2017. június 19., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 19 - HÉTFŐ - Ézsaiás 30

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 27. és 28. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 27. fejezet 707. nap

"Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged!" (Ézsa 3:12). Akház uralma alatt szó szerint így volt. Róla olvassuk: "...Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott, a Baaloknak. Tömjénezett a Ben-Hinnóm völgyében" (2Krón 28:2-3); "...még fiát is elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől" (2Kir 16:3).

Ez az idő valóban nagyon vészterhes volt a választott nép számára. Csak néhány év, és Izráel országának tíz törzse szétszóródik a pogány világ népei közé. Júda országában szintén sötétek voltak a kilátások. A jó hatások rohamosan csökkentek, a rosszak egyre szaporodtak. Mikeás próféta, látva a helyzetet, így kiáltott: "Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember." "Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor" (Mik 7:2, 4). "Ha a Seregek Ura nem hagyott volna néhány menekültet - nyilatkoztatta ki Ézsaiás -, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk" (Ézsa 1:9).

Isten, a hűségesekért és a tévelygők iránti végtelen szeretetéből, minden korban sokáig tűrte az engedetleneket. Kérlelte őket, hogy hagyjanak fel bűnös életmódjukkal és térjenek vissza Hozzá. "Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi!" (Ézsa 28:10), elhívott emberei által így tanította a vétkezőket az igazság útjára.

Ez történt Akház uralkodása alatt is. Jahve egyre csak megtérésre hívta Izráelt. A próféták szeretettel kérlelték a népet, nyomatékosan buzdítva őket bűnbánatra és reformációra. Szavaik gyümölcsöt teremtek Isten dicsőségére.

Mikeás által hangzott a döbbenetes felhívás: "Hallgassátok meg, amit az Úr mond! Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok! Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek! Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izráellel.
Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek.

Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Móáb királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig?" (Mik 6:1-5).

Isten, akit szolgálunk, hosszútűrő Isten: "...nem fogyott el irgalma" (JSir 3:22). A kegyelmi idő alatt Lelke egyre kérleli az embert, fogadja el az élet ajándékát. "Életemre mondom - így szól az én Uram, az Úr -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?" (Ez 33:11) Sátán sajátságos cselfogása: az embert bűnbe viszi, azután ott hagyja tehetetlen, reménytelen állapotban, hogy féljen bocsánatot kérni. De Isten hívja: "Aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem!" (Ézsa 27:5) Krisztusban mindenről gondoskodott, minden támogatást megad.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 30

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás a lázadás általános problémáinak leírásával kezdi ezt a fejezetet, legyen az akár sátáni, akár emberi eredetű (1. vers). Júdából sokan kerestek Egyiptomban menedéket Isten, vagy Ézsaiás megkérdezése nélkül (2. vers). Ez volt a szokásuk, bármi gondjuk adódott, mindig Egyiptomtól várták a megoldást.

Az ötödik versben Ézsaiás arról szól, mi az általános következménye annak, ha az emberek Isten megkérdezése nélkül cselekszenek: mindig bajba kerülnek. A hatodik és hetedik versben a próféta Egyiptom segítségének hiábavalóságáról beszél. Ézsaiás ezután rámutat arra, amit Isten fog tenni a jövőben.  Isten válasza arra vonatkozik, amit a próféta napjaiban élő emberek tettek, és amit sátán tett mennyei lázadása során. Ezért Ézsaiás Júda vétségeinek gondos feljegyzését kívánja (8. vers). Hozzáállásuk általában ugyanaz, mint Luciferé: „Mert pártütő nép ez, hazug fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr törvényére” (9. vers). Azt mondják a prófétáknak, hogy ne lássanak, és ne szólják az igazat, hanem kedvük szerint valókat szóljanak, és térjenek ki az útjukból (10-11. vers). Isten Igéjének általános elutasítása tapasztalható (12. vers).

Ha valaki nem az Úrban bízik, akkor óhatatlanul a zsarnokság urára támaszkodik, és ennek eredménye az ingatagság. Hirtelen tör rá az összeomlás (13. vers). A gonoszok vége megegyezik sátánéval (14. vers). Ézsaiás e probléma megoldására is rámutat: „a megtérés és a megnyugvás megmentene benneteket, a csöndesség és a bizalom erősségetek lenne” (15. vers). Csak egy a gond: „De ti nem akarjátok.”

Isten legnagyobb problémája az Univerzumban egy gonosz akarat létezése. Ez minden rossz eredetének gyökere. Ézsaiás úgy mutatja be kortársait, mint akik saját erejükben bíznak: lovakon fognak menekülni, ha rájuk tör az ellenség (16. vers), de Isten azt mondja, hogy az üldözők gyorsak lesznek. Ézsaiás bemutatja Isten jellemét, mennyire szeretne kegyelmes lenni velük, és megkönyörülni rajtuk. Áldottnak nevezi azokat, akik az Urat várják (18. vers). Majd felvázolja mi vár azokra, akik Istenben keresnek menedéket, és Belé vetik bizalmukat (19-26. vers). Ézsaiás láthatta a maradékot, a mennyei Jeruzsálem majdani lakóit, akik már nem sírtak többé (19. vers), mert Isten meghallgatja kiáltásukat. Meglátják a tanító Jézust újra eljönni : „nem kell többé elrejtőzködi tanítóidnak, hanem szemed tanítódra nézhet! (20. vers).

Krisztus eljövetele előtt Isten fogja irányítani népét: „Ez az út, ezen járjatok!” (21. vers). Ez azt jelenti, hogy az emberek elhagyják bálványaikat és visszatérnek Isten parancsolataihoz (22. vers). A maradéknak bőségesen lesz élelme és vize az Úrtól (24-25. vers).

Második eljövetelekor az Úr begyógyítja az összes sebet, és a megváltottak testét halhatatlanná teszi a feltámadáskor (26. vers). Az Úr lesz az igazságosság napja, hétszer fényesebb, mint a Nap, és ereje a megváltottaknak nem fog ártani.

Ézsaiás ezután a gonoszok állapotáról szól azon a napon: „Íme, az Úr neve jön messziről”. Krisztus, a harcos Messiás jön lakhelyéről, a Mennyből. Nem nehézfegyverzettel harcol, hanem megemésztő tűzzel (27-33. vers). Míg a gonoszokat rostájában rázza, és elpusztítja az Úr, a maradék Ézsaiás leírása szerint biztonságban lesz, fölzendül énekük, és szívük örvendezik (29. vers).

Drága Istenünk! Add, hogy második eljöveteledkor feltámadjunk, és megújíttassunk a Te szavad által! Kérünk, gyógyíts is meg minket! Hadd örvendezzünk az Úr hegyén, a mennyei Sion-hegyén zenével és énekkel miközben tanúi lehetünk, amint a harcos Messiás eltöröl minden gonoszságot, hogy helyet készítsen egy teljesen új teremtésnek! Ámen.

Koot van Wyk

99. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 27. és 28. fejezeteihez (június 18-24.).

Egyszer hallottam egy élénken növekvő gyülekezet lelkészét, amint azt mondja: „Minden a vezetésen áll vagy bukik.” Ellen White Akházról szóló fejezetének kezdő bekezdéseiben ennek a fontosságát hangsúlyozza. „Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására.”

Habár az új király maga nem alkalmazott erőszakot, hogy az emberek bálványimádással foglalatoskodjanak, kétségtelen azonban a rájuk tett hatása. A vezetők hallgatólagosan bennfoglalt engedélyt adnak arra, hogy korábban tarthatatlan cselekedeteket kövessenek el az alattvalók. A vezetők a következetlen filozófiai vagy etikai tanításokat is igazolhatják.

Amikor először elkezdtem dolgozni a lelkészi szolgálatban, egy olyan gyülekezetben indítottam el egy ifjúsági csoportot, ahol korábban nem volt ilyen. Néhány önkéntes segített beindítani a szárnyait bontogató szolgálatot, és a legelső napokban azt vártam el tőlük, hogy ne úgy kommunikáljanak a gyerekekkel, mint - ők, a felnőttek - egymással. A fejemben ez a sikeres szolgálat kulcsa volt. Sajnos azonban nem közöltem velük ezt az elvárásomat. És ami még rosszabb, én magam sem adtam erre jó példát.

Ahogy a csoport fejlődött, abban a frusztráló helyzetben találtam magamat, hogy az önkéntesek képtelenek voltak igazán kapcsolatot teremteni a gyerekekkel. Egy nálam mindössze néhány évvel fiatalabb tag kellett a csapatból, hogy felnyissa a szememet. Az igazság az, hogy elbuktam vezetőként. Minden a vezetésen áll vagy bukik – és amikor a vezetés elbukik, az igazságnak (Ézsaiás) szólnia kell a hatalomhoz (Akház).

Kris Loewen
segédlelkész
Walla Walla University Church
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése