2017. október 5., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 5 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 815. nap

Az Isten szolgája elleni gonosz támadás teljes vereséget szenvedett. "Dánielnek azután jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a perzsa Círus uralkodása alatt." A vele való kapcsolatuk nyomán ezek a pogány uralkodók arra kényszerültek, hogy Istenét "élő Isten"-ként ismerjék el, "aki megmarad mindörökké... királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen."

Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket, és környezetük a lehető legkívánatosabb. Dániel az oroszlánok vermében ugyanaz volt, mint aki első miniszterként és a magasságos Isten prófétájaként állt a király előtt. Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában is, mint a jó sorsban, amikor Istentől fény, az emberektől pedig jóakarat sugárzik reá. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságokat.

A menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Krisztus azonosítja érdekeit hűséges népe érdekeivel. Szenved szentei személyében; és aki választott gyermekeit bántja, Őt sérti meg. Közel van az a hatalom, amely megszabadít fizikai bajtól és gyötrelemtől, s hogy a nagyobb vésztől is megmenthessen, lehetővé teszi szolgája számára, hogy minden körülmények között becsületes maradjon, és Isten kegyelme által diadalmaskodjék.

Dániel államférfiúi élete a babiloni és médó-perzsa birodalomban tanúsítja azt az igazságot, hogy a közéleti személynek nem kell okvetlen fondorlatosnak, ravasznak lennie, hanem lehet olyan is, akit Isten minden lépésnél eligazít. Dániel, a leghatalmasabb földi ország miniszterelnöke Isten prófétája is volt, akit a menny ihletett. Ezt a hozzánk hasonló indulatú embert a Szentírás feddhetetlennek jellemzi. Amikor ellenségei alaposabban megvizsgálták ügyintézését, egyetlen hibát sem találtak benne. Dániel megmutatta, hogy mivé lehet minden közéleti ember, ha megtér, Istennek szenteli életét, és indítékai Isten szemében helyesek.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 15

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ezékiel könyve 15-17. fejezetei három példázatot tartalmaznak. A példázat egy jól megjegyezhető történetbe vagy szóképbe csomagolt igazság. Jézus legtöbb tanítását példázat formájában mondta el. Így tett néhány ószövetségi próféta, beleértve Ezékielt is. 

Ez a példázat egy szőlőtőkéről és a venyigéről szól. Mivel rendelkezik a szőlő szára, ami kiválóbbá tenné őt az erdő többi fájánál? Semmivel. A többi fa hasznos faanyagot termel, de a szőlő szára puha, törékeny, görbe és csak ritkán vastag. Néha készítenek belőle nagy akasztószöget, amire a keleti házakban különböző dolgokat akasztanak. Azonban a szőlővessző egyetlen célja az, hogy gyümölcsöt teremjen. Amikor nem terem gyümölcsöt, minden fánál értéktelenebb. Így van ez Isten népével is, amikor elveszíti megkülönböztetett célját azzal, hogy nem termi meg az igazság gyümölcsét, nem ér többet a világi embernél. Ebből a szempontból nézve, azon kívül, hogy Isten plántálta el őket, a zsidók értéktelenebbek lettek minden más nemzetnél.

A szőlővesszőre utaló héber szó egy olyan gallyat jelent, ami csak akkor hasznos, ha gyümölcsöt terem. A fája semmire sem jó csak a tűzre. Éppen ezért, amikor Izrael nem terem gyümölcsöt, Isten ítéletének tüze minden percben bekövetkezhet. Ezékiel 15:8 ezt mondja: „Pusztává teszem az országot, mivel hűtlenekké váltak - így szól az én Uram, az Úr.” Ha a szőlővessző gyümölcsöt terem, hasznos, de ha nem, akkor értéktelen és haszontalan, ezért elégetik. Ez a példázat azt mutatja, hogy Júda hogyan vált értéktelenné az Úr számára, és más célt már nem szolgál, minthogy megégesse az ítélet tüze.

Ezékiel a szőlővessző bibliai jelképét teljesen a feje tetejére állítja. Ez általában egy pozitív kép a Bibliában (János 15). Amikor negatív módon használja, csak a rossz gyümölcsöt ítéli el. Most azonban Ezékiel a szőlővessző természetét kritizálja: fájának értéktelen voltát az erdő többi fájához képest. Azt mondja, hogy Jeruzsálem népe természeténél fogva haszontalan. Ezékiel öt fejezeten belül háromszor említi a szőlővessző példázatát (15:1-8; 17:5-10; 19:10-14).

Így az ember akkor képes értékes gyümölcsöt teremni, ha szereti Istent és az embertársát; ez életének a célja, és ha kudarcot vall ebben, semmi értéke sincs, csak a megsemmisülés vár rá. Ez a példázat azoknak szól, akik teljesen figyelmen kívül hagyják Istent és az igazi vallásosságot. Ez történt Jeruzsálemmel. Ezért vigyázzunk és ne legyünk gyümölcstelenek! Jöjjünk Jézushoz, igyekezzünk benne maradni, és az Ő szavai maradjanak meg bennünk! 

Mohanraj Israel, D.Min. nevelőtanár
Vallástudományok tanszéke

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése