2021. január 7., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 7 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 16

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 27. fejezet 2003. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (5. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

Törvényesített szeszkereskedelem

Sokan helyeslik, hogy az italt csak engedéllyel lehet árusítani, mondván, hogy így határt lehet szabni az ital okozta bajoknak. E kötöttséggel azonban az italmérés a törvény védelme alá kerül. Az állam jóváhagyja létezését, és így támogatja azt a bűnt, amelynek - állítása szerint - határt szab. A törvény védelme alatt az egész országban sörfőzdéket, szeszfőzdéket és borászati üzemeket létesítenek. Az italárus pedig szomszédságunkban űzi mesterségét.

Sokszor kimondták, hogy nem szabad részegítő italt ittas embernek vagy megrögzött iszákosként ismert embernek kiszolgálni; de az a munka egyre folyik, amely az ifjúságot iszákossá teszi. Az italkereskedés egész léte az ifjúság ital utáni vágyának felkeltésén múlik. Egyik lépést követi a többi, mígnem az ifjúság alkoholistává lesz, és szomjúsága minden áron kielégítést követel. Kisebb volna a kár, ha inkább a megrögzött alkoholistának szolgálnának ki italt, akinek a pusztulását többnyire már amúgy sem lehet megakadályozni, mintsem hagyni, hogy fiataljaink színe-javát ez a rettenetes szokás romlásba döntse!

Az engedélyezett italárusítás állandó kísértésnek teszi ki azokat, akik próbálnak megjavulni. Intézmények születtek, ahol az iszákosság áldozatai segítséget kapnak alkoholszomjuk leküzdéséhez. Ez nemes munka. Mindaddig azonban, amíg az italmérést szentesíti a törvény, az iszákosnak nem sok haszna van az alkoholisták gyógyintézeteiből. Nem maradhat mindig ott. Újra el kell foglalnia helyét a társadalomban. Az ital utáni vágya mérséklődik ugyan, de nem szűnik meg teljesen, és a kísértésnek, ami mindenfelől fenyegeti, nagyon sok esetben könnyű prédaként esik áldozatul.

Az ország törvényei felelőssé teszik a veszedelmes állat által okozott bajért az állat tulajdonosát, aki ismeri a jószágának természetét, és mégis szabadon engedi. Az Úr Izraelnek adott törvényeiben kimondja, hogy ha egy harapósnak tudott állat megöl valakit, tulajdonosa életével fizet vigyázatlanságáért, illetve rosszindulatáért. Ugyanennek az elvnek alapján az italkereskedelmet engedélyező hatóságot is felelőssé kellene tenni ennek az ügyletnek a következményeiért. És ha halálra méltó bűncselekmény szabadon engedni egy veszedelmes állatot, mennyivel nagyobb bűntett szentesíteni az italkereskedelmet!

Az ital árusítására azzal az ürüggyel adnak engedélyt, hogy az bevételt jelent a közpénztárnak. De mi ez a bevétel ahhoz a mérhetetlen összeghez képest, amibe az italkereskedés áldozatai: a bűnözők, az elmebetegek, a nincstelenek kerülnek! Ha egy ember alkoholos befolyásoltság alatt elkövet egy bűntettet, a törvény elé kerül, és az ügylet törvényesítőinek kell foglalkozniuk saját tettük következményével. Engedélyt adtak olyan ügyletre, amely normális emberből őrültet csinál; és most nekik kell azt az embert börtönre vagy bitófára ítélniük, míg sok esetben a feleség és a gyermekek teljes nyomorba jutnak, tehertétel gyanánt annak a közösségnek, amelyben élnek.

Ha a problémának csupán az anyagi oldalát nézzük: milyen oktalanság eltűrni egy ilyen üzleti vállalkozást! Milyen bevétel kárpótolhatná az embert elveszített józan eszéért, Isten képmásának eltorzulásáért és megrontásáért, gyermekek tönkretevéséért, koldusbotra jutásáért, lealjasodásáért, iszákos apjuk bűnös hajlamainak továbbörökítéséért?!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 16

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2016&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2016&version=NT-HU

Ebben a fejezetben találjuk az egész Biblia leghosszabb egybefüggő példázatát. A prostitúció (paráznaság) a leggyakoribb metafora ebben az példázatban, aminek segítségével Jeruzsálem hűtlenségét az Úr iránt egy utcanő erkölcstelenségéhez hasonlítja. Ahogy olvastuk is már, a próféták sokféle hasonlatot és metaforát használtak, de ez a konkrét jelkép bizonyára nagyon feldühítette a hallgatóságot. Ezékiel úgy utal Jeruzsálemre, mint egy prostituáltra. Az Ószövetségben újra meg újra visszatérő kép, amely szerint Izrael más istenek után jár, egy paráznához teszi hasonlóvá a népet, legalábbis lelki értelemben. A parázna, paráznaság, fajtalankodás, házasságtörő szavakat gyakran használja ez a fejezet, hogy kifejezze, mennyire lett hűtlen Júda népe az ő Istene iránt. Izrael története, amelyet egy mostoha körülmények között megszülető, majd lassan érett korba lépő lány jelképes meséjén keresztül mutat be az Írás, azt igyekszik megvilágítani, miért is éri Izraelt oly’ sok támadás.

Ez a lánygyermek nem egy rendes, gondoskodó családba születik. A köldökzsinórt elvágni, a babát vízzel megmosni, sóval bedörzsölni, majd tiszta ruhába göngyölni – ez a palesztinai bábák szokásos eljárása volt, amit a modern korban élő arab parasztok körében is megfigyeltek. Miután szövetséget kötött Izraellel, az Úr kiemelte a népet elhanyagolt állapotából (megfürdette, felöltöztette, felékesítette, 16:9-11), fejedelmi rangra emelte, ami egy királynőhöz illik (16:13). Jeruzsálem híre elterjedt a népek között. Ez az utalás Izrael tündöklő fénykorára vonatkozik, Salamon idejében. 

Csodálatos, hogy Jeruzsálem hosszantartó hűtlensége ellenére a példázat világossá teszi, hogy Isten nem fogja őt örökre elvetni. Fogsága véget ér, és Isten betartja ősi ígéretét, helyreállítja vele szövetségét, tisztává teszi, oltalmába fogadja, és fölébe emeli olyan híres városoknak, mint Samária vagy Sodoma. Izrael bocsánatot nyer, és újra igazzá válik. Az példázat nem szó szerint értendő, tehát nem az a szándéka, hogy kifejezze, más városok is újra naggyá lesznek. Inkább arra utal, hogy Jeruzsálem helyreállításán kívül Isten megbocsátja sok-sok ember bűnét, és végül olyan helyet teremt, ahol az igazság uralkodik, és senki sem lázad többé ellene.

Bátorító tudni, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor ez az „örökkévaló szövetség” máris a miénk. Jövendőbeli otthonunk az új Jeruzsálem, ahová örömmel vonulhatunk majd be, Isten hűséges ígéretének beteljesedéseként. Ott nyoma sem lesz a régi korok utálatosságainak, a durvaságnak, az anyagiasságnak, a bálványimádásnak, ami Ezékiel napjaiban a nép vesztét és pusztulását okozta. Újra Isten lakhelye lesz, a szentek örök otthona, ahol a Mindenható népével lakozik. Jeruzsálem neve tehát maga is az Istennel való örök, békés és dicső élet jelképévé válik a Szentírásban, és nem a mai földrajzi helyet jelöli. 

A példázat örömteli befejezése azonban nem az egyetlen olyan pont, ami számunkra is jelentőségteljes. Jeruzsálem gonoszságának története nagyon is tükrözi múltbeli állapotunkat. Amikor vétkeztünk, hátat fordítottunk a szerető és gondoskodó Istennek, így érdemtelenné váltunk szabadítására. Amikor elveszett, gyámoltalan helyzetünkben elutasítottuk Őt, sőt, nyíltan fellázadtunk ellene azokat utánozva, akiket a világban csodáltunk, egyáltalán nem viselkedtünk jobban, mint a parázna Jeruzsálem. Nem Isten Fiát csodáltuk, nem Rá akartunk hasonlítani. Mégis volt remény számunkra, mert Isten továbbra is szeretett bennünket. Mindegy, mennyire lettünk romlottak, nem kerültünk annyira távol tőle, hogy ne szabadíthasson meg bennünket, amennyiben hittel válaszolunk Isten hívására. 

Mohanraj Israel 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: