2017. október 4., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 4 - SZERDA - Ezékiel 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 814. nap

Isten nem akadályozta meg Dániel ellenségeit abban, hogy a prófétát az oroszlánok vermébe dobják. Megengedte, hogy a gonosz angyalok és gonosz emberek ilyen messzire jussanak szándékuk végrehajtásában. Így tudta szolgája szabadulását szembetűnőbbé, az igazság és igaz élet ellenségeinek kudarcát pedig teljesebbé tenni. "Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged" (Zsolt 76:11). Ennek az egy embernek a bátorsága által, ki inkább az igazságot választotta, mint a megalkuvást, Sátán vereséget szenvedett, Isten neve pedig felmagasztosult és megdicsőült.

Másnap korán reggel Dárius király a veremhez sietett, és "szomorú hangon kiáltott: ...Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól?"

A próféta válaszolt: "Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel.
Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében.

Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, máris megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat."

Újra megszületett egy pogány királyi rendelet, amely Dániel Istenét igaz Istenként magasztalta. "Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek: Békességetek növekedjék! Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából."

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 14

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ez a fejezet a lelki élet két fontos szempontjával foglalkozik, az imádsággal és Isten szavának meghallgatásával. E fejezet üzenete a véneknek és Izrael népének szól, akik ily módon próbálják Isten megelégedését kivívni. Úgy a vének, mint Izrael népe azonban nagyon is messze állt attól, hogy valóban meghallotta volna Isten szavát, vagy imádságban kommunikált volna vele.

A vének azzal a javaslattal jöttek Ezékielhez, hogy kérdezzék meg az Urat, miközben szívük bálványokkal és olyasmikkel volt tele, amik akadályozták őket Isten szavának meghallásában és elfogadásában. Bár szívük távol van Istentől, kifelé érdeklődést mutatnak Isten szava iránt. Az ilyen külsőségek nem tesznek képessé valakit Isten üzenetének valódi meghallására, csak a tiszta, aktív bűnöktől mentes szív lesz kész Isten szavát befogadni. Isten megmutatja állapotukra a megoldást: „Térjetek meg és forduljatok el bálványaitoktól, és minden utálatosságaitoktól fordítsátok el orcátokat” (14:6). Isten figyelmezteti a hamis prófétákat is a súlyos büntetésre, amiért népét elfordították tőle. Isten biztosítja népét, hogy ha bűnbánatot tartanak és visszafordulnak hozzá, akkor továbbra is az Ő népe maradnak és Ő az Istenük lesz (11. vers).

Izraelt utoléri bűneinek büntetése és a nemzet elpusztul. Ők azonban azt hitték, hogy egy igaz próféta imádsága segíthet elkerülni Isten büntetését. Ahelyett, hogy bűneiket megbánták és elhagyták volna, Izrael népe a saját elgondolása szerint szerette volna rendezni dolgait Istennel. Mindenkinek személyesen kell megvallania a saját bűneit, és magának kell bűnbánatot tartani, senki sem helyettesítheti őket, senkinek a jósága, vagy igazsága nem mentheti meg őket a büntetéstől.

Miközben Isten büntetése kitöltetik a bűnösökre, Ő megemlékezik a maradékról, az igazakról, akik hűségesek maradtak hozzá. Isten igaz népe lesz az élő tanú a többiek előtt arra, hogy miért kímélte meg őket, miközben a megátalkodottak elnyerik büntetésüket. Az Istenhez fordulás valódi vágyának nem csupán a külsőségekben, hanem belső változásban és a bűnök elhagyásában kell megmutatkoznia.

Roy Jemison Injety

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése