2017. október 7., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 7 - SZOMBAT - Ezékiel 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 817. nap

A Dániel által feljegyzett próféciák most a világtörténelem alkonyán különös figyelmünket igénylik, mivel korunkról szólnak. Kapcsoljuk össze velük az utolsó újtestamentomi könyv tanításait! Sátán sok emberrel elhiteti, hogy Dániel és a látnok János írásainak prófétikus részeit nem lehet megérteni. Pedig az ígéret világosan kifejezi, hogy különleges áldások kísérik e próféciák tanulmányozását. "...de az okosok megértik" (Dán 12:10) - mondta Isten Dániel látomásairól. Az utolsó napokban lepattan róluk a pecsét. Krisztus szolgájának, Jánosnak adott kinyilatkoztatásokról pedig, melyek Isten népét századokon át vezették, így hangzik az ígéret: "Boldog, aki felolvassa, és boldogok akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük..." (Jel 1:3).

A nemzetek emelkedéséből és bukásából - ahogy azt Dániel és a Jelenések könyve megvilágítja - meg kell tanulnunk, hogy mily értéktelen a pusztán külső és földi dicsőség. Nyomtalanul elmúlt Babilon, minden hatalmával és ragyogásával, amelyhez hasonlót világunk azóta sem látott - az a hatalom, amely korának népe előtt olyan szilárdnak és maradandónak látszott. Elenyészett, "mint a mező virága!" (Jak 1:10.) Ugyanúgy elpusztult a médó-perzsa birodalom, valamint Görögország és Róma is, és ugyanúgy múlik el mindaz, aminek nem Isten az alapja. Csak az maradhat meg, ami beleilleszkedik Isten tervébe, és az Ő jellemét tükrözi. Egyedül Isten elvei állandóak és maradandóak mindabból, amit világunk ismer.

Ha figyelmesen tanulmányozzuk, hogy Isten miként viszi véghez szándékát a nemzetek történelmében, és hogyan váltja valóra az eljövendő dolgokról szóló kinyilatkoztatásait, jobban megértjük a látható és láthatatlan dolgok igazi értékét, és az élet igazi célját. Ha az időt az örökkévalóság fényében szemléljük, Dánielhez és társaihoz hasonlóan azért fogunk élni, ami igaz, nemes és maradandó. Ha ebben az életben megtanuljuk Urunk és Megváltónk országának alapelveit, annak az áldott országnak az elveit, amely örökkön örökké megmarad, akkor Krisztus eljövetelekor beléphetünk vele oda, hogy polgárai legyünk.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 17

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Sorban ez a harmadik fejezet, amely példázat formájában jelenik meg. A legtöbb esetben a bibliai példázatok jelentése nagyon világos. Nagyon kevés példázatnak van rejtett jelentése. Amikor Jézus földön jártakor prédikált és tanított, gyakran használt példázatokat, amelyek közül a legtöbbet mindenki megértette. Azonban volt néhány alkalom, amikor Jézus elmondott egy példázatot, a tanítványai hozzá fordultak és így kérlelték: „Urunk, mondd el mit jelent ez a példázat!”  

Ugyanez igaz az ószövetségi példázatokra is. A legtöbb esetben nagyon nyilvánvaló az ószövetségi példázatok jelentése. A 15. fejezetben az Izraelre alkalmazott terméketlen szőlővessző példázatát láttuk. Isten elhívta Izrael népét, hogy lelki gyümölcsöt teremjen az Ő nevében és dicsőségére. De Izrael nem termett gyümölcsöt. Terméketlen szőlővessző voltak. Aztán a 16. fejezetben a hűtlen feleség példázatával találkoztunk. Isten szívébe zárta Izraelt. A nép az Ő menyasszonya volt. Szerette őket és gondoskodott róluk. Ők azonban nem voltak hűségesek az Istennek való odaszánásukban. Lelki paráznaságot követtek el. Ezeket a példázatokat könnyű megérteni. Amikor azonban a 17. fejezethez érkezünk, egyáltalán nem nyilvánvaló a példázat jelentése. Ezért van az, hogy a második vers nemcsak egy példázatról beszél, hanem egy találós meséről is. Egy bizonyos szempontból példázat, mert van lelki jelentése, más szempontból pedig egy találós mese, mert meg kell fejteni.

Ezékiel illusztrációjában egy hatalmas sas leszakítja egy fiatal cédrus csúcsán lévő ágakat és elviszi azokat egy másik országba. Kr.e. 795-ben a babiloni csapatok elfogják Jójákimot, Júda királyát Jeruzsálem népének javával együtt, és elviszik őket Babilonba. Otthon a cédrusfa hazájában a sas elültetett egy magot, amely szőlőtővé lett. Alacsony növésű volt, de engedelmes volt a sasnak. Jeruzsálemben Babilon a királyi család egy másik tagját, Sédékiást nevezi ki királynak Jójákin helyett. Sédékiás korlátozott függetlenséggel rendelkezett és Babilon alattvalója kellett, hogy maradjon.

Aztán egy másik hatalmas sas jelenik meg, hasonlóan lenyűgöző, mint az előző, és ekkor az alacsony növésű szőlőtő alattvalói hűségét az új sasra váltja. Sédékiás fellázad Babilon ellen azáltal, hogy egy Babilon ellenes katonai szövetségre lép Egyiptommal. Ezért az első sas (Babilon) kitépi a szőlőtőt, levágja az ágait és hagyja elhervadni és meghalni. Babilon elpusztítja Jeruzsálemet és Sédékiást megalázó módon rabságba hurcolják, ahol meghal.    

Ezékiel magyarázata különleges hangsúlyt fektet Sédékiás árulására, ahogy a szövetséget Babilonnal megtörte. Sédékiás Jahve nevében hűséget esküdött Nabukodonozornak, de megszegte esküjét azzal, hogy Egyiptom segítségét kereste. Büntetésképpen rabként Babilonba hurcolják. Ezékiel ezután azt látja, hogy Isten – nem egy sas – letör egy ágat a cédrusfa tetejéről, és elülteti azt egy hegy tetején, ahol egy hatalmas és lenyűgöző fává nevekedik, amely hasznára van mindenféle állatnak és madárnak. Dávid királyi vonalából Isten vesz egyet, a Messiást, és általa egy olyan országot alapít, amely áldást hoz az egész világnak. A magas fák alacsonyakká válnak, a zöld fák pedig kiszáradnak, de Isten fája virul és gyarapszik. Az olyan nemzetek mint Babilon és Egyiptom elvesznek, de Isten országa felmagasztaltatik. Ez a mai nap üzenete.   

Mohanraj Israel

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése