2017. június 2., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 2 - PÉNTEK - Ézsaiás 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezet 690. nap

Elmentek tehát a futárok a király és a vezető emberek levelével egész Izráelbe és Júdába" ezzel a sürgető felhívással: "Izráel fiai! Térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izráel Istenéhez, akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekülnek Asszíria királyainak a markából... ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok! Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt! Szolgáljatok Isteneteknek, az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek, az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek" (2Krón 30:5-9).

"A futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig" az Ezékiás által küldött hírvivők, és vitték az üzenetet. Izráelnek e meghívásban fel kellett volna ismernie a bűnbánatra és Istenhez térésre szólítást. De a tíz törzs maradéka, amely az egykor virágzó északi királyság területén lakott, a Júdából jövő királyi hírnökökkel közömbösen, sőt megvetéssel bánt. "...kinevették és kigúnyolták őket." Azonban kevesen örömmel fogadták a hívást. "Csak néhány ember volt Ásérban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát és elment Jeruzsálembe ...hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét" (2Krón 30:10-13).

Mintegy két évvel később - Salmanaszár uralkodása alatt - Samáriát körülzárta az asszír sereg. Az ostrom során - amely ezután következett - tömegek pusztultak el nyomorultul éhségtől, betegségtől és kard által. A város és a nemzet elesett, a tíz törzs elkeseredett maradéka pedig fogságba került, és szétszóródott az asszír birodalom tartományaiban.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás látomást kapott az Úrtól Babilon bukásáról. A birodalmat a médek és perzsák hódították meg Círusz uralkodása alatt, Kr. e. 538-ban. A látomás isteni eredetéről a 19. versben olvashatunk, mely azt mondja: „Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége... ahogyan földúlta Isten Sodomát és Gomorát” (új prot. ford.). Élénk képek villantak fel Ézsaiás szeme előtt, és amikor leült, hogy leírja a látottakat, rájött, hogy az emberek esetleg össze fogják téveszteni ezeket az eseményeket az Úr végidei eljövetelével. Ezért tudatosan el akarta különíteni egymástól a két eseménysort, ugyanakkor mindkettőt érintette.

Tudjuk, hogy Nabukodonozor álma Dániel könyvének 2. fejezetében azt jelenti, hogy a világ összes országa megszűnik majd létezni, amikor a kéz érintése nélkül lezuhanó kő összezúzza a szobor lábát. Az angyalok Isten haragjának végrehajtói, akik az egész Földet elpusztítják (lásd 5. vers). És ez nem csak Babilonra vonatkozik, vagy a két nagy folyó közti területre, hanem az egész Földre. „Jajgassatok, mert közeledik az Úr napja, a Mindenható pusztításaként jön el” (6. vers). Az Úr mondja: „Megbüntetem a világ gonoszságát” (11. vers), nem csak a babiloniakat, hanem az egész világot. Az Isten „ezért megrendíti az eget és megindul helyéből a föld... izzó haragja napján” (13. vers).

Ézsaiás részletes képet festett Babilon bukásáról (17-22. vers). Az Úr beszél Ézsaiásnak Babilon 163 évvel később bekövetkező elestéről, ami a médek és perzsák győzelme nyomán következett be. Isten szabja meg a birodalmak felemelkedésének és bukásának idejét, és ez ugyanúgy igaz az asszír birodalomra Ézsaiás idejében, mint az összes többi birodalomra Jézus második eljöveteléig. Babilon bukása olyan súlyos lesz, hogy többé nem lesz emberek által lakott terület, csak a mezei vadak és állatok tanyája. „Hamar eljön az ideje, nem késnek napjai” (22. vers).

Drága Istenünk! Add, hogy Ézsaiás szemszögéből tudjunk összpontosítani a végső tervedre, míg keressük utunkat a történelem útvesztőiben! Ámen.

Koot van Wyk
Sangju, Dél-Korea

96. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezetéhez (május 28- június 3.).

Izrael királyságának utolsó napjai erőszakkal teliek voltak. Egykor katonaként tanúja voltam, és magam is elkövettem szörnyű erőszakos bűnöket, amelyek ennek a világnak az utolsó napjaiban előfordulhatnak. A világ, amiben ma élünk nem különbözik attól, amivel kapcsolatban Hóseás és Ámós próféták figyelmeztettek. Isten a mindenhol arra hívja a megátalkodott szívünket, hogy térjen vissza hozzá. Én személyesen hallottam ezt a hívást, és láttam Isten könyörületességet a küszöbönálló ítéletem előtt.

Az emberiség egyre inkább a teremtést ünnepli a Teremtő helyett. Annak érdekében, hogy emlékeztessen minket Őrá és az Ő - velünk kötött - szövetségére, Isten rendkívül kegyelmes üzeneteket küld a megígért megbocsátásról. Még a nyomorúságos létezésünkkel szembenézve is, amelyben bűnös vágyaink kielégítésére törekszünk, gyakran visszautasítjuk Isten figyelmeztetéseit. Manapság, csakúgy, mint Menáhem korában, bűneink által összetörve és meggyengítve találjuk magunkat. Fogjuk azt, ami az összetört életünkből maradt, és úgy teszünk, mintha minden együtt meglenne, de a végén bűneink teljesen legyőznek minket.

Istenünk mérhetetlen könyörületességében meghosszabbítja számunkra a kegyelmét. Mi megsérthetjük és meg is sértjük a szövetségünket Istennel, de ő sosem szegi meg a velünk kötött szövetségét! Különösen amikor a legrosszabb állapotban vagyunk, akkor kér minket Isten páratlan szeretetével, hogy térjünk vissza hozzá, és vigyünk másokat is magunkkal, hogy szabaddá váljunk egyszer s mindenkorra – az Ő szeretetének foglyaként!

Joseph Washburn
Former Green Beret, ARISE Intern
Storyline Adventist Church, Eugene, Oregon USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése