2016. április 6., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 6 - SZERDA - 2 Sámuel 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 19. fejezet 269. nap

19. Visszatérés

Átgázolva a Jordánon, "[...] minden bántás nélkül méne Jákób [...] Sekhem városába, mely vala a Kánaán földén" (1Móz 33:18). Tehát teljesült a pátriárka kérése - hogy Isten békében segítse vissza hazájába. Egy ideig Sekhem völgyében lakott. Több mint száz évvel korábban Ábrahám itt táborozott le először, és itt építette első oltárát az Ígéret földjén. Jákób itt "megvevé a mezőnek azt a részét, ahol sátorát felvonta vala, Khámornak a Sekhem atyjának fiaitól száz pénzen. És oltárt állíta ott, és nevezé azt ily névvel: Isten, Izrael Istene" (19-20.v.). Ábrahámhoz hasonlóan, Jákób is sátra mellett oltárt épített az Úrnak és házanépét összehívta reggeli és esti áldozatra. Itt ásta azt a kutat, ahol tizenhét évszázaddal később Jákób Fia és Megváltója útközben megállt, és amely mellett a déli forróságban megpihenve csodálkozó hallgatójának arról a vízről beszélt, amely "[...] örök életre buzgó víznek kútfeje lesz" (Jn 4:14).

Jákóbnak és fiainak sekhemi tartózkodása gyalázattal és vérontással végződött. Egyetlen meggondolatlan ifjú törvénytelen tette szégyent és bánatot okozott a család egyik tagjának, a gyilkosság bűnébe sodort két testvért, és egy egész várost rombolásnak és mészárlásnak tett ki. E szörnyű dolog úgy kezdődött, hogy Jákób lánya "kiméne [...] hogy meglátogassa annak a földnek leányait" (1Móz 34:1). Tehát barátkozni merészelt az istentelenekkel. Sátán területére lép és kihívja a kísértést az, aki szórakozást keres azok között, akik nem félik Istent.

Simeon és Lévi alattomos kegyetlensége nem volt minden ok nélkül, de a sekhemitákkal szembeni tettükkel súlyos bűnt követtek el. Szándékukat gondosan eltitkolták Jákób elől, akit bosszúállásuk híre nagyon megrémített. Fiai csalárd és erőszakos tettétől lesújtva csak ennyit mondott: "[...] Megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek e föld lakosai előtt [...] én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és eltörölnek engem, mind házam népével egybe" (1Móz 34:30). De fájdalmáról és iszonyatáról, ahogyan ezt a véres cselekményt tekintette, tanúskodnak azok a szavak, amelyekkel majdnem ötven évvel később felidézte halálos ágyán Egyiptomban: "Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverök. Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem [...] Átkozott haragjok, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen"(1Móz 49:5-7).

Jákób érezte, hogy oka van a mélységes alázatra. Fiai jellemében kegyetlenség és álnokság nyilvánult meg. Hamis istenek voltak a táborban, és a bálványimádás talajt talált családjában is. Vajon az Úr úgy bánik-e majd velük, ahogy megérdemlik? A környező népek bosszújára hagyja sorsukat?

E probléma miatt lesújtott Jákóbnak az Úr megparancsolta, hogy induljon dél felé, menjen Béthelbe. E hely nemcsak az angyalokról kapott látomására és Isten megígért irgalmára emlékeztette, de saját esküjére is, amit ott tett azért, hogy az Úr legyen az Istene. Úgy határozott, hogy mielőtt elindul e szent hely felé, családjának meg kell szabadulnia a bálványimádás szennyétől. Ezért ezt parancsolta tábora minden tagjának: "Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam" (1Móz 35:2-3).

Jákób elérzékenyülve ismételte el első bétheli tartózkodásának történetét - hogyan jelent meg neki az Úr éjszakai látomásban, mikor életét mentő magányos vándorként elhagyta atyja sátorát. Amint számba vette, hogy Isten milyen csodálatosan bánt vele, szíve megindult, és gyermekeit is fékező erő vette hatalmába. A leghatásosabb módszerrel készítette fel őket, hogy amikor Béthelbe érkeznek, részt vegyenek az istentiszteleten. "Átadák azért Jákóbnak mind az idegen isteneket, kik nálok valának, és füleikből a függőket, és elásá azokat Jákób a cserfa alatt, mely Sékhem mellett vala" (1Móz 35:4).

Mai Bibliai szakasz: 2 Sámuel 3

Az Úr megáldotta Dávid házát az ő gyengeségei és hiányosságai ellenére. Dávid követte a kor szokását, hogy egy erős politikai szövetséget építsen ki, és hogy megerősítse a királyságát, a többnejűséget (poligámiát) is, igénybe vette -- a többnejűségre vonatkozó világos parancs ellenére (ld. 5Móz 17:17). Dávid követelésének, hogy Abner a vele kötendő szövetség feltételeként hozza vissza neki Saul lányát, Mikált, és annak a tervnek, hogy az egész Izraelt egyesítse, szintén jelentős politikai célzata volt. Úgy tűnik, hogy Dávid minden erőfeszítését, emberi erejét és értelmét latba vetette azért, hogy békét és egységet teremtsen.  Ezekben az esetekben, Dávid a megbocsátás, az elfogadás és az ország jóléte iránti törődés lelkületéről tett bizonyságot. Az Úr ismerte szívének szándékát és hiányosságai ellenére megáldotta királyságát.

Az ambiciózus és nagyravágyó Abner a fejezet központi alakja. Az ő rosszindulata Dávid ellen, és a hatalmi vágya késztette arra, hogy Isbósetet tegye királlyá Izráel felett. Azonban helytelen viselkedése Saul egyik ágyasával és dühös válasza Isbósetnek nyilvánvalóvá teszi azt, hogy sem az Urat, sem a királyát nem tisztelte.

Mivel a Júda és Dávid elleni két éves háború vesztésre állt, elégedetlen lett Isbósetnek, Izrael királyának gyenge teljesítményével, Abner árulást követett el Izráellel szemben és javaslatot tett Dávidnak, amit a király tisztelettel fogadott, és ez pártatlan módon előkészítette az utat Dávidnak, hogy egész Izráel királya legyen.

Jóáb, Dávid legfőbb parancsnoka azonban, nem örült Abner tervének, mivel korábban megölte az ő testvérét Asáelt, és fenyegetést is jelentett volna Jóáb vezetői karrierjére, ha Abner sikeresen csatlakozik Dávidhoz. Miután Abner befejezte a tárgyalásokat Dáviddal és elment, Jóáb követeket küldött, hogy vigyék Abnert Hebronba, aztán becsapta őt, hogy jöjjön ki a menedék városból és megölte őt.

Dávid kijelentette, hogy semmi köze sem volt Abner vérontásához és súlyos átkot mondott Jóábra és az ő utódaira. Gyászolta Abnert és böjtölt a váratlan haláleset miatt. Dávid önzetlen elismerésével, az iránt, aki az ő keserű ellensége volt, elnyerte egész Izráel bizalmát és csodálatát. Dávid nem bánt el közvetlenül Joábbal, de átadta az ügyet az Úrnak, és hitt abban, hogy Jóáb megkapja a gonoszságáért járó büntetést a kellő időben. Dávid megértette, mit jelent megvárni azt, hogy az Úr orvosolja a dolgokat. Tegyünk mi is ekképpen.

Samuel Wang

36. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 18-19. fejezeteihez (ápr. 3-9.).

Ahogy pirkadni kezd, Jákobot elhagyja az ereje, a csípője kimozdult a helyéből és a teste üvölt a fájdalomtól. Jákob mégsem engedi el az idegent, akivel birkózott az éjjel, és akiben most felismeri Krisztust. Nagy elszántsággal erejét végsőkig megfeszítve Jákob az áldást kéri, amire leginkább vágyik. Jákob könyörgésében hallom Ézsau elszánt könyörgésének visszhangját, aki így szólt apjához: „Monda Ézsaú az ő atyjának: Avagy csak az az egy áldásod van-é néked atyám? Áldj meg engem, engem is atyám; és felemelé szavát Ézsaú és sír vala.” (1Mózes 27:38)

Jákob és Ézsau egyaránt vágyták az atyai áldást, mert mindketten értették a kimondott szó erejét, amely jóra vagy gonoszra visz. Jákob fájdalmasan tisztában volt ezzel. Már a neve is, az „ügyeskedő” folyamatosan emlékeztette arra, hogy mit gondolnak mások róla és önbeteljesítő jóslattá vált az életében. Most ő megragadja Krisztust, és könyörög a vágyott áldásért. Krisztus pedig megszabadítja őt attól a névtől, amely ilyen átokká vált az életében. Többé már nem lesz „ügyeskedő”. Mostantól ő lesz Izráel – „aki Istennel együtt uralkodik”.

Szükségünk van-e nekünk is megváltásra azoktól a szavaktól, amelyeket mások mondanak ránk, és amelyek önbeteljesítő jóslattá váltak életünkben? Szükségünk van-e Jézustól kapott új névre és identitásra? Felismerjük-e a szavak erejét, amelyekkel áldhatunk vagy átkozhatunk másokat? Másokkal hogyan beszélünk – építjük vagy leromboljuk őket?

Kenley Hall
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése