2016. április 11., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 11 - HÉTFŐ - 2 Sámuel 8

Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 20. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezet 274. nap

Egyiptomba érkezvén eladták Józsefet Potifárnak, a királyi testőrség főhadnagyának, és az ő szolgálatában maradt tíz évig. Itt rendkívüli kísértéseknek volt kitéve. Bálványimádók közé került. A hamis istenek tiszteletéhez minden királyi pompát igénybe vettek, és ezt az akkori világ legcivilizáltabb nemzete támogatta gazdagságával és kultúrájával. De József megőrizte egyszerűségét és Isten iránti hűségét. Az erkölcstelenség látványa és hangjai mindenütt körülvették, de ő olyan volt, mint aki se nem lát, se nem hall. Nem hagyta, hogy gondolatai tiltott területeken kalandozzanak. Az egyiptomiak kegye utáni vágy miatt nem titkolta el elveit. Ha ezt megkísérli, elbukik a kísértésben. De ő nem szégyellte atyái vallását, és nem rejtette el Jahve imádatának tényét.

"És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala [...] Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében" (1Móz 39:2-3). Potifár napról napra egyre jobban bízott Józsefben, és végül előléptette sáfárává, minden vagyonának teljes jogú felügyelőjévé. "Mindent azért valamilye vala, József kezére bíza; és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala" (1Móz 39:6).

Az a feltűnő siker, ami Józsefet a gondjaira bízott dolgokban kísérte, nem közvetlen csoda eredménye volt, hanem munkáját, gondosságát és szorgalmát Isten áldásával koronázta be. József Isten kegyének tulajdonította sikerét, és még bálványimádó gazdája is elismerte, hogy ez a titka páratlan sikerének. Állhatatos, jóra használt erőfeszítés nélkül nincs eredmény. Istent megdicsőítette szolgájának becsületessége. Isten szándéka volt az, hogy a benne hívők erkölcsi tisztasága és egyenessége feltűnően különbözzék a bálványimádókétól - hogy a mennyei kegyelem fénye átragyogjon a pogányság sötétségén.

József szelídsége és becsületessége megnyerte a főhadnagy szívét, aki inkább fiának, mint rabszolgájának tekintette. Az ifjú kapcsolatba került rangos és művelt emberekkel; tudományok, nyelvek, ügyvitel terén ismeretet sajátított el - olyan műveltségre tett szert, amelyre Egyiptom jövendő miniszterelnökének szüksége volt.

De József hitét és feddhetetlenségét tűzpróbák mérték meg. Gazdájának felesége mindent megtett, hogy az ifjút rávegye Isten törvényének áthágására. Mind ez ideig megőrizte romlatlanságát a romlottsággal telt pogány országban, de ezzel az oly váratlan, oly erős, oly csábító kísértéssel hogyan szálljon szembe? József jól tudta, mi lesz a következménye annak, ha ellenáll. Az egyik oldalon a titoktartás, kegy és jutalom; a másikon a kegyvesztés, börtön, talán halál. Egész jövendő élete e pillanat döntésén múlt. Győznek-e vajon az elvek? Hű marad-e József Istenhez? Az angyalok kimondhatatlan aggodalommal figyelték ezt a jelenetet.

Mai Bibliai szakasz: 2 Sámuel 8

E fejezet jó példája annak, hogy Isten mindent ismer előre, és mindent a maga idejében enged megtörténni, az Ő mindennél fontosabb célját szem előtt tartva. Így volt ez Dávid esetében is, amikor számos ellenséges népet legyőzött. Hogy miért sikerült ez neki? Azért, mert Dávid „jogot és igazságot szolgáltatva az egész népnek” uralkodott (15. vers – új prot. ford.). Legyőzte Hadadézert (3. vers) és az arámokat, akik Hadadézer segítségére keltek (5. vers). Amikor Tói, Hamát királya, meghallotta, mi történt, behódolt Dávidnak (9-10. vers), az edómiak is ugyanígy tettek, és Dávidot szolgálták (14. vers).

Itt nem a katonai hatalom a lényeg, hanem a – Dávid Istennel való kapcsolatában rejlő – lehetőség arra, hogy Izraelben helyreállítsa Isten jellemének visszatükröződését azáltal, hogy igazságosan és tisztességesen uralkodik. A Zsoltárok 85:10-ben így áll:  „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” E két tulajdonság egyensúlya létfontosságú mind a földi, mind a mennybeli életünkhöz.

Egy másik fontos dolgot is meg kell itt jegyeznünk: Sámuel könyvének és a Krónikák könyvének összehasonlításakor hasonlóságokra, mégis eltérő hangsúlyra bukkanunk. Néha más-más nevekkel találkozunk, mivel az írnok a személy második nevét használta, mint például Gedeon esetében, akit a kánaániak Jerubbaálnak hívtak, vagy Salamonnál, akit a föníciaiak Jedidjának neveztek. Ezért tehát, amikor Sámuelnél egy nevet látunk, a Krónikák illetve Királyok könyvében pedig egy másikat, emlékeznünk kell, hogy a Szentlélek nem az írnok kezét fogva és a tollát irányítva vezette őt. Ezen írnokok és próféták Isten írói voltak, nem pedig a tollai. Ők a Szentlélek indítása szerint írtak (2Pt 1:21). A Szentlelken keresztül kaptak gondolatokat, amelyeket az egyes írók különböző módon fejeztek ki, mindig a szükséges pontra helyezve a hangsúlyt.

Így mutatkozik meg Isten együttérzése. Ott találkozik az elesett emberrel, ahol ő van. A Biblia tökéletes a maga egyszerűségében, mégsem tudja Isten nagyszerű gondolatait tökéletesen visszaadni az emberi nyelven. Emlékezzünk rá, hogy az Úr az Ő csodálatos erejével tartotta meg ezt a Szent Könyvet a jelenlegi formájában (lásd: Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. kötet. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 15, 19-21. oldal.)

Szerető Istenünk!
Segíts minket ma, ó Urunk, hogy az ügyeinket igazságosan és tisztességesen tudjuk intézni, az Igéddel és a Veled való kapcsolatunk által! Bízunk az Te Igédben, ami nehéz időket átélve került hozzánk, és ami változatlan és megingathatatlan igazságokat tartalmaz. A Te biztos Igéd, ami ránk hagyatott, erővel szól hozzánk. Fogadd el kérésünk, így imádkozunk! Ámen.

Koot van Wyk

37. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezetéhez (ápr. 10-16.).

„Egyetlen nap élményei jelentették József életének fordulópontját. A nem várt szerencsétlenség az elkényeztetett gyermekből körültekintő, bátor, fegyelmezett férfit formált.” {PP 214.1} József igazán elkényeztetett volt. Azonban az Isten, akit az apjától megismert, az ő Istene is lett.

Ahogy újra olvastam József történetét, ismét megindított, hogy Isten Szentlelke milyen sokféle módon működik, hogy elérjen téged és engem az Ő szeretete és akarata. József megismerte az igazságot Isten hűségességéről és irgalmáról, amikor az apja elbeszélte neki Ábrahám és Izsák történetét. Az Istennel járó szülők befolyásolnak minket, még tökéletlen otthonunkban is. József most csalódásokon, szenvedésen, sőt elutasításon keresztül tanulja meg, hogy segítségül hívja az Urat. Férfivá vált, aki eltökélten hiszi, hogy atyjának hűséges Istene mellette is fog állni. Férfivá vált, aki hűséges tud lenni Istenhez erős kísértések és sérelmes vádolások közepette.

Ahogyan újra olvasod József történetét, arra hívlak, hogy emlékezz vissza, hogyan vezetett Isten az életedben, jó időkben és rossz időkben egyaránt, és dönts határozottan amellett, hogy velem együtt azon „átalakított” férfiak és nők táborához akarsz tartozni, akik annyira hűségesek Istenhez, mint József lett végül.

Lester Merklin
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése