2017. október 6., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 6 - PÉNTEK - Ezékiel 16

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezet 816. nap

A menny kívánalmainak pontos teljesítése földi és lelki áldásokat hoz. Az Istenhez tántoríthatatlanul hű Dániel, aki szilárd önuralmat gyakorolt, nemes méltóságával és rendíthetetlen becsületességével már ifjú korában megnyerte a felügyeletével megbízott pogány hivatalnok kegyét és irgalmát. Lásd: Dán 1:9! Ugyanezek a tulajdonságok jellemezték későbbi életét is. Gyorsan emelkedett fel a babiloni birodalom miniszterelnöki tisztségébe. Az egymást követő királyok uralkodása alatt, az egyik nemzet bukása és egy másik világbirodalom felállítása idején olyan bölcsességről és államférfiúi képességekről tanúskodott, olyan tapintatos, udvarias, jószívű és elvhű volt, hogy még ellenségei is kénytelenek voltak megvallani: "Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk..."

A felelős állami kötelezettségekkel, és a világbirodalmak titkaival megtisztelt Dánielt Isten a maga követeként becsülte, és az elkövetkezendő korszakok rejtelmeiről számos kinyilatkoztatást adott neki. Csodálatos próféciáit, amelyeket a nevét viselő könyv 7-12. fejezetéig jegyzett fel, nem értette teljesen maga a próféta sem. Mielőtt azonban életműve lezárult, azt az áldott ígéretet kapta, hogy "végső napon" - a világtörténelem utolsó szakaszában - újra felkelhet sorsára, és helyére állhat. Nem érthette meg mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott szándékáról. "...zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig" - kapta a parancsot prófétikus írásaira vonatkozóan. Be kellett őket pecsételni "a végső időig". "Menj el Dániel - utasította az angyal még egyszer Jahve hűséges követét -, mert ezek az igék le vannak zárva, és le vannak pecsételve a végső időkig. ...menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon" (Dán 12:4, 9, 13).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 16

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben találjuk az egész Biblia leghosszabb egybefüggő példázatát. A prostitúció (paráznaság) a leggyakoribb metafora ebben az példázatban, aminek segítségével Jeruzsálem hűtlenségét az Úr iránt egy utcanő erkölcstelenségéhez hasonlítja. Ahogy olvastuk is már, a próféták sokféle hasonlatot és metaforát használtak, de ez a konkrét jelkép bizonyára nagyon feldühítette a hallgatóságot. Ezékiel úgy utal Jeruzsálemre, mint egy prostituáltra. Az Ószövetségben újra meg újra visszatérő kép, amely szerint Izrael más istenek után jár, egy paráznához teszi hasonlóvá a népet, legalábbis lelki értelemben. A parázna, paráznaság, fajtalankodás, házasságtörő szavakat gyakran használja ez a fejezet, hogy kifejezze, mennyire lett hűtlen Júda népe az ő Istene iránt. Izrael története, amelyet egy mostoha körülmények között megszülető, majd lassan érett korba lépő lány jelképes meséjén keresztül mutat be az Írás, azt igyekszik megvilágítani, miért is éri Izraelt oly’ sok támadás.

Ez a lánygyermek nem egy rendes, gondoskodó családba születik. A köldökzsinórt elvágni, a babát vízzel megmosni, sóval bedörzsölni, majd tiszta ruhába göngyölni – ez a palesztinai bábák szokásos eljárása volt, amit a modern korban élő arab parasztok körében is megfigyeltek. Miután szövetséget kötött Izraellel, az Úr kiemelte a népet elhanyagolt állapotából (megfürdette, felöltöztette, felékesítette, 16:9-11), fejedelmi rangra emelte, ami egy királynőhöz illik (16:13). Jeruzsálem híre elterjedt a népek között. Ez az utalás Izrael tündöklő fénykorára vonatkozik, Salamon idejében. 

Csodálatos, hogy Jeruzsálem hosszantartó hűtlensége ellenére a példázat világossá teszi, hogy Isten nem fogja őt örökre elvetni. Fogsága véget ér, és Isten betartja ősi ígéretét, helyreállítja vele szövetségét, tisztává teszi, oltalmába fogadja, és fölébe emeli olyan híres városoknak, mint Samária vagy Sodoma. Izrael bocsánatot nyer, és újra igazzá válik. Az példázat nem szó szerint értendő, tehát nem az a szándéka, hogy kifejezze, más városok is újra naggyá lesznek. Inkább arra utal, hogy Jeruzsálem helyreállításán kívül Isten megbocsátja sok-sok ember bűnét, és végül olyan helyet teremt, ahol az igazság uralkodik, és senki sem lázad többé ellene.

Bátorító tudni, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor ez az „örökkévaló szövetség” máris a miénk. Jövendőbeli otthonunk az új Jeruzsálem, ahová örömmel vonulhatunk majd be, Isten hűséges ígéretének beteljesedéseként. Ott nyoma sem lesz a régi korok utálatosságainak, a durvaságnak, az anyagiasságnak, a bálványimádásnak, ami Ezékiel napjaiban a nép vesztét és pusztulását okozta. Újra Isten lakhelye lesz, a szentek örök otthona, ahol a Mindenható népével lakozik. Jeruzsálem neve tehát maga is az Istennel való örök, békés és dicső élet jelképévé válik a Szentírásban, és nem a mai földrajzi helyet jelöli. 

A példázat örömteli befejezése azonban nem az egyetlen olyan pont, ami számunkra is jelentőségteljes. Jeruzsálem gonoszságának története nagyon is tükrözi múltbeli állapotunkat. Amikor vétkeztünk, hátat fordítottunk a szerető és gondoskodó Istennek, így érdemtelenné váltunk szabadítására. Amikor elveszett, gyámoltalan helyzetünkben elutasítottuk Őt, sőt, nyíltan fellázadtunk ellene azokat utánozva, akiket a világban csodáltunk, egyáltalán nem viselkedtünk jobban, mint a parázna Jeruzsálem. Nem Isten Fiát csodáltuk, nem Rá akartunk hasonlítani. Mégis volt remény számunkra, mert Isten továbbra is szeretett bennünket. Mindegy, mennyire lettünk romlottak, nem kerültünk annyira távol tőle, hogy ne szabadíthasson meg bennünket, amennyiben hittel válaszolunk Isten hívására. 

Mohanraj Israel

114. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 44. fejezetéhez (október 1-7.).

Dániel története örökké fog élni a fiatalok és idősek szívében. A bátor Dániel. Az okos Dániel. A hűséges Dániel. Dániel vajon veleszületetten volt bátor, okos és hűséges, vagy valami másról van itt szó?

Amivel Dániel rendelkezett, az nem titok. Kapcsolata volt egy olyan erővel, ami hatalmasabb, mint bármilyen erő e földön. Megvan neked ez az erő, megvan nekem ez az erő?

Akarom ezt az erőt. Kérem ezt az erőt. Sóvárgok ez után az erő után, ha másokban látom. Az életem során fordultam már ehhez az erőhöz. A jövőben is fogok ehhez az erőhöz fordulni, hogy biztosan és megbízhatóan álljak a lábamon, ami a hitemet illeti. Ez az erő, ami Istentől jön, küzdő. Síkraszáll a megigazításért, erőért és a gonosz ereje feletti diadalért. Ez az erő puha, mint a bársony, és a szeretetről, türelemről, hitről, jóságról és Krisztus más tulajdonságairól szól. Ez az erő nem szól haragot vagy fájdalmat, csak békét. Az az üzenet, hogy Istenhez tartozunk, a gyermekei vagyunk az által, hogy elfogadott minket és befogadott, annyira erőteljes, hogy szinte könyörög érte, hogy másoknak elmondjuk. A mi erőfeszítésünket béke és valamihez tartozás szavaivá változtatja.

Ez az erő győzedelmeskedni fog a beteg világunk felett. Minden egyes személy vagy megáll, azáltal, hogy elfogadja Krisztust, vagy elesik az Ő lábai előtt szégyenében. Szeretném, ha mindannyian elfogadnánk ezt az erőt az életünkben. Legyünk hát Dánielek, és mutassuk meg a világnak, hogy mit tud tenni ez a csodálatos erő az életünkben!

Rita Back
a Woodburn Oregon Hetednapi Adventista gyülekezet diakónusa

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése