2021. január 3., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 3 - VASÁRNAP - Ezékiel 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 26. fejezet 1998. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (1. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

"Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul;... aki ezt mondja: Nagy házat építek magamnak, és tágas felházakat, és ablakait kiszélesíti, és cédrusfával béleli meg, és megfesti cinóberrel. Király vagy-é azért, hogy cédrus után kívánkozol?... A te szemeid és szíved csak a te nyereségedre vágynak, és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére" (Jer 22:13-17).

A szeszárus tevékenysége

Ez a bibliavers a szeszes italt készítők és árusítók tevékenységét ábrázolja. Amit csinálnak, az egyenlő a lopással, mert portékájuk nem éri meg azt a pénzt, amit érte kapnak. Minden forint, amivel gyarapítják nyereségüket, átkot jelent annak, aki azt a pénzt kiadja.

Isten bőkezűen árasztja áldásait az emberekre. Ha ajándékaival bölcsen bánnánk, a világ nagyon keveset tudna szegénységről és nyomorról. Az emberi gonoszság teszi Isten áldásait átokká. Nyerészkedési vágy és féktelen ínyencség miatt lesz a gabonából és gyümölcsből - amiket Isten táplálékul adott nekünk - nyomorúságot és pusztulást hozó méreg.

Évről évre millió és millió liternyi szeszes ital fogy el. Rengeteg pénzt költenek boldogtalanság, szegénység, betegség, züllöttség, kéj, bűncselekmények és halál vásárlására. Az italárus nyerészkedésből olyan árut szolgáltat áldozatainak, amely aláássa mind szellemi, mind fizikai egészségüket; az iszákos ember családját pedig szegénnyé és boldogtalanná teszi.

A szeszárus zsaroló tevékenysége akkor sem szűnik meg, amikor áldozata már meghalt. Megrabolja az özvegyet, és koldusbotra juttatja a gyermekeket. Nem habozik, ha el kell vennie a nyomorgó családtól a létfontosságú dolgokat is azért, hogy rendezhesse a férj és apa italszámláját. A szenvedő gyermekek sírása, a kétségbeesett anya könnyei csak felbőszítik. Mit számít neki, ha ezek a szenvedők éhen halnak? Mit számít neki, ha őket is nyomorba és romlásba hajszolja? Ő meggazdagszik azoknak a kolduskenyerén, akiket romlásba dönt.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 12

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2012&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2012&version=NT-HU

Ezékiel próféta szolgálata szinte ugyanarra az időszakra esik, mint Dániel prófétáé. Mindketten a babiloni fogság idején dolgoztak. Míg Dániel államférfiként a babiloni udvarban maradt, Ezékiel a száműzöttek között élt, és közvetítette Isten üzeneteit. Ebben a fejezetben a próféta eljátssza Isten üzenetét. Figyelemfelkeltő, drámai üzenetet láthatunk, melynek célja a gondolkodásra serkentés és az üzenet jelentőségének felismertetése.  A zsidók közelgő végzetét láthatjuk még Júdában, és Sedékiás király elfogatása áll a látomás középpontjában. Ez a prófétai üzenet, mint máskor is, a nép intésére adatott, hogy felkészítse őket és figyelmeztesse: ne utasítsák el Isten üzeneteit. Miközben Ezékiel Babilonban figyelmezteti a foglyokat, Jeremiás (34:2-3) otthon, Júdában adja át az üzenetet Sedékiás királynak, miszerint a babiloniak eljönnek, és lerombolják Jeruzsálemet.

Ezékiel próféta az izraeliták lázadó természete miatt használja a drámai bemutatás módszerét. Elérték azt a pontot, amikor hiába van szemük, nem látnak, van fülük, mégsem hallanak. Elveszítették erkölcsi érzékenységüket, Isten figyelmeztető üzeneteivel szemben. A próféta ábrázolása tökéletesen beteljesedett, amikor Sedékiás király Riblában egy falba vájt nyíláson át próbált éjszaka elmenekülni, és Nabukodonozor király megvakíttatta (12:12). Bár ilyen kegyetlen sors várt Sedékiásra a babiloniak kezében, Isten kegyelme életben hagyta őt, és ahogy Jeremiás megígérte, békében halt meg és nem kard által (Jer 34:4-5). Sedékiás elfogása után a zsidók nagy része szétszóródott más népek közé. Viszonylag kevesen menekültek meg a fegyverek, az éhínség és döghalál elől, ami Jeruzsálemre következett. Ezáltal a nemzetek jobban megismerhetik Izrael Istenét (12:16.). Mindig van esély a maradék számára,  akik hűségesek maradnak Istenhez, hogy megmeneküljenek a büntetéstől, és bemutassák a világnak Isten szeretetét.

Az Ezékiel által átadott figyelmeztető üzenet bizonytalanságot és félelmet keltett a fogságban élő izraelitákban, megdöbbentette őket, és teljesen elveszítették a reményt. Egyesek azt mondták, hogy a próféta szavai csak sokára teljesednek majd, vagy, hogy az egész látomás téves. Isten azonban Ezékielen keresztül kijelentette, hogy a várható események bizonyosan bekövetkeznek, és a hamis üzeneteket prédikálók sem akadályozhatják azt meg.  Izrael házának bukása bizonyos volt, gonoszságuk miatt, és mert nem hittek az igaz próféták (Jeremiás és Ezékiel) üzeneteinek, hanem inkább hagyták magukat a hamis prófétáktól megtéveszteni. Ebben a fejezetben láthatjuk, hogy Isten ismételten, többször is figyelmezteti népét a közelgő ítéletre, arra, hogy az Ő szava bizonyosan beteljesedik.

Milyen tragikus látni, hogy Isten választott népe még az ítélet, és a babiloniak közelgő visszatérése ellenére sem fordul vissza Istenhez! A gonosz mindig megpróbálja hamis üzenetekkel megsemmisíteni Isten üzenetét, amiket szívesebben hallanak, és könnyen elfogadnak az emberek. Ha mi, mint Isten végső maradéka nem keményítjük meg szívünket, mint a régi Izrael, hanem megszívlelve Isten üzeneteit a mindennapi életünkben alkalmazzuk őket, akkor teljesíthetjük választott népének feladatát, hogy az evangéliumot az egész világgal megosszuk.

Roy Jemison Injety 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt
Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: