2017. április 1., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 1 - SZOMBAT - Példabeszédek 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 13. fejezet 629. nap

Keresztény Testvérem! Sátán ismeri gyengeséged. Ezért kapaszkodj Jézusba! Ha megmaradsz Isten szeretetében, kiállhatsz minden próbát. Csak Krisztus igaz volta adhat erőt a világon végigsöprő gonoszság áradatának visszaszorítására. Hit vezéreljen mindenben, amit cselekszel! A hit könnyít minden terhen, csökkenti a fáradtságot. A jelenleg titokzatosnak tűnő intézkedéseket megértheted, ha szüntelenül bízol Istenben. Járj hittel azon az úton, amelyet Isten mutat! A próbák jönni fognak, de csak menj előre! Ez erősíti hitedet és alkalmassá tesz a szolgálatra. Isten nemcsak azért íratta meg a szent történelmet, hogy csodálattal olvassuk, hanem hogy az a hit, amely Isten szolgáiban régen munkálkodott, bennünk is munkálkodjék. Az Úr ma is ugyanilyen látható módon tud megnyilatkozni ott, ahol hittel áthatott emberekre talál, akik közvetítik erejét.

Nekünk is szól az az ige, amit az Úr Péternek mondott: "...a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited" (Lk 22:31-32). Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Mi elhagyhatjuk Őt, és legyőzhet a kísértés, - de Ő soha nem fordul el attól, akiért saját életével fizette meg a váltságdíjat. Ha lelki szemünk megnyílna, látnánk a bánattól lesújtott, megterhelt és megkísértett embereket, akik roskadoznak, mint a kévékkel megrakott szekér. Csüggedten várnak a halálra. Látnánk, hogy angyalok sietnek segítségükre; visszaszorítják az őket körülvevő gonosz sereget, és lábukat biztos alapra helyezik. A két tábor közötti harc éppen olyan valóságos, mint amit a világ seregei vívnak. A lelki küzdelem kimenetelétől emberek örök sorsa függ.

Ezékiel próféta látomásában egy kéz jelent meg a kérubok szárnyai alatt. Ez arra tanítja Isten szolgáit, hogy az eredményt Isten hatalma adja. Akiket Isten a maga követeiként küld el, azok ne gondolják, hogy az Úr műve rajtuk múlik. Isten nem helyezi halandó lényekre ennek a felelősségnek a terhét. Ő, aki nem szunnyad, aki állandóan tervei véghezvitelén munkálkodik, előreviszi művét. Meghiúsítja a gonosz emberek szándékát, és összezavarja azoknak a tanácsát, akik rosszat forralnak népe ellen. A Király, a seregek Ura a kérubok között ül, és a nemzetek harca és kavargása közepette őrzi népe nyugalmát. Amikor a királyok erősségei összeomlanak, amikor a harag nyilai áthatolnak Isten ellenségeinek szívén, népe biztonságban van a Mindenható karjában.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 2

Amikor Salamon trónra került, Isten megjelent neki egy éjszakai álomban és megkérdezte, hogy mit adhatna neki. Salamont alázatra késztette az a feladat, hogy Isten választott népét ítélje, ezért így válaszolt: „Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?” (2Krón 1:10 - új prot. ford.).

Első pillantásra úgy tűnik, hogy Isten ezt a kérését azonnal megadta neki vagyonnal, gazdagsággal és tisztességgel együtt (lásd: 2Krón 1:12). A Biblia azonban nem részletezi, hogy Salamonnak mennyit kellett együttmunkálkodni Istennel, míg kérése teljesült. A mai szakaszból az derül ki, hogy nem jött olyan könnyen, mivel Salamon tanácsa szerint a bölcsességért kiáltani kell, és az értelmet hangosan kell kérni... úgy kell keresni, mint az ezüstöt és úgy kell kutatni, mint az elrejtett kincset (3-5. vers). Csak ezek után érti meg az ember az Úr félelmét és Isten ismeretét. Isten adja a bölcsességet, és az a bölcs, aki ismeri Őt.

A Bölcsesség (az Úr) adja a jó és a rossz közötti különbségtétel képességét, és Ő véd meg bennünket a gonosz embertől, a paráznától és a nem hozzánk való házastárstól. 

Kiáltsunk fel ma szívünk mélyéről azért az értelemért és bölcsességért, amelyet egyedül Isten adhat!

Jackie Ordelheide Smith 

87. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 13. fejezetéhez (március 26- április 1.).

A gyerekek hibáznak. A mi gyermekeink hibáznak. Isten gyermekei hibáznak. Isten irgalmasan és jóindulatúan bánik a hibákat elkövető gyermekeivel, különösen azokkal, akik az életüket az Ő szolgálatára rendelték. Ez a helyzet Illéssel is.

Azt követően, hogy Illés a hitét látványosan szemléltette a Kármel hegyén, és a Baál prófétáinak százait győzte le, elbátortalanodott egyetlen asszony fenyegetése miatt, és az életéért menekült! Hogyan tudja Isten valójában elérni a hibákat elkövető gyermekeit? Nem tűzviharral, nem forgószéllel, nem földrengéssel, hanem ezek helyett lelki nyugalomban egy csendes, alig hallható hanggal. Ami felveti a kérdést, hogy hogyan kellene nekünk reagálni, amikor a gyermekeink tévednek – különösképpen azok, akik Istennek próbálnak élni. Milyen legyen a hozzáállásunk? Milyen tekintettel nézzünk rájuk? Milyen hangnemmel szólítsuk őket?

Isten halk hangját hallva Illés „szelíden és legyőzötten állt ott.” Egy erőteljes válasz talán kielégítőbb viselkedést eredményezhet a hibát elkövető gyermek részéről, de bekövetkezik-e a szívnek változása? „Isten Lelkének halk és szelíd hangja meg tudja változtatni szívünket.” {169. o.} Szülőkként és gyermekek vezetőikként érdemes alaposan megfontolnunk ezeket a dolgokat.

Mitch Menzmer
Kémiaiprofesszor
Southern Adventist University, Tennessee USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése