2017. október 10., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 10 - KEDD - Ezékiel 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 45. fejezet 820. nap

A menny lehajolt, hogy hallgassa a próféta buzgó könyörgését. Még mielőtt Dániel befejezte bocsánatért és helyreállításért való esedezését, Gábriel, a hatalmas angyal megjelent neki, és felhívta figyelmét arra a látomásra, amelyet Babilon bukása és Belsazár halála előtt látott. Majd az angyal részletezte a hetven hétig tartó időszakot, mely "Jeruzsálem újjáépüléséről" "elhangzott kijelentés"-től kezdődik (Dán 9:25).

Dániel ezt az imáját "Dáriusnak", a méd uralkodónak "első évében" (Dán 9:1) mondta, akinek a hadvezére, Círusz elragadta Babilóniától az egyetemes uralom jogarát. Dáriushoz - akinek uralkodását a menny értékelte - Isten elküldte Gábriel angyalt, hogy támogassa és segítse (Dán 11:1). Dárius halála után - Babilon bukását követően mintegy két év múlva - Círusz lépett a trónra. Uralkodásának kezdete annak a hetven évnek a végét jelezte, amely akkor kezdődött, amikor Nabukodonozor az első héber csoportot hazájából, Júdeából Babilonba vitte.

Dániel szabadulását az oroszlánok verméből Isten felhasználta arra, hogy a nagy Círusz lelkében kedvező benyomást keltsen. A perzsa uralkodó megkülönböztetett tiszteletet tanúsított Isten embere, a körültekintő államférfi iránt nagyszerű tulajdonságaiért, és nagyra becsülte ítélőképességéért. Most pedig, pontosan akkor, amikorra Isten megígérte, hogy a jeruzsálemi templomot újjá fogja építtetni, eszközét, Círuszt, - megvilágítva neki a róla szóló és Dániel által olyan jól ismert próféciát - a zsidó nép szabadságának visszaadására indította.

Amikor a király látta azokat a szavakat, amelyek több mint száz évvel születése előtt jelezték Babilon elfoglalásának módját; amikor hallotta az üzenetet, amelyet a világegyetem Ura neki küldött: "Én öveztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül"; amikor maga előtt látta az örök Isten kinyilatkoztatását: "Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél"; amikor kibetűzte az ihletett feljegyzést: "Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért..." (Ézsa 45:5-6, 4, 13), szíve mélyen megindult, és elhatározta, teljesíti Isten által kijelölt küldetését: szabadon bocsátja a júdeai foglyokat; segít nekik Jahve temploma helyreállításában.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 20

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ezékiel könyvének 20. fejezete azzal a képpel nyit, hogy Júda vezetői Ezékieltől érdeklődnek Isten felől, azonban Isten ezt megtagadja tőlük, mivel a vezetők szándékosan elutasítják, hogy az Úr útjain járjanak (1-4. vers). Isten ahelyett, hogy megválaszolta volna a feltett kérdést, melyért a vezetők felkeresték, egy olyan üzenetet adott nekik, melyen a fejezet hátralevő része alapul (5-44. vers).

Az üzenet első fele ismétlés Izrael történelméből Egyiptomtól az ígéret földjének elfoglalásáig; közben kiemeli Izrael népének lázadó hajlamát és Isten hűségét és jóságát Izrael elfordulásainak ellenére is (5-31. vers). A történet négy részből áll: (1) Egyiptomban (5-9. vers), (2) felnőtt generáció a pusztában (10-17. vers), (3) második generáció a pusztában (18-26. vers) és (4) Kánaánban (27-29. vers). Izrael, mint nemzet egyre előrébb haladva folyamatosan lázadozott Isten ellen. Két bűn emelkedik ki a többi közül: a bálványimádás és Isten szombatjának meggyalázása. Izrael hűtlen volt, bálványokkal szennyezte magát ahelyett, hogy teljesen odaszentelte volna magát Istennek. Megszentségtelenítette Isten szombatját, mivel nem értette meg, hogy a szombat megszentelése jelzi Istenhez való tartozását.

Az üzenet második fele Izrael hitehagyásáról szól Ezékiel idejéből, mely magába foglalja a megtisztítást és helyreállítást (30-44. vers). Isten népe nem volt kevésbé bálványimádó, mint amilyenek az elődeik voltak, hiszen ugyanazokat a bűnöket ismételték meg, beleértve azt is, hogy „átvitték fiaikat a tűzön” (lásd 31. vers). De Isten kiszabadítja őket a fogságból és könyörögni fog nekik szemtől szemben úgy, ahogyan már korábban is szembesítette dolgaikkal Izrael ősapáit a pusztában. Meg fogja tisztítani a bálványimádó és lázadozó népet, és megújítja szövetségét a megmaradtakkal (32-38. vers). A büntetések és tisztulás időszaka után Isten visszahozza a népet a különböző országokból – ahova szétszóródtak – arra a visszaállított földre, ahol igaz imádat lesz, és nem lesz újra bálványimádás (40-44. vers).

Izrael múltbéli és jelenbeli ismétlődő hitehagyásainak ellenére Isten még mindig hűséges hozzá. Sőt, nagyszerű tervei vannak a helyreállításra. Isten hosszú béketűrése és türelme az emberek felé jól látható abban, ahogy Isten viszonyult a lázadozó Izraelhez. Isten nem úgy fordul hozzánk, ahogyan megérdemelnénk, hanem szeretettel, mivel Ő maga a szeretet.

Chawngdinpuii  Chawngthu

115. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 45. fejezetéhez (október 8-14.).

Sok minden van, amit ebből a fejezetből tanulhatunk, de egy dolog különösen szembeötlő volt számomra: Isten bárkit képes használni az Ő céljai érdekében, feltéve, hogy megengedjük, hogy használjon minket. A fejezet nagy része Nagy Círuszra összpontosít, aki egy pogány perzsa király volt. Isten mégis őt választotta. (Olvasd el Ésaiás 44:28-at és 45:13-at.)

Úgy vélem, fontos, hogy ezt észrevegyük, mert néha napjainkban a keresztények úgy érzik, hogy őket nem tudja Isten használni. Túlságosan piszkosak és szennyesek. Ezek a gondolatok még el is taszítják őket Istentől, mert bizonytalanok afelől, hogy képesek Őt követni, és az Ő akaratát az életükben. Ez valójában igaz is, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk olyanná válni, mint Jézus, és tökéletesen szolgálni őt. „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.”

Mindazonáltal hálásnak kell legyünk az Úrnak, hogy nem kell saját érdemünkből próbálkoznunk, mert az Úr a mi erőnk és pajzsunk. Círusz király elolvasta a róla szóló szöveget, amely még a születése előtt íródott, „szíve mélyen megindult, és elhatározta, teljesíti Isten által kijelölt küldetését.” Hasonlóképpen, mi mindannyian az Isten munkájára hívattunk el.

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Margaret Muthee
a Northwest University hallgatója
Dicsőítés Temploma, Hetednapi Adventista Egyház
Lakeland, WA USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése