2017. június 8., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 8 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 19

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 25. fejezet 696. nap

Úgy látszik, hogy az Uzziást sújtó büntetés fékező hatással volt fiára. Jótám súlyos felelősséget hordozott atyja uralkodásának utolsó éveiben, és amikor Uzziás meghalt, követte őt a trónon. Jótámról ezt olvassuk: "Azt tette, amit helyesnek lát az Úr egészen úgy, ahogyan apja, Uzzijjá tette. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg; a nép még ott áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon" (2Kir 15:34-35).

Uzziás uralkodása végéhez közeledett. Jótám hordozta már az államirányítás számos terhét, amikor a királyi családból származó ifjú Ézsaiást Isten elhívta prófétának. Az a kor, amelyben Ézsaiás szolgált, különlegesen vészterhes volt Isten népe számára. A prófétának látnia kellett, hogy Izráel és Szíria egyesített csapatai elözönlik Júdát. Tanúja volt annak, hogy az asszír seregek a birodalom főbb városai előtt táboroznak. Megérte Samária elestét és Izráel tíz törzsének szétszóródását a népek között. Júdára újra és újra rátörtek az asszír csapatok. Jeruzsálemet is megostromolták, és ha Isten csodálatosan közbe nem lép, a város elesik. A déli királyság békéjét súlyos veszedelmek fenyegették. Isten visszavonta védelmét, és az asszír haderők már-már elárasztották Júda országát.

A kívülről jövő veszélyek azonban nem voltak olyan súlyosak - jóllehet úgy tűnt, hogy elsöprik Izráelt -, mint azok, amelyek belülről támadtak. Leginkább Isten népének romlottsága szomorította el és nyugtalanította az Úr szolgáját. Azoknak a hitehagyása és makacssága, akiknek fényhordozóknak kellett volna lenniük a népek között, kihívta Isten büntető ítéletét. Sok olyan bűn, amely siettette az északi királyság pusztulását, és amelyeket Hóseás és Ámós nemrég félreérthetetlen szavakkal leplezett, rohamosan bomlasztotta Júda országát is.

A nép szociális helyzete különösen csüggesztő volt. Nyereségvágyból emberek házhoz házat, szántóföldhöz szántóföldet szereztek. Az igazságot elfordították, és nem könyörültek a szegényeken. Lásd: Ézsa 5:8! Ezekről a bűnökről mondta Isten: "Szegénytől rabolt holmi van a házatokban! Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nyomorultakat?" (Ézsa 3:14-15). Még a bíráknál is - akiknek kötelességük volt az elhagyottakat védeni - süket fülekre talált a szegények és szűkölködők, az özvegyek és árvák kiáltása. Lásd: Ézsa 10:1-2!

Az elnyomással és jóléttel együtt járt a gőg és a külsőségek szeretete, a durva részegeskedés és a mulatozó kedv. Lásd: Ézsa 2:11-12; 3:16; 18-23; 5:22; 11-12! Ézsaiás korában a bálványimádás már senkit nem lepett meg. Lásd: Ézsa 2:8-9. A bűnös szokások annyira elterjedtek a társadalom minden rétegében, hogy az a kevés ember, aki hű maradt Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát és engedett a csüggedésnek, a kétségbeesésnek. Úgy rémlett, hogy Isten Izráellel való szándéka meghiúsul, és az engedetlen nép Sodoma és Gomora sorsára jut.

Nem csoda, ha ilyen állapotok láttán Ézsaiás visszariadt a felelősségtől, amikor Uzziás uralkodásának utolsó évében Isten megbízta, hogy vigye el intő és feddő üzenetét Júdának. Jól tudta, hogy konok ellenállással fog találkozni. Feladatát reménytelennek látta, amikor a reá bízott nép nyakasságára és hitetlenségére gondolt. Felismerte, milyen alkalmatlan a helyzet megoldására. Eldobja-e reményt vesztve megbízatását, és hagyja, hogy Júda zavartalanul imádja bálványait? Ninive istenei uralják a földet, dacolva a menny Istenével?

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 19

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás itt Egyiptommal kapcsolatos eseményekről ír. Amit említ, az mégsem kapcsolható közvetlenül egy bizonyos történelmi eseményhez, vagy az egyiptomi dinasztiákra vonatkozó bármely tényhez.  A történelemben nem fordult elő, hogy „az Úr könnyű felhőre ül és bemegy Egyiptomba” (1. vers). Mózes sem mondta soha, hogy az izraelita nép és az üldöző egyiptomiak között elterülő sötét felhőn Isten lovagolna. A felhőn lovaglás képe általában Krisztus második eljöveteléhez kapcsolódik.  Az eredeti szöveg így szól: „és bemegy Egyiptomba”, nem „bemenni készül”. Ez egy látomás, és Ézsaiás azt írja le, amit látott.

Krisztus második eljövetelekor és előtte az Úr számtalan dolgot cselekszik. Ézsaiás felsorolja az Úr tetteit: „És adom az egyiptomiakat kemény úr kezébe” (4. vers) „az Úr végzése” (12c, 17. vers) hogy, „Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét” (14a vers). „Az Úr kezének felemelésétől” (16. vers) „oltára lesz az Úrnak” (19. vers), „És lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának” (20. vers), „És ,megismerteti magát az Úr Egyiptommal” (21. vers). Megveri és meggyógyítja őket (22. vers), és megáldja őket a seregeknek Ura (25. vers). Ezek az események nem egy történelmi időszakot mutatnak be nekünk, mint sokan gondolnák, hanem az idők végét, Krisztus második eljövetelét.

A vég idején egyiptomi támad egyiptomira, város a város ellen (2. vers), és a társadalmi osztályok is egymás ellen. A spiritizmushoz fordulnak (3. vers), és Isten sátán kezébe adja az egyiptomiakat, aki kegyetlen, kemény úr (4. vers), erős király. A tenger vize és a folyók kiszáradnak, (5. vers), a csatornák bűzt árasztanak (6. vers – a Szuezi-csatorna?), és Egyiptom patakjai is kiszáradnak. A halászok keseregni fognak (8. vers), a textiliparban dolgozók is panaszkodnak (9. vers), a hatalmas történelmi emlékművek oszlopai porrá törnek, és „a napszámosok bánkódnak lelkökben” (10. vers). A dicsőséges fejedelmek teljesen bolondok (11. vers), ami azt jelenti, hogy Egyiptom minden bölcsessége hiábavaló, és sehol sem található (12. vers).

Ezek nem történelmi események, nem rivális hatalmak emberi összecsapásai. Ezek a seregek Urának végzései (12c vers).  Az „ura (gazdája)” azt jelenti, hogy angyalai alkotják a felhőt, amin eljön. Egyiptomot sátán vezette tévútra földi „segítővel” együttmunkálkodva (13-14. vers). „Ama napon olyan lesz Egyiptom, … retteg és fél a seregek Ura kezének felemelésétől” (16. vers).

Ézsaiás előtt ezután megjelenik az az idő, amikor az Úrnak Lelke kiárad és Júda földje félelmetes lesz az egyiptomiaknak, mert az Úr így határozott (17. vers).  Egyiptomban válaszolnak az Úr utolsó hívására, de egyötödük még mindig sátánhoz ragaszkodik (18. vers). Akik válaszolnak a Szentlélek hívására, segítségért fognak kiáltani az Úrhoz, mert új hitükért elnyomottak lesznek (20. vers). Ő pedig megtartót és fejedelmet küld szabadításukra (20. vers). Mindezek csúcspontján jön el Mihály és angyalserege, hogy megmentse őket.

„És megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és megismeri Egyiptom az Urat ama napon (21. vers). Megveri és meggyógyítja az Úr Egyiptomot, „és megtérnek az Úrhoz” (22. vers). „Ama napon” (23. vers) kapcsolatok és kommunikáció útja nyílik Egyiptom és Asszíria között, harmadiknak pedig a lelki Izrael csatlakozik az újonnan megtértekhez és „áldás lesz a földnek közepette” (24. vers). Az e két térségből frissen megtértek és a már hűséges hívők egy néppé lesznek. Az „Ő népe” lesznek, és Isten áldása nyugszik rajtuk.

Drága Istenünk! Add, hogy mindnyájan örvendezzünk mások megtérésének és üdvözítésének szépségén a történelem végidei eseményei közepette! Engedd, hogy velük együtt, kézen fogva tehessünk meg mindent a Te célodért, minden kultúráért és az egész emberiségért! Ámen.

Koot van Wyk

97. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 24. és 25. fejezeteihez (június 4-10.).

Szomorú és aggasztó helyzetekben, amelyekkel közösen és egyénileg szembesülünk, könnyedén zaklatottak, céltalanok leszünk és szem elől tévesztjük a reményt. Azokban az időkben, amikor úgy tűnik, hogy a szomorúság és a gonoszság mindent ellenőrzése alatt tart, a remény a maga teljességében és pompájában valóban egy rendkívüli becsben tartott ajándék.

Amikor Izrael fiatal nemzete az Ígéret Földjének határánál állt, sokan azok közül, akik útra keltek Egyiptomból, már nem számláltattak közéjük. A próféták korábban többször is figyelmeztették őket azokra a következményekre, amelyek akkor sújtják őket, ha Istentől távolodnak, és Isten nélkül élnek. Mégis, Isten azzal az ígérettel biztatott, amely a helyreállítást és reményt teljesedését jelenti az elkövetkezendő nagy napon. A fájdalom, bálványimádás és lázadás közepette Isten kiterjesztette ígéretét egy tökéletes napra. Egykor, ott az ígéret földjének határán a remény volt az, ami sokakat késztetett, hogy megtartsák Isten megerősítő jelenlétét életükben.

Ma, az örökkévalóság határán, számunkra is adott a választás, hogy megtartsuk Isten megerősítő jelenlétét, aki a kezében tartja „azt a napot”, és vele időzzünk. Ügyeljünk hát a próféták bölcs tanácsára és kapaszkodjunk Istenbe, aki a nagy reményt kínálja számunkra, ahogyan a megígért földre tekintünk!

Jenniffer Ogden
Gyermek- és családlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi CsabaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése