2017. június 15., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 15 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 26

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 26. fejezet 703. nap

A végtelen Szeretet sóvárog azok után, akik úgy érzik, hogy képtelenek Sátán csapdáiból kiszabadulni; és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte élhessenek. "Ne félj - mondja nekik -, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." "Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezdet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek! Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítlek, - így szól az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje!" (Ézsa 41:10, 13-14).

Júda lakosai mind méltatlanok voltak erre, de Isten nem mondott le róluk. Nekik kellett nevét megdicsőíteniük a pogányok között. Sok olyan embernek kellett még meglátnia Isten jellemének dicsőségét, akik addig egyáltalán nem ismerték tulajdonságait. Isten világossá akarta tenni, hogy irgalma folytán milyen tervet készített. Ezért küldte minduntalan szolgáit, a prófétákat ezzel az üzenettel: "Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből!" (Jer 25:5). "Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig - mondta Ézsaiás által - dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el." "Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!" (Ézsa 48:9, 11).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 26

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben Ézsaiás a végidőről a mennyei Sion kórusára irányítja a figyelmet. A kórus arról énekel, milyennek látja az új Jeruzsálemet ahhoz képest, amilyennek a földi várost ismerték (1. vers). „Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt” (1. vers). Mivel Mózeshez és Énokhoz hasonlóan néhányan már a Mennyben vannak, ők fogják az alábbi éneket énekelni a feltámadottaknak, amikor Jézussal megérkeznek a Földről a felhőben: „Nyissátok fel a [jeruzsálemi] kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép” (2. vers). Ez a hűséges nép, mely feltámadt, és most érkezik „a hűség megőrzője” (2. vers).

Az igazak szívét megőrzi az Úr békességben a vég idején, még mielőtt felmennénk a Mennybe (3. vers). Még a szélsőséges körülmények között is bíznak az Úrban. A bizalom oka pedig nem más, mint az, hogy az Úr az örökkévaló kőszikla. Krisztus a kőszikla Dániel látomásában, melyben összetörte a királyságokat és betöltötte az egész földet. Ez fog történni Jézus második eljövetelekor, mikor Krisztus a porba dönti a királyságokat (5. vers). A korábban elhagyott igazak pedig lábukkal tiporják őket (6. vers).  

Az egyenes lelkűek az igaz ösvényen mennek (7. vers). Isten ítéleteinek ösvényére vártak (8. vers) és egyedül Isten neve és élménye volt lelkük vágya (8. vers). Ézsaiás is ebbe a csoportba számolja magát, mely a mennyei Sion felé tart. Elmondja, hogy éjjelente a lelke Isten után vágyik, és a belsője szorgalmasan kereste Istent (9. vers).  Mivel Isten ítélete elérkezik a földre, azok akik a földön laknak, megismerik az igazságot (9. vers). Ezzel ellentétben, amit az igaz megtanul Istennek az emberekért való munkálkodásáról, a bűnös nem érti meg, és nem látja az Úr dicsőségét (10. vers). Ez a lelki vakság!

Ézsaiás azt mondja, hogy a bűnös is látni fog, de megszégyenül (11. vers). Belső átalakulás kell, különben a végrehajtó ítélet idején végül elégnek. Ézsaiás mindezt látta a látomásban, és honvágy ébredt benne a Menny iránt. Szeretett volna ott lenni, és mondani: „Te adsz nékünk békességet” (12. vers). Ézsaiás letérdel és így imádkozik: „urak parancsoltak nékünk kívüled” majd hozzáteszi: „de általad dicsőítjük neved” (13. vers). Rámutat végül a halálra: „A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl, mivel Isten büntette meg őket” (14. vers). Ézsaiást annyira betöltötte Isten ereje, hogy térden állva könyörgött népéért.

„Uram! megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a földnek minden határait” (15. vers). Ez azt is jelentheti, hogy az új föld nagyobb lesz. De azt biztosan tudjuk, hogy a második eljövetel előtt a hűségesek bajban lesznek (16. vers). A szorongás ideje hasonló ahhoz, amikor egy nő vajúdik, tehát a korábbi kilenc hónap azt jelenti, hogy a vész ideje talán 9 hónapig fog tartani? (17. vers). De ezen idő alatt nem lesz szülés (18. vers).

Miközben Ézsaiás biztos a végső halálban (14. vers), legalább annyira biztos a feltámadásban is. „Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek” (19. vers). Az egész világra kiterjedő gond idején Ézsaiás a megmaradtaknak azt tanácsolja, hogy rejtőzzenek el egy időre (talán hasonlóan ahhoz, amit Ellen White is tanácsol, hogy hagyjuk el a városokat és menjünk vidékre) (20. vers). Biztos, hogy a vész idejét látta Ézsaiás, mivel ezt mondta: „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!” (21. vers).   

A második eljövetel lesz a feltámadás ideje, mert akik meghaltak, újra életre kelnek, és akik megölettek és elrejtettek, feltámadnak. A föld nem fog több titkot rejteni.

Szerető Istenünk! Megint itt térdelünk előtted. A szeretteinkért és a népünkért imádkozunk. Ments meg minket a Te eljövendő országod számára! Ámen.

Koot van Wyk

98. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 26. fejezetéhez (június 11-17.).

Az általunk mesélt történetek jelentősen befolyásolják az életünk minőségét. A „Nincs elég” önbeteljesítő jóslattá válik, és a hiány, a halvány árnyék és a mohóság gondolkodásmódját hozza el. A „Nem vagyok teljes értékű” vagy a „Nem vagyok szerethető” az áldozatszerep, a bátortalanság és a kicsiség körforgásaiba térít minket. A „Nem bízok bennük” az önmagunkra támaszkodásra, az aggodalomra és a magányosságra nevel minket. Az általunk mondott meséket nem annyira választjuk, mint inkább magunkba szívjuk. Örökségül kapjuk őket, mint a nyelvi akcentust vagy a modorosságot. A valóságunk érzékelését festik le.

Csak úgy, mint a többi történet, azok is, amelyeket Istenről mondunk, alakítják az életünket. Részben ezeket a benne foglalt történeteket állítja Ellen White középpontba ebben a fejezetben. Az emberek nemzedékeken keresztül  hamis feltételezésekkel rendelkeztek Istenről („nem értették meg Istent”). Amikor az elménkben egy bosszúálló, sokat követelő, maximalista, hamar haragra gerjedő, egyeseket előnyben részesítő Isten képe él, könnyű azt feltételezni, hogy az előre látható tökéletlenségeink miatt nem leszünk elérhetőek az Ő számára. Sőt, ami még rosszabb, akár azt is feltételezhetjük, hogy mások sem lesznek elérhetőek Isten számára.

„Teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!” – ez sok történetet próbára tesz. Isten valamennyi nemzetséget és népet betakar szerető jóindulatával és kegyelmével. Ézsaiás mindent magába foglaló kijelentése Isten jelenlétéről nem csak azon történetek számára jelent kihívást, amelyeket az izraeliták örököltek, hanem a sajátjaink számára is. A kérdés számunkra az: talán túl kevés érdemét tudtam be az ő nagyszerű kegyelmének, vagy talán túl nagy részben hibáztattam az igazságért?

Kris Loewen
Segédlelkész
Walla Walla University Church
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése