2016. április 15., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 15 - PÉNTEK - 2 Sámuel 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezet 278. nap

A kinevezés megtörtént, és a fáraó ezt a meglepő dolgot mondta Józsefnek: "[...] Mivelhogy Isten mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék tesz engem nálad nagyobbá." A király ezután felruházta Józsefet magas tisztsége jelvényeivel. "És levevé a Fáraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére; és felöltözteté őt drága gyolcs ruhába, és aranyláncot tőn az ő nyakába, és meghordoztatá őt az ő második szekerén, és kiáltják vala ő előtte: Térdet hajtsatok!" (1Móz 41:39-43).

"Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá" (Zsolt 105:21-22). József a börtönből kilépve egész Egyiptom urává emelkedett. Sok nehézségnek és veszélynek kitett, magas pozíció volt ez. Senki sem állhat a csúcson veszély nélkül. Ahogy a vihar épen hagyja a völgy egyszerű virágát, de kitépi a hegycsúcson magasodó fát, éppúgy a világi sikerrel és megbecsüléssel járó kísértések a mélybe taszíthatják azokat, akik szerény életkörülmények között becsületesek maradtak. De József jelleme kiállta a viszontagságok próbáját éppúgy, mint a jólétét. A fáraók palotájában éppúgy hűséges volt Istenhez, mint a börtöncellában. Még mindig idegen volt a pogány országban, elszakítva rokonaitól, Isten tisztelőitől; de teljes szívvel hitte, hogy isteni kéz vezette lépteit, és Istenben szüntelenül bízva becsületesen végezte hivatali feladatait. József által Egyiptom királyának és nagyjainak figyelme az igaz Isten felé fordult; és bár ők ragaszkodtak a bálványimádáshoz, megtanulták tisztelni azokat az elveket, amelyekről Jahve tisztelője tanúságot tett életével és jellemével.

Mai Bibliai szakasz: 2 Sámuel 12

Ez a fejezet Dávid bűnén keresztül kapcsolódik a 11. fejezethez. A Szentlélek célja a Bibliának ebben a részében az, hogy beszámoljon arról, ahogyan Nátán próféta szembesíti Dávidot a bűneivel. Az írnok Dávid palotájában Nátán és Dávid minden egyes szavát papírra vetette. Az Úr nem örült Dávid cselekedeteinek, és elküldte Nátán prófétát, hogy beszéljen vele, s ezáltal rávilágítson tetteire, amik nem voltak túl fényesek.

A gazdag és szegény ember megrázó történetében a gazdag embernek rengeteg juha van, míg a szegény embernek csak egy féltve őrzött báránykája. Dávid felháborodott ennek az arrogáns, gonosz embernek a tettén, aki megölte és megette a szegény ember egyetlen bárányát. Dávid szemében – aki mindent tudott a juhok értékéről – ez a bánásmód elfogadhatatlan volt. Dávid bíróként ítéli halálbüntetésre, vagy négyszeres kárpótlás fizetésére a gazdag embert. Ezzel Dávid saját magát bírálta, és mondta ki az ítéletet önmaga felett. Nátán szavai, „Te vagy az az ember" ott visszhangoztak Dávid bűntől terhelt lelkiismeretében.

Most Isten a bíró, és Dávid a vádlott. A szerepek gyorsan felcserélődtek. Az Úr annyi jó dolgot tett Dávidért, királynak jelölte ki, megmentette ellenségétől, sőt ellenségeitől, és még lehetne sorolni. De ezért a bűnért, amit Betsabéval követett el, a büntetés még csak ezután következett. Dávid vétekben fogant gyermekének betegsége és halála csak a kezdete volt a tragikus események sorozatának. Dávid hét napig böjtölt, de amikor a gyermek végül meghalt, újra vett magához ételt. Dávid élete visszakerült a régi kerékvágásba, és egy évvel később megszületett Salamon.

Az írnok azonban nem ezzel fejezi be Dávid történetét. Azt akarta, hogy tudjuk, Dávid hogyan szenvedett, és bűne hogyan okozta lelkiismeretének kizökkenését, amikor minden felelősség csakis őt terhelte. Dávid úgy szeretett volna fátylat borítani a múltra, hogy a győzedelmes hadvezér képében tetszeleg az emberek előtt, aki egymás után hódítja meg az ammonita városokat. Jóáb már elfoglalt egy várost, de Dávid nem tudta megállni, hogy ne az ő nevével jegyezzék ezt a hódítást. Ez nem más, mint „hírnév-lopás”. A hirtelen támadt hírnevet azonban üldözés és kegyetlenségek sora kísérte (31. vers). Dávid ezt tette több ammonita várossal is, majd visszatért Jeruzsálembe. Miközben ezt olvassuk, rossz érzés marad bennünk Izrael királyával kapcsolatban. Nem szabad elsiklanunk afelett, hogy gondolati döntéseiből milyen hirtelen és túlzó reakciók születtek, amelyek egyértelműen bűnének következményei voltak.


Szerető Istenünk!
Segíts meg minket, hogy ne reagáljunk túl dolgokat az életben – nemcsak bűnös állapotunk miatt, amit Ádám utódaiként örököltünk,hanem saját bűneink miatt sem! Dávid és bűne azt bizonyítja, milyen nagy szükségünk van a te kegyelmedre és Szentlelked vezetésére. Tarts meg minket a Te kezedben! Ámen.

Koot van Wyk

37. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 20. fejezetéhez (ápr. 10-16.).

„Egyetlen nap élményei jelentették József életének fordulópontját. A nem várt szerencsétlenség az elkényeztetett gyermekből körültekintő, bátor, fegyelmezett férfit formált.” {PP 214.1} József igazán elkényeztetett volt. Azonban az Isten, akit az apjától megismert, az ő Istene is lett.

Ahogy újra olvastam József történetét, ismét megindított, hogy Isten Szentlelke milyen sokféle módon működik, hogy elérjen téged és engem az Ő szeretete és akarata. József megismerte az igazságot Isten hűségességéről és irgalmáról, amikor az apja elbeszélte neki Ábrahám és Izsák történetét. Az Istennel járó szülők befolyásolnak minket, még tökéletlen otthonunkban is. József most csalódásokon, szenvedésen, sőt elutasításon keresztül tanulja meg, hogy segítségül hívja az Urat. Férfivá vált, aki eltökélten hiszi, hogy atyjának hűséges Istene mellette is fog állni. Férfivá vált, aki hűséges tud lenni Istenhez erős kísértések és sérelmes vádolások közepette.

Ahogyan újra olvasod József történetét, arra hívlak, hogy emlékezz vissza, hogyan vezetett Isten az életedben, jó időkben és rossz időkben egyaránt, és dönts határozottan amellett, hogy velem együtt azon „átalakított” férfiak és nők táborához akarsz tartozni, akik annyira hűségesek Istenhez, mint József lett végül.

Lester Merklin
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése