2017. június 6., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 6 - KEDD - Ézsaiás 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 24. fejezet 694. nap

Az ítéletről szóló ámósi és hóseási próféciákat az eljövendő dicsőség megjövendölése kísérte. Isten nem ígérte a hosszú időn át engedetlenkedő és megátalkodott tíz törzsnek, hogy teljesen visszakapja előbbi hatalmát Palesztinában. Az idők végéig "bujdosókká lesznek a pogányok" között. A Hóseás által adott prófécia azonban arról is beszél, hogy a végső helyreállításkor Isten népe táborában lesznek, amikor a föld történelme lezárul, és Krisztus megjelenik mint királyok Királya és uraknak Ura. A tíz törzs "hosszú ideig élnek majd király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házibálvány nélkül - jelentette ki a próféta. Azután megtérnek Izráel fiai, keresni fogják Istenünket, az Urat és királyukat, Dávidot: remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban" (Hós 3:4-5).

Hóseás szimbolikus nyelvezettel tárta a tíz törzs elé, hogy Isten minden bűnbánó és földi egyházával egyesülő embert részesíteni akar azokban az áldásokban, amelyeket Izráel akkor kapott, amikor hűséges volt hozzá az ígéret földjén. Az Úr ezt mondta Izráelről, aki iránt irgalmat akart tanúsítani: "Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az Ákór völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni - így szól az Úr -, és nem hívsz többé Baalnak. Kiveszem szájából a Baalok nevét, nem emlegetik többé nevüket" (Hós 2:16-19).

A föld történelmének utolsó napjaiban Isten megújítja szövetségét azzal a néppel, amely parancsolatait megtartja. "Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó-mászó állatokkal. Kiirtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.

Azon a napon meghallgatom - így szól az Úr -, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Mert bevetem vele a földet, és akit ,Nincs irgalom'-nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a ,Nem népem'-nek ezt mondom: Népem vagy, ő pedig ezt mondja: Én Istenem!" (Hós 2:20-25)

"Azon a napon... Izráel maradéka és Jákób házának megmenekült része... az Úrra, Izráel Szentjére támaszkodik hűségesen" (Ézsa 10:20). Minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből néhányan örömmel fogadják ezt az üzenetet: "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája." Elfordulnak minden bálványtól, amely a földhöz köti őket, és imádják "azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait". Megszabadulnak mindentől, ami nem tiszta, és életükkel tesznek bizonyságot Isten kegyelméről. Engedelmeskednek Isten kívánalmainak. Ezért angyalok és emberek előtt nyilvánvaló lesz, hogy "megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét" (Jel 14:7, 12).

"Eljő majd az idő - így szól az Úr -, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izráelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened" (Ám 9:13-15).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 17

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás sok fontos dolgot felsorol ebben a fejezetben. Moábon kívül más népeknek és városoknak is vannak problémáik, és az ellenük szóló üzeneteket Ézsaiásra bízta Isten. Néhány népet Izrael szintjére emel az Úr (3. vers). Damaszkusz problémájának gyökerét így fogalmazza meg a próféta ebben a fejezetben: „Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról” (10. vers).

Damaszkusz népének ezt tudnia kellett volna. Izrael mellett éltek évekig, ismerték Isten kinyilatkoztatásait, a parancsolatokat, Isten történelmi tetteit, a szentély üzenetét, és mégis saját útjukat járták. Damaszkusz ismert volt népszerű oltárairól, és lakóinak ez volt a bűne (8. vers). A damaszkusziak csak az üzletre és saját érdekeikre összpontosítottak, és megfeledkezve Izrael Istenéről oltárokat építettek a pogány népeknek, még Júdának is Aház idejében, aki saját maga ment Damaszkuszba, hogy lemásolhassa az ottani asszír oltárokat (2Kir 16:11). Isten nem nézi jó szemmel, ha a tiszta vallást a szomszédos népek kultúrájából átvett elemekkel megfertőzik. Viszont a damaszkusziak még másolatokat is készítettek az „anya istennőről”, Asheráról, tömjénezőkről és oltárairól (8. vers).

Tehát büntetés vár Damaszkuszra és a környező városokra. A közeljövőben Damaszkusz elesik és leromboltatik, a környező városokat pedig elfoglalják (1-2 vers). Ézsaiás Efráimhoz hasonlítja Damaszkuszt (3. vers). Tudjuk Ézsaiásról, hogy párhuzamosan írt, majd a részeket egybeszerkeszti, ezáltal egy fejezetben gyakran másik időben játszódó eseményre vált. Ez történik a 4-7. versekben is, ahol Krisztus második eljöveteléről is beszél, illetve arról, hogy mi minden fog Damaszkusz gonosz lakóival történni és mi lesz Szíria maradékával, azokkal akik hűségesek, miközben az északi királyságra az lesz jellemző, hogy „megvékonyul Jákób dicsősége” és a „húsa kövérsége megösztövéredik” (4. vers).

Az 5-6. versben Ézsaiás bemutatja a föld végső aratását.  Beszél a mezőn hagyott kalászokról, és az olajfák megrázása után ott maradt olajbogyókról. Más szavakkal: lesz egy Istenhez hűséges maradék, és ez a jó hír a rossz hírek között. A harmadik versben Ézsaiás azt mondja: „Siria maradéka úgy jár, mint az Izráeliták dicsősége”.  Vannak hűséges emberek azon a területen, és ők hasonlóak lesznek a lelki Izráel dicsőségéhez. „Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére néznek” (7. vers). Ez a maradék hasonló tulajdonságokkal bír, mint Illés: nem tisztelik a népszerű bálványokat, az ökumenikus kultúrát, és nem veszik át a vallásos tárgyak divatját (8. vers).

Jézus második eljövetelekor az erős városok elhagyatottak lesznek, a földek pedig kietlenné válnak (9. vers). A vég idején, ahogy Ézsaiás mondja a 12-14. versekben, a nemzetek háborogni fognak, akár a tengerek az egész világra kiterjedő zavargások miatt. Ebben az időszakban jön vissza Krisztus, megdorgálja őket és ők elfutnak és szétszélednek, mint a pelyva a szélben (13. vers).

Ugyanezt a képet használta Jézus, hogy a gonoszokat jellemezze a második eljövetelének idején. Imádkozni fognak, hogy a hegyek omoljanak rájuk, és rejtsék el őket Isten dicsősége elől. A második eljövetel eseményei gyorsan fognak történni, és mindennek hamar vége szakad. „Ha leszáll az est, rémületbe esnek, mire megvirrad, sehol sem lesznek” (14. vers). A gonoszok pusztulása után sátán egyedül marad ezen a sivár földön. Damaszkusz városa tehát azon gonoszok sorsát példázza, akik sátán szavaira hallgatnak.

Szerető Istenünk! Van egy hazánk, amely ragyogóbb, mint a Nap; s ahol örökké élhetünk tökéletes harmóniában Veled. Az élet minden öröme ott fog beteljesedni. Urunk, támogass minket, hogy ott lehessünk azon a dicső eseményen, amikor az összes fájdalom és bánat örökre megszűnik! Ámen.

Koot van Wyk

97. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 24. és 25. fejezeteihez (június 4-10.).

Szomorú és aggasztó helyzetekben, amelyekkel közösen és egyénileg szembesülünk, könnyedén zaklatottak, céltalanok leszünk és szem elől tévesztjük a reményt. Azokban az időkben, amikor úgy tűnik, hogy a szomorúság és a gonoszság mindent ellenőrzése alatt tart, a remény a maga teljességében és pompájában valóban egy rendkívüli becsben tartott ajándék.

Amikor Izrael fiatal nemzete az Ígéret Földjének határánál állt, sokan azok közül, akik útra keltek Egyiptomból, már nem számláltattak közéjük. A próféták korábban többször is figyelmeztették őket azokra a következményekre, amelyek akkor sújtják őket, ha Istentől távolodnak, és Isten nélkül élnek. Mégis, Isten azzal az ígérettel biztatott, amely a helyreállítást és reményt teljesedését jelenti az elkövetkezendő nagy napon. A fájdalom, bálványimádás és lázadás közepette Isten kiterjesztette ígéretét egy tökéletes napra. Egykor, ott az ígéret földjének határán a remény volt az, ami sokakat késztetett, hogy megtartsák Isten megerősítő jelenlétét életükben.

Ma, az örökkévalóság határán, számunkra is adott a választás, hogy megtartsuk Isten megerősítő jelenlétét, aki a kezében tartja „azt a napot”, és vele időzzünk. Ügyeljünk hát a próféták bölcs tanácsára és kapaszkodjunk Istenbe, aki a nagy reményt kínálja számunkra, ahogyan a megígért földre tekintünk!

Jenniffer Ogden
Gyermek- és családlelkész
Walla Walla University Church, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése