2017. június 16., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 16 - PÉNTEK - Ézsaiás 27

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 26. fejezet 704. nap

Félreérhetetlenül hangzott a bűnbánatra hívás. Isten mindenkit megtérésre szólított. "Keressétek az Urat, amíg megtalálható - kérlelte őket a próféta. Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézsa 55:6-7).

Vajon te, kedves Olvasó, a magad választotta úton jársz-e? Messzire tévedtél Istentől? A törvényszegés gyümölcseit akarod-e élvezni, amely - amikor belekóstolsz - füstté és hamuvá lesz? És most, amikor meghiúsultak terveid és elsorvadtak reményeid, magadba roskadtan és vigasztalanul ülsz-e? Az a hang, amely régóta szól szívedhez, de amelyre eddig nem akartál figyelni, tisztán és világosan mondja: "Keljetek föl , menjetek innen, mert nincs itt nektek hely! Elpusztultok a tisztátalanság miatt, a megsemmisítő pusztulás miatt!" (Mik 2:10). "Térj hozzám, mert megváltottalak!" "Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz" (Ézsa 44:22; 55:3).

Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg meg nem javulsz; amíg elég jó nem vagy ahhoz, hogy Istenhez mehess! Ha addig vársz, akkor soha nem fogsz elindulni! Amikor Sátán szennyes ruhádra mutat, ismételd el a Megváltó ígéretét: "...aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el" (Jn 6:37). Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől! Dáviddal együtt te is imádkozd: "Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó" (Zsolt 51:9).

A próféta nem hiába buzdította Júdát, hogy tekintsen fel az élő Istenhez, és fogadja el, amit irgalmasan felkínál. Akik komolyan megfogadták az intést, elfordultak bálványaiktól és Jahvét imádják. Meglátták Alkotójuk szeretetét, kegyelmét és gondoskodó könyörületességét. A Júda történelmében bekövetkező sötét napokban, amikor csak egy maradék maradt meg az országban, a próféta beszéde még mindig gyümölcsöt termett; és igazi reformációt hozott. "Azon a napon - nyilatkoztatta ki Ézsaiás - Alkotójára tekint majd az ember, és meglátja szemével Izráel Szentjét. Nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg sem látja, amit ujjaival csinált, a szent fákat és a tömjénező oltárokat" (Ézsa 17:7-8).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 27

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás még mindig a végidőre, Krisztus isteni harcára összpontosít. „Azon a napon” az Úr „megbünteti Leviátánt, a menekülő kígyót”, ami a millennium végén fog megtörténni. Lucifert, vagyis sátánt hívja „Leviátánnak, a menekülő kígyónak”. Isten ezt éles, erős és hatalmas kardjával fogja végrehajtani (1. vers). Ez katonai kifejezésnek tűnik, de Sookyoung Kim kutatásában arra utal, hogy az értünk harcoló Messiásnak csak szólnia kell. Szava a kard. Leviátán tekergő kígyó, mert ő az Isten beszédét is elcsavarta, így csapta be Évát az Édenkertben. Abban az időben a kígyó egy gyönyörű, repülő lény volt, és sátán ezt a teremtményt választotta, hogy Éva közelébe férkőzzék.

A végítéletkor, azaz az ítélet végrehajtásának napján, Krisztus, az értünk harcoló Messiás megöli Tannint (a görögben szárnyas sárkány). A végítélet napján mindenféle tövist, tüskét és gyomot tűzre fog vetni, és végérvényesen eléget mindent, ami gonosz (4. vers). Krisztus elmondja Ézsaiásnak, hogy van egy szőlőskertje, amiben Ő a gazda. „Én, az Úr, művelem és őrzöm kertemet”, Ő a kert védelmezője a nehézségek idején: „éjjel-nappal őrködöm felette” (3. vers).

Az Úr öntözi is kertjét. Folytonosan kérleli azokat, akik töviseket és gyomokat hoznak a kertjébe, hogy kössenek békét Vele (5. vers). Akik így cselekszenek, azokat megvédi, és ők is szőlőjének részévé válnak. Kössön békét velem (5. vers). A végidő előtti idő az üdvösség ideje lesz az, amikor mindaz, aki Őhozzá megy, kivirul, kivirágzik és gyümölcsöt terem. A lelki Izráel be fogja tölteni a Földet (6. vers), és a gonosz nem lesz többé (7. vers). Jézus visszajövetelét azonban megelőzi egy vizsgálati ítélet a Mennyben, amikor minden ember életét megvizsgálják, hogy biztonságos-e őket Isten országába vinni.

Ézsaiás megszólítja hallgatóit, és elmondja nekik, hogy a bálványok oltárai, a szobraik és oszlopaik nem állnak meg, a bálványistenek erős városait elhagyják lakói, magányosan pusztulnak el (9-10. vers). Azt is közli, hogy elpusztul ez a föld, mert lakói értelmetlenek, nem értik a lelki dolgokat (11. vers). Ez nagyon komoly intés. Itt határozottan a lelki értelemben vett Izraelről van szó, és nem a szószerinti Izraelről. Istennek mindig is az volt a célja, hogy minden népből minden ember Hozzá jöhessen, és szoros kapcsolatban legyen Vele. Így ezek a hűségesek – akár a testi Izráelhez tartoznak, akár nem – alkotják a maradékot és a lelki Izraelt. Pál mondja: „Nem mindenki számít Izráel népéhez tartozónak, aki származása szerint Izráel, vagyis Jákób utódja, … akiket elhívott, nemcsak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Ahogyan ezt az Írás mondja Hóseás könyvében: »Népemnek hívom majd azokat, akik nem voltak az enyémek, és szeretni fogom azt a népet, amelyet eddig nem szerettem … az Élő Isten fiainak hívják majd őket« (lásd Róm 9:6, 24-26 – ERV-HU ford).

János is a Jelenések Könyvében így ír: „Ezután ismét láttam: egy megszámlálhatatlanul nagy sokaságot, akik mindenféle nemzetből, törzsből, népből és nyelvből származtak. A trón és a Bárány előtt álltak fehér ruhában, és a kezükben pálmaágat tartottak. Ezt kiáltották: A győzelem Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!’” (Jel 7:9-10 ERV-HU ford). 

Drága Istenünk! Add meg, hogy hűségeseid mind ott legyenek szent országodban, és szőlőskertedből senki se találtasson terméketlennek és gyümölcstelennek! Ámen.

Koot van Wyk

98. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 26. fejezetéhez (június 11-17.).

Az általunk mesélt történetek jelentősen befolyásolják az életünk minőségét. A „Nincs elég” önbeteljesítő jóslattá válik, és a hiány, a halvány árnyék és a mohóság gondolkodásmódját hozza el. A „Nem vagyok teljes értékű” vagy a „Nem vagyok szerethető” az áldozatszerep, a bátortalanság és a kicsiség körforgásaiba térít minket. A „Nem bízok bennük” az önmagunkra támaszkodásra, az aggodalomra és a magányosságra nevel minket. Az általunk mondott meséket nem annyira választjuk, mint inkább magunkba szívjuk. Örökségül kapjuk őket, mint a nyelvi akcentust vagy a modorosságot. A valóságunk érzékelését festik le.

Csak úgy, mint a többi történet, azok is, amelyeket Istenről mondunk, alakítják az életünket. Részben ezeket a benne foglalt történeteket állítja Ellen White középpontba ebben a fejezetben. Az emberek nemzedékeken keresztül  hamis feltételezésekkel rendelkeztek Istenről („nem értették meg Istent”). Amikor az elménkben egy bosszúálló, sokat követelő, maximalista, hamar haragra gerjedő, egyeseket előnyben részesítő Isten képe él, könnyű azt feltételezni, hogy az előre látható tökéletlenségeink miatt nem leszünk elérhetőek az Ő számára. Sőt, ami még rosszabb, akár azt is feltételezhetjük, hogy mások sem lesznek elérhetőek Isten számára.

„Teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!” – ez sok történetet próbára tesz. Isten valamennyi nemzetséget és népet betakar szerető jóindulatával és kegyelmével. Ézsaiás mindent magába foglaló kijelentése Isten jelenlétéről nem csak azon történetek számára jelent kihívást, amelyeket az izraeliták örököltek, hanem a sajátjaink számára is. A kérdés számunkra az: talán túl kevés érdemét tudtam be az ő nagyszerű kegyelmének, vagy talán túl nagy részben hibáztattam az igazságért?

Kris Loewen
Segédlelkész
Walla Walla University Church
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése