2021. január 5., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 5 - KEDD - Ezékiel 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 27. fejezet 2001. nap

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEK 

Az egészségügyi elvek ismerete nélkül senki sem alkalmas az élet felelősségeinek hordozására

27. fejezet (3. rész) – Alkoholkereskedelem és szesztilalom  

Az egyház felelőssége

A szeszipar a világ egyik nagyhatalma. Érdekeit közösen képviseli ez a három erősség: a pénz, a megszokás és a kívánság. Hatalma még az egyházban is érezhető. "Rendes és köztiszteletben álló" emberek, akiknek a nevét az egyház nyilvántartja, pénzüket közvetlenül vagy közvetve az alkoholkereskedelem útján keresik meg. Sokan közülük bőkezűen adakoznak közismert, jótékony célokra. Adományaikkal támogatják az egyházat vállalkozásaiban, valamint a lelkészkar fenntartásában; és megkövetelik maguknak a pénz hatalmát "megillető" tiszteletet. Azok az egyházak, amelyek ilyen embereket vesznek fel tagjaik sorába, tulajdonképpen támogatják az alkoholkereskedelmet. A lelkésznek sokszor nincs bátorsága kiállni az igazságért. Nem tárja fel nyájának, hogy mit mondott Isten az italárus tevékenységéről. Ha nyíltan beszél, megbántja egyházát, feláldozza népszerűségét és elveszti jövedelmét.

De Isten ítélőszéke az egyház ítélőszéke felett áll. Ő, aki az első gyilkoshoz így szólt: "A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről" (1Móz 4:10), nem fogadja el azt az ajándékot, amelyet az italárus helyez oltárára. Haragra gerjedt azok ellen, akik megkísérlik bűnüket bőkezűséggel palástolni. Pénzüket beszennyezte a vér. Átok van rajta (Ésa 1:11-15).

"Mire való nékem véres áldozataitoknak

sokasága? ezt mondja az Úr...

Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek,

Ki kívánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?

Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot...

Ha kiterjesztitek kezeiteket,

Elrejtem szemeimet előletek;

Sőt ha megsokasítjátok is az imádságot,

Én meg nem hallgatom:

Vérrel rakvák kezeitek" (Ésa 1:11-15)..

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 14

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2014&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2014&version=NT-HU

Ez a fejezet a lelki élet két fontos szempontjával foglalkozik, az imádsággal és Isten szavának meghallgatásával. E fejezet üzenete a véneknek és Izrael népének szól, akik ily módon próbálják Isten megelégedését kivívni. Úgy a vének, mint Izrael népe azonban nagyon is messze állt attól, hogy valóban meghallotta volna Isten szavát, vagy imádságban kommunikált volna vele.

A vének azzal a javaslattal jöttek Ezékielhez, hogy kérdezzék meg az Urat, miközben szívük bálványokkal és olyasmikkel volt tele, amik akadályozták őket Isten szavának meghallásában és elfogadásában. Bár szívük távol van Istentől, kifelé érdeklődést mutatnak Isten szava iránt. Az ilyen külsőségek nem tesznek képessé valakit Isten üzenetének valódi meghallására, csak a tiszta, aktív bűnöktől mentes szív lesz kész Isten szavát befogadni. Isten megmutatja állapotukra a megoldást: „Térjetek meg és forduljatok el bálványaitoktól, és minden utálatosságaitoktól fordítsátok el orcátokat” (14:6). Isten figyelmezteti a hamis prófétákat is a súlyos büntetésre, amiért népét elfordították tőle. Isten biztosítja népét, hogy ha bűnbánatot tartanak és visszafordulnak hozzá, akkor továbbra is az Ő népe maradnak és Ő az Istenük lesz (11. vers).

Izraelt utoléri bűneinek büntetése és a nemzet elpusztul. Ők azonban azt hitték, hogy egy igaz próféta imádsága segíthet elkerülni Isten büntetését. Ahelyett, hogy bűneiket megbánták és elhagyták volna, Izrael népe a saját elgondolása szerint szerette volna rendezni dolgait Istennel. Mindenkinek személyesen kell megvallania a saját bűneit, és magának kell bűnbánatot tartani, senki sem helyettesítheti őket, senkinek a jósága, vagy igazsága nem mentheti meg őket a büntetéstől.

Miközben Isten büntetése kitöltetik a bűnösökre, Ő megemlékezik a maradékról, az igazakról, akik hűségesek maradtak hozzá. Isten igaz népe lesz az élő tanú a többiek előtt arra, hogy miért kímélte meg őket, miközben a megátalkodottak elnyerik büntetésüket. Az Istenhez fordulás valódi vágyának nem csupán a külsőségekben, hanem belső változásban és a bűnök elhagyásában kell megmutatkoznia.

Roy Jemison Injety 

283. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  27. fejezetéhez (január 3-9.).

Biztos vagyok benne, hogy az Isten gondviselésének eredményeképpen kértek fel, hogy ehhez a fejezethez én írjam az olvasmányt. A családi felmenőim között sok az alkoholista, és úgy hiszem, pusztán annak köszönhetem, hogy nem követtem ezt az utat a függőség lejtőjén, hogy elfogadtam Isten kegyelmét és védelmét az életemben. Gondolj csak arra az ellopott örömre, amelyet az alkohol megvont generációk sokaságától a földi életek során. A szeszes ital többélű fegyver. Gondolj a gyártók és eladók kapzsiságára és mohóságára, a fogyasztók fájdalmára és kétségbeesésére, illetve a szeretteiknek okozott bánatra és szívfájdalomra. Gyakorta, amikor a függőségekről olvasok, sok szégyenérzetet tapasztalok azokon, akik részt vesznek ebben a pusztító körben. Ugyanakkor van egy csavar ebben a fejezetben, amely a felelősséget azokhoz a szereplőkhöz köti, akik a függőket a lefelé útra csábították. A szerző megemlíti, hogy bár a társadalom kiáll a törvények mellett, amelyek engedélykötelessé teszik e tevékenységeket, és úgy véli, hogy hasznosak az alkoholfogyasztás és az ebből származó jövedelem korlátozásában, ezek a törvények valójában lehetővé teszik a kormány számára, hogy támogassák az alkoholgyártást és- terjesztést, amennyire csak jónak látják. Mindenesetre Jézus gyengéd és együttérző azokkal, akik az ellenség markába kerültek az alkohol következtében. Még ha te magad nem is küzdesz alkoholproblémával, tartsd észben, hogy az emberiség kapcsolati hálójában valamennyiünk sorsa összefonódik. Ami az egyiket érinti, az mindannyiunkat érinti, és hamarosan meglátjuk ennek a szörnyű veszedelemnek a következményét, amit most még nem látunk teljességében. 

Jane Wendt

Fordította Gősi Csaba

3 megjegyzés: