és reményt teljesedését jelenti az elkövetkezendő nagy napon. A fájdalom, bálványimádás és lázadás közepette Isten kiterjesztette ígéretét egy tökéletes napra. Egykor, ott az ígéret földjének határán a remény volt az, ami sokakat késztetett, hogy megtartsák Isten megerősítő jelenlétét életükben.

Ma, az örökkévalóság határán, számunkra is adott a választás, hogy megtartsuk Isten megerősítő jelenlétét, aki a kezében tartja „azt a napot”, és vele időzzünk. Ügyeljünk hát a próféták bölcs tanácsára és kapaszkodjunk Istenbe, aki a nagy reményt kínálja számunkra, ahogyan a megígért földre tekintünk!

Jenniffer Ogden
Gyermek- és családlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése