2017. október 8., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 8 - VASÁRNAP - Ezékiel 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 45. fejezet 818. nap

45. A foglyok hazatérése

Círusz seregének megjelenése Babilon falai előtt a zsidók számára fogságuk végének közeledtét jelezte. Círuszt születése előtt több mint egy évszázaddal az ihletett Ige név szerint említette. Isten Lelke leíratta azt is, hogy miként fogja Babilont észrevétlenül elfoglalni, és hogyan készíti a foglyok szabadulásának útját. Így hangzik az ige Ézsaiás tolmácsolásában:
"Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk: Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas-zárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene" (Ézsa 45:1-3).

A hódító perzsa hadsereg váratlanul vonult be a babiloni főváros központjába a folyó medrén át, amelynek a vizét elvezették, és a belső kapukon keresztül, amelyeket gondatlan biztonságérzetből minden védelem nélkül nyitva hagytak. Mindez bőségesen bizonyította a zsidóknak az elnyomóik hirtelen bukásáról mondott ézsaiási prófécia szó szerinti teljesedését. Ebben félreérthetetlen jelét kellett volna látniuk annak, hogy Isten a nemzetek ügyeit az ő érdeküknek megfelelően alakítja; mert a Babilon elfoglalásának és bukásának módját vázoló próféciával szoros összefüggésben íródtak a következő szavak:

"Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja: Építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját!" "Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért - mondja a Seregek Ura" (Ézsa 44:28; 45:13).

Nemcsak ezekre a próféciákra alapíthatták a foglyok közeli szabadulásuk reményét. Jeremiás írásaihoz is hozzájutottak, és ezek félreérthetetlenül kinyilatkoztatták, hogy mennyi időnek kell eltelnie, mielőtt a zsidók visszatérhetnek Babilonból Izráelbe. "De ha majd eltelik a hetven esztendő - jövendölte meg az Úr szolgája által -, megbüntetem Babilónia királyát és népét... és pusztává teszem örökre" (Jer 25:12). Kegyelmet gyakorol Júda maradékával, válaszként buzgó imájukra. "Megtaláltok engem - így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak..." (Jer 29:14).

Dániel és társai sokszor olvasták ezeket és a többi, hasonló próféciákat, amelyek körvonalazták Isten szándékát népével. Most pedig, amikor az események gyors pergése jelezte, hogy Isten erős kézzel munkálkodik a nemzetek között, Dániel különösen elgondolkodott az Izráelnek adott ígéreteken. A prófétai igébe vetett hitével felfogta a szent írók által megjövendölt eseményeket. "Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő - nyilatkoztatta ki az Úr -, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek...: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám" (Jer 29:10-13)..

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ezékiel 18. fejezete egy közmondással kezdődik, ami népszerű volt a babiloni fogságban élők körében: „Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele” (2. vers). A foglyok úgy hitték, hogy az ítélet, ami őket érte, nem az ő bűneik miatt nehezedett rájuk, hanem őseik bűneinek következménye, és ők nem tehetnek semmiről. Nem ismerték fel saját gonoszságukat és tetteiket, amelyekkel magukra vonták az ítéletet, így végül Istent igazságtalansággal vádolták meg. Ez a téves elképzelés olyan igéknek a félreértelmezéséből eredt, mint 2Móz 20:5, 34:7, 5Móz 5:9-10, amelyek arról beszélnek, hogy Isten megbünteti az atyák vétkeit a fiakban, egészen a harmadik és negyedik generációig.

A fejezet teljes hátralevő része ezt a téves mondást cáfolja. Olyan alapvető bibliai igazságokat mutat be, mint „Aki vétkezik, annak kell meghalnia vétke miatt” (4. vers – ERV-HU). Az igaz, hogy az utódok gyakran szenvednek őseik bűneinek következményei miatt, viszont az atyák felelősségüket nem ruházhatják át gyermekeikre. Mindenki maga felelős bűneiért és rossz cselekedeteiért. Éppen ezért mindenki számára a büntetés alapja a saját cselekedete. „Elkerülhetetlen, hogy a gyermekek ne szenvedjenek a szülők bűneinek következményei miatt. Isten azonban nem bünteti meg a gyermekeket szüleik bűneiért, hacsak ők maguk is nem vesznek részt szüleik bűneiben” (Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 262. oldal).

Teljesen világossá teszi az Ige, hogy mindenki saját döntéseiért és tetteiért felelős, és senkit sem érhet büntetés mások bűneiért. Ezékiel egy három generáción átívelő példát használ. Először is egy apáról beszél, aki helyesen és a törvények szerint él (5. vers). Isten ezt mondja: „Ha törvényeim szerint él és cselekszik, rendelkezéseimnek engedelmeskedik, hogy mindenben helyesen járjon el, Az ilyen embert tekintem én igazságosnak, ezért ő biztosan élni fog!”(9. vers). A második, az apa gonosz fia, „aki rabol, gyilkol és ehhez hasonló gonoszságokat követ el, ... akkor vajon az ilyen éljen? Bizony, meg fog halni! Elkövette ezeket az utálatos bűnöket, meg kell halnia! Vesztéért csakis magát okolhatja” (10-13. vers).  A harmadik az igaz unoka, „aki látja apja bűneit, és istenfélelemtől indíttatva nem követi apja példáját:… hanem törvényeim szerint él és cselekszik, az ilyen fiú miért halna meg apja bűnei miatt? Nem hal meg, hanem biztosan élni fog!" (14-17. vers – ERV-HU). 

Istent igazságtalansággal vádolták a babiloni foglyok (25, 29. vers), de az Ő igazságossága teljességgel nyilvánvaló, hisz’ mindenkit saját döntései alapján ítél meg. Ha a bűnös elhagyja gonosz cselekedeteit, és az teszi, ami helyes, élni fog; viszont ha egy igaz ember szándékosan elfordul az igazság útjától, és gonoszul cselekszik, meg fog halni (21-28. vers).

Mindezek fényében Isten arra készteti népét, hogy ismerje el bűnösségét, és forduljon el gonosz cselekedeteitől, mert nem örül a gonoszok halálának, hanem inkább arra vágyik, hogy megtérjenek és éljenek (23, 32. vers). Így hangzik Isten hívása a 31. versben: „Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?" És ez KEGYELEM!

Chawngdinpuii Chawngthu
Spicer Adventista Egyetem, India

115. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 45. fejezetéhez (október 8-14.).

Sok minden van, amit ebből a fejezetből tanulhatunk, de egy dolog különösen szembeötlő volt számomra: Isten bárkit képes használni az Ő céljai érdekében, feltéve, hogy megengedjük, hogy használjon minket. A fejezet nagy része Nagy Círuszra összpontosít, aki egy pogány perzsa király volt. Isten mégis őt választotta. (Olvasd el Ésaiás 44:28-at és 45:13-at.)

Úgy vélem, fontos, hogy ezt észrevegyük, mert néha napjainkban a keresztények úgy érzik, hogy őket nem tudja Isten használni. Túlságosan piszkosak és szennyesek. Ezek a gondolatok még el is taszítják őket Istentől, mert bizonytalanok afelől, hogy képesek Őt követni, és az Ő akaratát az életükben. Ez valójában igaz is, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk olyanná válni, mint Jézus, és tökéletesen szolgálni őt. „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.”

Mindazonáltal hálásnak kell legyünk az Úrnak, hogy nem kell saját érdemünkből próbálkoznunk, mert az Úr a mi erőnk és pajzsunk. Círusz király elolvasta a róla szóló szöveget, amely még a születése előtt íródott, „szíve mélyen megindult, és elhatározta, teljesíti Isten által kijelölt küldetését.” Hasonlóképpen, mi mindannyian az Isten munkájára hívattunk el.

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Margaret Muthee
a Northwest University hallgatója
Dicsőítés Temploma, Hetednapi Adventista Egyház
Lakeland, WA USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése