2016. április 12., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 12 - KEDD - 2 Sámuel 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezet 275. nap

József válasza a vallási elv hatalmát bizonyította. Nem akart visszaélni földi gazdája bizalmával, és - bármi is a következménye - hű akart maradni mennyei Urához. Sokan Isten és a szent angyalok figyelő tekintete előtt megengednek maguknak olyan cselekedetet, amit nem tennének meg embertársaik előtt. De József első gondolata Isten volt. "[...] hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?" (1Móz 39:9) - mondta.

Ha soha nem feledkeznénk meg arról, hogy Isten látja, hallja és pontosan nyilvántartja minden szavunkat, tettünket, és mindezekről számot kell adnunk, akkor félnénk vétkezni. A fiatalok mindig gondoljanak arra, hogy bárhol vannak és bármit csinálnak, Isten jelenlétében vannak. Viselkedésükből semmi sem kerüli el figyelmét. Nem rejthetjük el utainkat a Magasságos elől. Sokan szigorú emberi törvényeket is áthágnak, gyakran leleplezés és így büntetés nélkül. De nem így van ez Isten törvényével. A legsötétebb éjszaka sem rejti el a vétkezőt. Gondolhatja azt, hogy egyedül van, de minden tettét láthatatlan tanú látja. Még szívének indítékai is nyilvánvalók Isten szeme előtt. Minden tettet, minden szót, minden gondolatot olyan pontosan megjegyez, mintha az egész világon csak egy ember lenne, és a menny minden figyelme rá összpontosulna.

József megszenvedett becsületességéért, mert kísértője súlyos bűnnel vádolva és börtönbe juttatva állt bosszút rajta. Ha Potifár elhiszi feleségének József elleni vádját, az ifjú héber életét veszti, de változatlan szerénysége és becsületessége, amely viselkedését jellemezte, bizonyította ártatlanságát. Mégis, hogy gazdája házának jó hírén ne essen csorba, József kegyvesztett lett és börtönbe került.

A börtönőr először szigorúan bánt Józseffel. A zsoltáríró ezt mondja: "lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, mindazideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt" (Zsolt 105:18-19). De József igazi jelleme beragyogta a börtön sötétségét is. Megőrizte szilárd hitét és türelmét; hűséges szolgálatának éveiért kegyetlenséggel fizettek, de ez nem tette komorrá, sem bizalmatlanná. Szívében béke élt, mert tiszta volt a lelkiismerete, és ügyét Istenre bízta. Nem tépelődött saját bajain, hanem mások baján próbálva enyhíteni, elfelejtette a saját bánatát. Még a börtönben is talált munkát. Isten a szenvedések iskolájában készítette fel nagyobb feladatokra, és ő nem utasította el a szükséges fegyelmezést. A börtönben, látva az elnyomás és zsarnokság következményeit és a bűn kihatásait, megtanulta az igazságosság, együttérzés és irgalom leckéit, amelyek felkészítették a hatalom bölcs és könyörületes gyakorlására.

József fokozatosan megnyerte a börtönőr bizalmát, aki végül megbízta az összes rab felügyeletével. Az a szerep, amelyet a börtönben betöltött - mindennapi becsületes élete, és a bajba jutottak és csüggedtek iránti megértése - nyitotta meg az utat a későbbi jólét és megbecsülés felé. Minden fény, amelyet másokra sugárzunk, visszasugárzik ránk. Minden kedves és megértő szó, minden tett, ami könnyít a megterhelteken, minden ajándék, amelyet a rászorulóknak adunk, ha helyes indítékból történik, áldásokban gyümölcsözik a jótevő életében.

Mai Bibliai szakasz: 2 Sámuel 9

A Dávid és Salamon palotájában lévő feljegyzések között két beszámolót is találunk, amelyeket az író – amikor Dávid életét jegyezte le –, egy fejezetbe foglalt. Tudhatjuk ezt bizonyos kifejezések ismétlődéséből, és Méfibóset nevének említéséből, aki mindkét lábára lebénult, és Dávid király asztalánál étkezett (1-8. versek az első beszámolót, míg 9-13 a másodikat adják). Egymástól függetlenül két írnok is részletesen lejegyezte az eseményeket, és az iratokat megőrizték a palotában. Később a történetíró fogta ezt a két beszámolót, és egy fejezetté simította össze azokat.

A fejezet háttere visszavisz bennünket abba az időbe, amikor Saul és Jonatán meghaltak a Gilboa-beli csatában. Amikor haláluk híre elért Jonatán otthonába, a dajka, aki a kisfiát nevelte, úgy döntött elmenekül, hogy mentse a gyermek életét. Fogta az ötéves Méfibósetet, és ahogy menekültek a fiú leesett és mindkét lábára megsántult (ld. 2Sám 4:4). Évekkel később e fejezet írója tudósít bennünket Dávid jó tetteiről, a már idősebb Mefibóset irányába.

Ebből a szakaszból egy olyan királyról tanulhatunk, aki kegyelettel adózik múltbéli ellenségének, az előző királynak (esetünkben ez Saul) azáltal, hogy szívélyesen viszonyul a leszármazottaihoz. Kéri, hogy Saul élő rokonai jöjjenek elé, és történetesen Jonatán fiát, Méfibósetet viszik elé.  Dávid nagyon jóindulatúan bánik vele, visszaadja neki Saul birtokait, sőt Méfibóset alá rendeli Saul szolgáját annak 15 gyermekével és 20 szolgálójával együtt, hogy műveljék a sérült ifjú földjeit. Így Méfibóset  Ló-debárból Jeruzsálembe költözik, hogy rendszeresen a király asztalánál étkezzen. Miért tette ezt Dávid? 2Sám 9:7 szerint Jonatánért, aki Méfibóset édesapja volt.

Mindenki, akinek voltak ellenségei a múltban, egyszer elér arra a pontra, amikor át akarja majd hidalni a meglévő szakadékot. Dávid is így tesz, és az író – a Szentlélek ihletésére –  Dávid életének ezt a jó cselekedetét példaként állítja elénk. Dávid úgy érezte, helyre kell állítania a dolgokat minél hamarabb. Ezt megtennie végül pár évbe telt, de a Szentlélek tőlünk is azt szeretné, ha ugyanígy cselekednénk, és békeszerzők lennénk.

Drága Istenünk
Segíts nekünk, hogy időnket és energiánkat hidak építésére fordítsuk, ott ahol a régiek leégtek, részben vagy talán egészen a mi hibánkból esetleg a mi közreműködésünkkel. Jézus nevében kérünk.  Ámen!

Koot van Wyk

37. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezetéhez (ápr. 10-16.).

„Egyetlen nap élményei jelentették József életének fordulópontját. A nem várt szerencsétlenség az elkényeztetett gyermekből körültekintő, bátor, fegyelmezett férfit formált.” {PP 214.1} József igazán elkényeztetett volt. Azonban az Isten, akit az apjától megismert, az ő Istene is lett.

Ahogy újra olvastam József történetét, ismét megindított, hogy Isten Szentlelke milyen sokféle módon működik, hogy elérjen téged és engem az Ő szeretete és akarata. József megismerte az igazságot Isten hűségességéről és irgalmáról, amikor az apja elbeszélte neki Ábrahám és Izsák történetét. Az Istennel járó szülők befolyásolnak minket, még tökéletlen otthonunkban is. József most csalódásokon, szenvedésen, sőt elutasításon keresztül tanulja meg, hogy segítségül hívja az Urat. Férfivá vált, aki eltökélten hiszi, hogy atyjának hűséges Istene mellette is fog állni. Férfivá vált, aki hűséges tud lenni Istenhez erős kísértések és sérelmes vádolások közepette.

Ahogyan újra olvasod József történetét, arra hívlak, hogy emlékezz vissza, hogyan vezetett Isten az életedben, jó időkben és rossz időkben egyaránt, és dönts határozottan amellett, hogy velem együtt azon „átalakított” férfiak és nők táborához akarsz tartozni, akik annyira hűségesek Istenhez, mint József lett végül.

Lester Merklin
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése