2017. június 20., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 20 - KEDD - Ézsaiás 31

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 27. fejezet 708. nap

Júda és Izráel hitehagyása idején sokan kérdezték: "Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben?" A válasz világos és határozott: "Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben" (Mik 6:6-8).

A gyakorlati kegyesség értékét hangsúlyozva a próféta megismételte azt a tanácsot, amelyet Izráel századokkal előbb kapott. Közvetlen azelőtt, hogy beléptek az ígéret földjére, ezt üzente az Úr Mózessel: "Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra!" (5Móz 10:12-13) Jahve szolgái korszakról korszakra elismételték ezeket a tanácsokat azoknak, akiket az irgalmasság elfelejtésének veszélye és a formai vallásosság fenyegetett. Amikor Krisztustól - földi szolgálata idején - megkérdezte egy törvénytudó: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták" (Mt 22:36-40).

A próféták és a Mester e világos kijelentéseit úgy kell fogadnunk, mint Isten szavát, amely mindenkinek szól. Ragadjunk meg minden alkalmat a terheket hordozók és a lesújtottak iránti irgalmasságra, a szerető gondoskodásra és a keresztény szívességre! Ha többet nem tudunk tenni, öntsünk bátorságot és reményt azokba, akik nem ismerik Istent, és akiket együttérzéssel és szeretettel nagyon könnyen megközelíthetünk.

Sok-sok ígéret szól azoknak, akik éberen figyelik, mikor vihetnek örömet és áldást mások életébe. "Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz" (Ézsa 58:10-11).

Akház bálványimádó életmódjának - amelyen a próféták nyomatékos kérlelései ellenére sem változtatott - csak egy következménye lehetett. "Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre... iszonyatossá, borzasztóvá és gúny tárgyává" tette (2Krón 29:8). Az ország gyorsan hanyatlott, és a nemsokára beözönlő seregek még fennmaradását is veszélyeztették. Háborút indított "Recín, Arám királya meg Pekah, a Remaljáhú fia Izráel királya Jeruzsálem ellen, és körülzárták Áházt..." (2Kir 16:5).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 31

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás a fejezet elején hátrafelé tekintget saját népe miatt. Egyiptomnak a kereskedelmi utak és a fa miatt volt érdekeltsége Palesztinában. Ézsaiás napjaiban a júdeaiak Egyiptomba mentek gyors lovakért, harci szekerek tömegéért, és erős lovasokért. De elszakadtak Istentől, és nem tekintettek Izrael Szentjére segítségért. Ézsaiás nem Júdára vagy Egyiptomra összpontosítja figyelmét, hanem Istenre, aki bölcs, és „veszedelmet hoz” Júdára azért, amit tesznek, és „nem másítja meg szavait”.

Istennek van egy terve, és véghez is viszi, felemelkedik a gonosztevők ellen. Ők és a segítőik bajban vannak az Úrral szemben. Ézsaiás azt mondja, az egyiptomiak csak emberek, de Isten emberfeletti, a lovak csak test, de Isten: Lélek. Ézsaiás nem akar Júdával vagy az egyiptomiakkal foglalkozni, Isten cselekedetei számítanak igazán! Krisztus kinyújtja majd kezét, és a segítők megbotlanak, és akik bennük bíztak elesnek, együtt pusztulnak el mindnyájan.” Ez a végső és teljes vége a gonoszságnak.

Az Úr a bárányt megtámadó oroszlán példáját használta szemléltetésként, hogy bemutassa, az emberi ellenállás nem segít, mint ahogy a pásztorok kiáltozása és zajkeltése sem. Ugyanígy az Úr gonosz elleni harcát sem lehet megállítani. Eljön, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért. Ézsaiás nem a földi, hanem a mennyei Jeruzsálemről beszél. Nem a városnak van szüksége védelemre, hanem a benne lévő hűségeseknek.

Az új Jeruzsálem alászáll majd az égből, és Isten végső csatája lezajlik a millennium végén, ahogy János leírja a Jelenések könyvében. Ézsaiás már tudta, János nem valami új dolgot talált ki. Ézsaiás tudott a millenniumról, így ír a 24. fejezet 22. versében: „hosszú idő múlva megbüntetik őket.” „Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit” (26:21), „tűz emészti meg ellenségeidet” (26:11). Amit Júda lakóinak tenniük kell az, amit Ézsaiás mond a 6. versben: „Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze eltávolodtatok, Izráel fiai!

Azokban a napokban – így írja Ézsaiás – „mindenki megveti ezüstbálványait és aranybálványait, amelyeket bűnös kézzel készített.” Bűnös építmények, bűnös technika, digitális vétkek, az emberi találékonyság termékei mind elpusztulnak, de nem emberi kéz által. Nem emberi kard, hanem Isten Igéje által esnek el. Nem menekülhetnek meg.

Ézsaiás témája nem Egyiptom vagy Júda, hanem Isten. Kőszála ijedten menekül”. Krisztus Dániel 2. fejezetének kősziklája, aki el fog jönni a millennium előtt, szent angyalaival együtt. Sionban és az új Jeruzsálemben Isten tüze jelenik majd meg a millennium végén. Tudjuk, hogy sosem volt akkora tűz Jeruzsálem földi történelmében, amilyen lesz majd az ezer év végén.

Drága Istenünk! Add Urunk, hogy mint Ézsaiás, mi is Rád összpontosítsunk a nehéz időkben, ne emberi mesterkedésekben és biztosítékokban reménykedjünk! Tarts meg és őrizz meg bennünket! A Te nevedben kérünk. Ámen.

Koot van Wyk

99. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 27. és 28. fejezeteihez (június 18-24.).

Egyszer hallottam egy élénken növekvő gyülekezet lelkészét, amint azt mondja: „Minden a vezetésen áll vagy bukik.” Ellen White Akházról szóló fejezetének kezdő bekezdéseiben ennek a fontosságát hangsúlyozza. „Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására.”

Habár az új király maga nem alkalmazott erőszakot, hogy az emberek bálványimádással foglalatoskodjanak, kétségtelen azonban a rájuk tett hatása. A vezetők hallgatólagosan bennfoglalt engedélyt adnak arra, hogy korábban tarthatatlan cselekedeteket kövessenek el az alattvalók. A vezetők a következetlen filozófiai vagy etikai tanításokat is igazolhatják.

Amikor először elkezdtem dolgozni a lelkészi szolgálatban, egy olyan gyülekezetben indítottam el egy ifjúsági csoportot, ahol korábban nem volt ilyen. Néhány önkéntes segített beindítani a szárnyait bontogató szolgálatot, és a legelső napokban azt vártam el tőlük, hogy ne úgy kommunikáljanak a gyerekekkel, mint - ők, a felnőttek - egymással. A fejemben ez a sikeres szolgálat kulcsa volt. Sajnos azonban nem közöltem velük ezt az elvárásomat. És ami még rosszabb, én magam sem adtam erre jó példát.

Ahogy a csoport fejlődött, abban a frusztráló helyzetben találtam magamat, hogy az önkéntesek képtelenek voltak igazán kapcsolatot teremteni a gyerekekkel. Egy nálam mindössze néhány évvel fiatalabb tag kellett a csapatból, hogy felnyissa a szememet. Az igazság az, hogy elbuktam vezetőként. Minden a vezetésen áll vagy bukik – és amikor a vezetés elbukik, az igazságnak (Ézsaiás) szólnia kell a hatalomhoz (Akház).

Kris Loewen
segédlelkész
Walla Walla University Church
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése