2017. október 1., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 1 - VASÁRNAP - Ezékiel 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 44. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 811. nap

44. Az oroszlánok vermében

Amikor a méd Dárius elfoglalta a babiloni uralkodók trónját, azonnal hozzáfogott a kormányzat újjászervezéséhez. "...úgy látta jónak, hogy országa vezetésére százhúsz kormányzót nevezzen ki... Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne; ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani."

Az a megbecsülés, amelyben Dániel részesült, felkeltette a birodalom vezető emberei féltékenységét, és okot kerestek, hogy bepanaszolhassák. "...de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála."

Dániel kifogástalan viselkedése ellenségeit még féltékenyebbé tette. "Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt - ismerték be -, hacsak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit."
Ekkor az igazgatók és a tiszttartók együtt tanácskozva, tervet eszeltek ki, és azt remélték, hogy cselszövésükkel a prófétát sikerül elpusztítaniuk. Elhatározták, hogy aláíratják a királlyal az általuk megfogalmazott rendeletet, amely megtiltja, hogy Dárius királyon kívül a birodalomban harminc napig bárki bármit kérjen Istentől vagy embertől. Ha pedig valaki áthágja ezt a rendeletet, büntetésül az oroszlánok vermébe vetik.

A tiszttartók tehát elkészítették a rendeletet, és előterjesztették Dáriusnak aláírásra. A hiú királyt meggyőzték arról, hogy e rendelet végrehajtása megnöveli méltóságát és tekintélyét. A tiszttartók alattomos szándékáról mit sem sejtve, a király nem vette észre a rendeletben megmutatkozó rosszindulatot, és engedve a hízelgésnek, aláírta.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 11

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Emberi tulajdonság, hogy hajlamosak vagyunk magunkat és a körülményeinket összehasonlítani másokéval, és amikor így teszünk, sokszor jobb színben látjuk magunkat. Nagy a kísértés, hogy gondolatban szétválasszuk a „mi” és az „ők” csoportját, és magunkat feljebb helyezzük, különösen, ha úgy érezzük, mi áldásokban részesülünk, a többiek pedig nem.

Júda 25 vezetője, akiket Ezékiel látott Jeruzsálemben helyzetüket a fogságban lévő honfitársaikéhoz hasonlítva mérték fel. Ők a szent városban, Dávid városában voltak, amazok pedig messze földön fogságban. Bárhonnan is nézzük, úgy tűnhet, hogy, akik Jeruzsálemben voltak, élvezték Isten kegyét, míg a Babilonban lévők nem.

Azt látjuk, hogy a 25 vezető is erre a feltételezésre jutott. A kifejezés a 3. versben: ez a város a fazék, mi pedig a hús” az áldozati rendszerre utal, ahol a fazék jelentette az oltárt a hús pedig az áldozat „jó” része volt. A vezetők ezzel azt mondják, hogy akik Jeruzsálemben maradtak, azok Isten kegyeltjei, a Babilonban lévő hűséges foglyok pedig Isten ítélete alatt vannak, és haragját kell elszenvedniük.

Amikor meg vagyunk győződve róla, hogy jó helyen vagyunk, Isten mégis kiigazítja a gondolkozásunkat, az nagyon sokkoló lehet. Képzelheted, milyen meglepő volt hallani ezeknek a vezetőknek, hogy Isten ítélete alatt vannak. Ez a fordított gondolatmenet Ezékielt is megdöbbentette, mert együttérzően így kiáltott fel: „Ah, ah, Uram Isten, te véget vetsz Izráel maradékának!” (3. vers). Más szavakkal: „Ha ezekre az emberekre Jeruzsálemben ítélet vár, vajon megállhat bármelyikünk?”

Isten Ezékiel által küldött üzenete kijózanító. Azok, akik lázadtak ellene, vagy akik csak passzívan tettették a vallásosságot, Isten ítéletére számíthatnak. Isten dicsősége elpártolt azoktól, akik olyannak vallották magukat, amilyenek valójában nem voltak, és a helyzetük sötétnek mutatkozott.

De vegyük észre, Isten dicsősége nem távozott el teljesen. Az ítélet ezek ellen az emberek ellen nem jelentette Isten népének a végét. A maradék létezett. Megvolt Isten hűségeseinek maradéka (közülük néhányan Babilonban és néhányan Júdában), és rövid időn belül megváltás várt rájuk.
Figyeljük meg: ahogy Isten jelenléte elhagyta a templomot és Jeruzsálemet, utoljára megállt a hegy felett a várostól keletre (22-23. v). Ez a hegy –amely később Olajfák hegye néven vált ismertté – nemcsak az a hely, ahol Jézus találkozik majd a tanítványaival, hanem ahonnan keresztre feszítése, eltemetése és halálból való feltámadása után a mennybe emelkedik. Ez az a hely, ahová visszatér majd népével a millenium után, lába megérinti majd a hegyet, amely kettéhasad, helyet adva a leszálló Új Jeruzsálemnek (Zak 14:4, Jézus élete, 829. oldal).

Csakúgy, mint Ezékiel napjaiban, ma is van egy maradék; egy maradék, akik megtapasztalják a megváltást a formális vallásosságból és abból, hogy valami mást éljenek, mint amit megvallanak. A maradék megváltása egyedül Isten dicsőségéből fakad, az Ő jelenlétéből szíved templomában. Jézus ott fog lakozni és megszabadít téged. Behívod Őt? Ha már meg is tetted, az nagyszerű hír! Dicsőség Istennek!

Dr. Eric Bates

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése