2017. október 2., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 2 - HÉTFŐ - Ezékiel 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 44. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 812. nap

Dániel ellenségei a Jahve szolgájának állított biztos csapdán örvendezve távoztak Dáriustól. Sátán fontos szerepet játszott ebben az összeesküvésben. A próféta főember volt a birodalomban, és a gonosz angyalok attól féltek, hogy befolyása gyöngíti a vezetőkre gyakorolt hatásukat. Ezek a sátáni erők szították a tiszttartók irigységét és féltékenységét, sugalmazták Dániel elpusztítását célzó rendeletet. A tiszttartók pedig a gonosz szolgálatába álltak, és eszközeként végrehajtották a tervet.

A próféta ellenségei Dániel szilárd elvhűségére építve számítottak tervük sikerére. Nem is tévedtek Dániel jellemének megítélésében. Dániel rögtön felismerte a rendelet mögött húzódó gonosz szándékot, de semmilyen vonatkozásban nem változtatta meg életmódját. Miért is hagyná abba az imát éppen most, amikor a legnagyobb szüksége van rá? Inkább életéről mond le, mintsem az Isten segítségébe vetett reménységéről! Nyugodtan ellátta a tiszttartó vezetői feladatát. Az imádkozás órájában pedig szobájába ment, és szokása szerint Jeruzsálem felé kitárt ablakkal, elmondta könyörgését a menny Istenének. Nem próbálta eltitkolni tettét. Jóllehet teljesen tudatában volt Istenhez való hűsége következményének, de nem ingadozott. Azok előtt akik elvesztését forralták, még a látszatát is kerülte annak, hogy a mennyel való kapcsolata megszakadt. Dániel engedelmeskedett mindig, amikor a királynak joga volt parancsolni, de sem a király, sem rendelete nem téríthette el a királyok Királya iránti hűségétől.

A próféta bátran, de csendesen és alázatosan mutatta meg, hogy semmilyen földi hatalomnak nincs joga az ember és Isten közé állni. A bálványimádókkal körülvett próféta hűségesen tanúskodott erről az igazságról. Az igazsághoz való hős lelkű ragaszkodása fényesen világított a pogány királyi udvar erkölcsi sötétségében. Dániel a keresztény bátorság és hűség nagyszerű példaképeként áll ma is a világ előtt.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 12

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ezékiel próféta szolgálata szinte ugyanarra az időszakra esik, mint Dániel prófétáé. Mindketten a babiloni fogság idején dolgoztak. Míg Dániel államférfiként a babiloni udvarban maradt, Ezékiel a száműzöttek között élt, és közvetítette Isten üzeneteit. Ebben a fejezetben a próféta eljátssza Isten üzenetét. Figyelemfelkeltő, drámai üzenetet láthatunk, melynek célja a gondolkodásra serkentés és az üzenet jelentőségének felismertetése.  A zsidók közelgő végzetét láthatjuk még Júdában, és Sedékiás király elfogatása áll a látomás középpontjában. Ez a prófétai üzenet, mint máskor is, a nép intésére adatott, hogy felkészítse őket és figyelmeztesse: ne utasítsák el Isten üzeneteit. Miközben Ezékiel Babilonban figyelmezteti a foglyokat, Jeremiás (34:2-3) otthon, Júdában adja át az üzenetet Sedékiás királynak, miszerint a babiloniak eljönnek, és lerombolják Jeruzsálemet.

Ezékiel próféta az izraeliták lázadó természete miatt használja a drámai bemutatás módszerét. Elérték azt a pontot, amikor hiába van szemük, nem látnak, van fülük, mégsem hallanak. Elveszítették erkölcsi érzékenységüket, Isten figyelmeztető üzeneteivel szemben. A próféta ábrázolása tökéletesen beteljesedett, amikor Sedékiás király Riblában egy falba vájt nyíláson át próbált éjszaka elmenekülni, és Nabukodonozor király megvakíttatta (12:12). Bár ilyen kegyetlen sors várt Sedékiásra a babiloniak kezében, Isten kegyelme életben hagyta őt, és ahogy Jeremiás megígérte, békében halt meg és nem kard által (Jer 34:4-5). Sedékiás elfogása után a zsidók nagy része szétszóródott más népek közé. Viszonylag kevesen menekültek meg a fegyverek, az éhínség és döghalál elől, ami Jeruzsálemre következett. Ezáltal a nemzetek jobban megismerhetik Izrael Istenét (12:16.). Mindig van esély a maradék számára,  akik hűségesek maradnak Istenhez, hogy megmeneküljenek a büntetéstől, és bemutassák a világnak Isten szeretetét.

Az Ezékiel által átadott figyelmeztető üzenet bizonytalanságot és félelmet keltett a fogságban élő izraelitákban, megdöbbentette őket, és teljesen elveszítették a reményt. Egyesek azt mondták, hogy a próféta szavai csak sokára teljesednek majd, vagy, hogy az egész látomás téves. Isten azonban Ezékielen keresztül kijelentette, hogy a várható események bizonyosan bekövetkeznek, és a hamis üzeneteket prédikálók sem akadályozhatják azt meg.  Izrael házának bukása bizonyos volt, gonoszságuk miatt, és mert nem hittek az igaz próféták (Jeremiás és Ezékiel) üzeneteinek, hanem inkább hagyták magukat a hamis prófétáktól megtéveszteni. Ebben a fejezetben láthatjuk, hogy Isten ismételten, többször is figyelmezteti népét a közelgő ítéletre, arra, hogy az Ő szava bizonyosan beteljesedik.

Milyen tragikus látni, hogy Isten választott népe még az ítélet, és a babiloniak közelgő visszatérése ellenére sem fordul vissza Istenhez! A gonosz mindig megpróbálja hamis üzenetekkel megsemmisíteni Isten üzenetét, amiket szívesebben hallanak, és könnyen elfogadnak az emberek. Ha mi, mint Isten végső maradéka nem keményítjük meg szívünket, mint a régi Izrael, hanem megszívlelve Isten üzeneteit a mindennapi életünkben alkalmazzuk őket, akkor teljesíthetjük választott népének feladatát, hogy az evangéliumot az egész világgal megosszuk.

Roy Jemison Injety
Spicer Főiskola, India

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése