2016. április 7., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 7 - csütörtök - 2 Sámuel 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 19. fejezet 270. nap

Annak a földnek a lakói nem próbálták megtorolni a sékhemi mészárlást, mert Isten félelmet keltett bennük. A karaván háborítatlanul jutott el Béthelbe. Itt az Úr ismét megjelent Jákóbnak, és megújította a szövetségi ígéretet. "Jákób pedig emlékoszlopot állíta azon a helyen, ahol szólott vele, kőoszlopot" (1Móz 35:14).

Béthelben atyja családjának egyik megbecsült tagját - Deborát, Rebeka dajkáját gyászolták meg, aki elkísérte úrnőjét Mezopotámiából Kánaánba. Ennek az idős asszonynak a jelenléte drága kötelékként kapcsolta össze Jákóbot ifjú életével, különösen anyjával, aki olyan nagyon és gyengéden szerette. Debora elvesztése miatti mély fájdalom kifejezéseképpen "a sírás cserfájá"-nak nevezték el azt a fát, amely alatt eltemették. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy e barátjuk hűséges szolgálatának és gyászolásának emlékét érdemes volt Isten Igéjében megörökíteni.

Bétheltől Hebron csak kétnapi járóföldre volt, ott súlyos bánat érte Jákóbot - meghalt Rákhel. Kétszer hét évet szolgált érte, de szerelme könnyűvé tette a nehéz munkát. Ennek a szeretetnek mély és maradandó voltáról tanúskodnak Jákób hosszú idő múlva mondott szavai. Amikor Egyiptomban József meglátogatta haldokló atyját, az idős pátriárka, visszapillantva életútjára, így szólt: "Mert mikor Mezopotámiából jövék, meghala mellettem Rákhel Kánaán földén az úton, mikor még egy dűlőföldre valék Efratától, és eltemetém őt ott az Efratába [...] vezető úton" (1Móz 48:7). Hosszú és nyugtalan életének családi történetében csak Rákhel elvesztéséről emlékezett meg.

Halála előtt Rákhel megszülte második fiát. Utolsó leheletével Benóninak, "fájdalmak fiá"-nak nevezte a gyermeket. De atyja a Benjámin, "jobb kezem fia", vagy "erőm" nevet adta neki. Rákhelt ott temették el, ahol meghalt, és emlékének megörökítésére azon a helyen oszlopot állítottak.
Az Efratába vezető úton egy másik sötét bűn ejtett foltot Jákób családján, amely Rúbent, az elsőszülöttet megfosztotta az elsőszülöttségi jog kiváltságaitól és megtisztelő címétől.
Végül Jákób útjának végéhez érkezett - "Izsákhoz, az ő atyjához Mamréba [...] azaz Hebronba, ahol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala" (1Móz 35:27-29).

Jákób és Ézsaú atyjuk halálos ágyánál találkoztak. Az idősebb testvér valamikor mint a bosszú alkalmát várta ezt az eseményt, de érzései azóta megváltoztak. Jákób, aki meg volt elégedve az elsőszülöttségi jog lelki áldásaival, lemondott bátyja javára atyja vagyonának örökléséről - az egyetlen örökségről, amelyet Ézsaú akart és értékelt. Többé nem fordította őket egymással szembe a féltékenység és a gyűlölet, mégis elvált útjuk. Ézsaú Széir hegyére költözött. Az áldásokban gazdag Isten földi vagyont is adott Jákóbnak, az általa kívánt értékesebb javakon kívül. A két testvér vagyona "[...] több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt" (1Móz 36:7). Ez a különválás egyezett a Jákóbra vonatkozó mennyei szándékkal. Mivel a testvérek vallási meggyőződése nagyon különbözött, jobb volt nekik egymástól távol élni.

Ézsaút és Jákóbot egyformán tanították Isten ismeretére, és mindkettőjüknek lehetősége volt Isten parancsolataiban járni és kegyeit élvezni, de nem mindketten választották ezt. A két testvér külön utakon járt, és ösvényük egyre jobban távolodott egymástól.

Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem saját döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök életre való kiválasztás feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett hit által. Isten a törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába. Krisztus ezt mondta: "Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet" (Jn 3:36). "Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát" (Mt 7:21). A Jelenések könyvében pedig kijelenti: "Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba" (Jel 22:14). Ami pedig az ember üdvösségét illeti, Isten Igéjében a kiválasztásnak ez az egyetlen módja szerepel.

Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki kutatja a Szentírást, és nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az, akinek a hite állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó minden igének. A megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De a megváltás áldásait csak azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek.

Mai Bibliai szakasz: 2 Sámuel 4

Az előző fejezet már felfedte előttünk, hogy Dávid megnyerte az emberek szívét, ahogyan megsiratta Abner elvesztését. Most eljött az idő, hogy helyreállítsa Izrael királyságát.

A Beerótból származó Rimmon két fia meggyilkolta Isbósetet álmában, majd lefejezték. A fejet elvitték Dávidnak, gondolván, hogy jó hírt visznek. De Dávid nem jutalmazhatta meg őket egy ilyen árulásért, ami ráadásul Izrael trónjához segíti őt. Elrendelte, hogy a két gyilkos vezért végezzék ki. Ennek során Dávid megmutatta, hogy Isbósetet igaz embernek tartotta, és tisztelettel temetette el. Isbóset halála és temetése volt az utolsó lökés az északi királyság összeomlásában, valamint Dávid trónra lépése Izráel és Júda felett is a küszöbön volt.

Észrevehetjük a következetlenséget Dávid viselkedésében, amikor Isbóset gyilkosaival tárgyalt, és amikor a saját unokaöccsével, Joábbal, aki Abner gyilkosa volt. Úgy tűnik, hogy Dávid gyenge volt, amikor a saját családtagjaival kellett tisztességesen és nyíltan beszélnie. Ez a tendencia a későbbiek során is megfigyelhető saját fiának, Absolonnak a lázadásánál és halálánál. Az sosem becsületes, ha különbözőképp kezeljük a családunkhoz tartozó bűnös embereket, mint azokat, akikhez nem fűz minket rokoni kötelék.

Samuel Wang

36. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 18-19. fejezeteihez (ápr. 3-9.).

Ahogy pirkadni kezd, Jákobot elhagyja az ereje, a csípője kimozdult a helyéből és a teste üvölt a fájdalomtól. Jákob mégsem engedi el az idegent, akivel birkózott az éjjel, és akiben most felismeri Krisztust. Nagy elszántsággal erejét végsőkig megfeszítve Jákob az áldást kéri, amire leginkább vágyik. Jákob könyörgésében hallom Ézsau elszánt könyörgésének visszhangját, aki így szólt apjához: „Monda Ézsaú az ő atyjának: Avagy csak az az egy áldásod van-é néked atyám? Áldj meg engem, engem is atyám; és felemelé szavát Ézsaú és sír vala.” (1Mózes 27:38)

Jákob és Ézsau egyaránt vágyták az atyai áldást, mert mindketten értették a kimondott szó erejét, amely jóra vagy gonoszra visz. Jákob fájdalmasan tisztában volt ezzel. Már a neve is, az „ügyeskedő” folyamatosan emlékeztette arra, hogy mit gondolnak mások róla és önbeteljesítő jóslattá vált az életében. Most ő megragadja Krisztust, és könyörög a vágyott áldásért. Krisztus pedig megszabadítja őt attól a névtől, amely ilyen átokká vált az életében. Többé már nem lesz „ügyeskedő”. Mostantól ő lesz Izráel – „aki Istennel együtt uralkodik”.

Szükségünk van-e nekünk is megváltásra azoktól a szavaktól, amelyeket mások mondanak ránk, és amelyek önbeteljesítő jóslattá váltak életünkben? Szükségünk van-e Jézustól kapott új névre és identitásra? Felismerjük-e a szavak erejét, amelyekkel áldhatunk vagy átkozhatunk másokat? Másokkal hogyan beszélünk – építjük vagy leromboljuk őket?

Kenley Hall
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése