2021. január 9., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 9 - SZOMBAT - Ezékiel 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 27. fejezet 2005. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (7. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

Nincs olyan ember, akinek a szeszkereskedés ne veszélyeztetné érdekeit. Nincs olyan ember, akinek saját biztonsága érdekében ne kellene fellépni ennek az üzletágnak a megsemmisítéséért.

Minden más olyan helyet megelőzően, amelyeknek csupán evilági érdekekkel van dolguk, a törvényhozó és igazságszolgáltató testületeknek kellene az iszákosság átkától menteseknek lenniük. Kormányzóknak, szenátoroknak, képviselőknek, bíráknak - akik hozzák és végrehajtják egy nemzet törvényeit; akik kezükben tartják embertársaik életét, becsületét, javait - a szigorú mértékletesség híveinek kellene lenniük. Csak így lehet tiszta a fejük, csak így tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Csak így lehetnek szilárd elveik; csak így tudnak bölcsen igazságot szolgáltatni és irgalmat gyakorolni. De mit mutatnak a tények? Közülük hánynak homályosította el az agyát, zavarta meg a jóról és rosszról alkotott fogalmait a tömény szesz? Mennyi zsarnoki törvény született! Az iszákos törvényhozók, tanúk, esküdtek, jogtudósok, sőt bírák igazságtalanságai miatt hány ártatlan embernek kellett meghalnia! Sokan vannak, "akik hősök borivásban" és "híresek részegítő ital vegyítésében", "akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak", "akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük". Az ilyenekről Isten ezt mondja:

"Jaj azoknak."

"Mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve,

És az égő széna összeomlik:

Gyökerök megrothad,

Virágjok mint a por elszáll,

Mert a seregek Urának törvényét megvetették,

És Izrael szentjének beszédét megútálták" (Ésa 5:22-24).

Isten dicsősége, a nemzet fennmaradása, a közösség, a család és az egyén jóléte megkívánja, hogy minden lehető módon igyekezzünk az emberek figyelmét felhívni az iszákosság veszedelmére. Nemsokára úgy fogjuk látni e rettenetes bűn következményét, ahogy most még nem. Ki kész eltökélt erőfeszítéssel fáradozni a pusztítás feltartóztatásán? A harc még épp hogy csak megkezdődött. Álljunk csatasorba a részegítő, az ember eszét elvevő italok árusításának megállításáért! Mutassuk ki világosan, milyen veszély származik ebből az üzletágból, és hassunk oda, hogy a közvélemény követelje a szesztilalmat! Hadd legyen az italtól megtébolyultaknak lehetőségük e rabságtól való szabadulásra! Szavát felemelve követelje meg a nemzet a törvényhozóktól e gyalázatos kereskedés megszüntetését!

"Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek,

És ne fordulj el azoktól,

Akiket a vesztőhelyre hurcolnak!

Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk,

Az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát,

És az, aki lelkedet őrzi, ismer."

És "mit mondasz, hogy ha megfenyít téged?"

(Péld 24:11-12 - új prot. ford.; Jer 13:21)

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2018&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2018&version=NT-HU

Ezékiel 18. fejezete egy közmondással kezdődik, ami népszerű volt a babiloni fogságban élők körében: „Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele” (2. vers). A foglyok úgy hitték, hogy az ítélet, ami őket érte, nem az ő bűneik miatt nehezedett rájuk, hanem őseik bűneinek következménye, és ők nem tehetnek semmiről. Nem ismerték fel saját gonoszságukat és tetteiket, amelyekkel magukra vonták az ítéletet, így végül Istent igazságtalansággal vádolták meg. Ez a téves elképzelés olyan igéknek a félreértelmezéséből eredt, mint 2Móz 20:5, 34:7, 5Móz 5:9-10, amelyek arról beszélnek, hogy Isten megbünteti az atyák vétkeit a fiakban, egészen a harmadik és negyedik generációig.

A fejezet teljes hátralevő része ezt a téves mondást cáfolja. Olyan alapvető bibliai igazságokat mutat be, mint „Aki vétkezik, annak kell meghalnia vétke miatt” (4. vers – ERV-HU). Az igaz, hogy az utódok gyakran szenvednek őseik bűneinek következményei miatt, viszont az atyák felelősségüket nem ruházhatják át gyermekeikre. Mindenki maga felelős bűneiért és rossz cselekedeteiért. Éppen ezért mindenki számára a büntetés alapja a saját cselekedete. „Elkerülhetetlen, hogy a gyermekek ne szenvedjenek a szülők bűneinek következményei miatt. Isten azonban nem bünteti meg a gyermekeket szüleik bűneiért, hacsak ők maguk is nem vesznek részt szüleik bűneiben” (Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 262. oldal).

Teljesen világossá teszi az Ige, hogy mindenki saját döntéseiért és tetteiért felelős, és senkit sem érhet büntetés mások bűneiért. Ezékiel egy három generáción átívelő példát használ. Először is egy apáról beszél, aki helyesen és a törvények szerint él (5. vers). Isten ezt mondja: Ha törvényeim szerint él és cselekszik, rendelkezéseimnek engedelmeskedik, hogy mindenben helyesen járjon el, Az ilyen embert tekintem én igazságosnak, ezért ő biztosan élni fog!(9. vers). A második, az apa gonosz fia, „aki rabol, gyilkol és ehhez hasonló gonoszságokat követ el, ... akkor vajon az ilyen éljen? Bizony, meg fog halni! Elkövette ezeket az utálatos bűnöket, meg kell halnia! Vesztéért csakis magát okolhatja” (10-13. vers).  A harmadik az igaz unoka, aki látja apja bűneit, és istenfélelemtől indíttatva nem követi apja példáját:… hanem törvényeim szerint él és cselekszik, az ilyen fiú miért halna meg apja bűnei miatt? Nem hal meg, hanem biztosan élni fog!" (14-17. vers – ERV-HU). 

Istent igazságtalansággal vádolták a babiloni foglyok (25, 29. vers), de az Ő igazságossága teljességgel nyilvánvaló, hisz’ mindenkit saját döntései alapján ítél meg. Ha a bűnös elhagyja gonosz cselekedeteit, és az teszi, ami helyes, élni fog; viszont ha egy igaz ember szándékosan elfordul az igazság útjától, és gonoszul cselekszik, meg fog halni (21-28. vers).

Mindezek fényében Isten arra készteti népét, hogy ismerje el bűnösségét, és forduljon el gonosz cselekedeteitől, mert nem örül a gonoszok halálának, hanem inkább arra vágyik, hogy megtérjenek és éljenek (23, 32. vers). Így hangzik Isten hívása a 31. versben: Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?" És ez KEGYELEM!

Chawngdinpuii Chawngthu 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: