2017. április 14., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 14 - PÉNTEK - Példabeszédek 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezet 642. nap

Ekkor Josáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izráel Istenét."

Kora reggel felkeltek, és kivonultak Tekóa pusztájába. Amint közeledett az ütközet, Josafát így szólt: "Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok! Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva... énekeltek" (2Krón 20:14-21). Ezek az énekesek a sereg előtt mentek, és dicsőítették Istent a győzelem ígéretéért.

Különös dolog volt így csatába szállni az ellenséges sereggel - énekkel dicsőítve az Urat és magasztalva Izráel Istenét. Ez volt a csatadaluk. Megkapták a szentség ékességét. Reménységünk, bátorságunk és hitünk egyre fokozódna, ha többet dicsőítenénk Istent. Vajon ez nem erősítené-e ma is az igazság hőslelkű védőit?

"...az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a móábiak a Széír-hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Széir lakóival, egymás pusztulását segítették elő.

Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és senki sem menekült meg" (2Krón 20:22-24).

Isten volt Júda erőssége ebben a válságos helyzetben; ma is Ő népének erőssége. Ne a fejedelmekben bízzunk, és ne állítsunk embereket Isten helyére! Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ember esendő és tévedő. Isten, akié minden hatalom, a mi erős védőbástyánk. Minden veszélyben éreznünk kell, hogy övé a harc. Erőforrásai kimeríthetetlenek, és a látszólagos lehetetlenség a győzelmet még nagyobbá teszi.

"Segíts meg minket, szabadító Istenünk,
ments meg, és gyűjts össze a népek közül,
hogy hálát adhassunk szent nevednek,
és dicsőítve magasztalhassunk téged!" (1Krón 16:35)

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 15

Hogyan reagálsz, amikor úrhatnám emberek gorombán kritizálnak, vagy utasítgatnak? Az én természetes reakcióm a védekezés, talán még méregbe is gurulok egy kicsit és éles logikával válaszolok. Amikor tudom, hogy igazam van, alaposan meg tudom indokolni, amit tettem, és ahogy tettem. A haragos válasz könnyen kitör belőlünk. Túl gyakran egyszerűen elfogadjuk ezt, mint az élet normális velejáróját. Mélyebben belegondolva azonban, szavaim és viselkedésem a Jézussal való kapcsolatomat tükrözik.

Számításaim szerint a Példabeszédek könyve 15. fejezetének több mint egy tucat javaslata foglalkozik azzal, mi a legmegfelelőbb módja az utasítások kezelésének. Még legalább egy tucat igevers állítja szembe a gonosz, bolond, büszke és kapzsi emberek viselkedését az igaz, jó és bölcs emberekével. Salamon tisztában van vele, hogy boldogságunk, vagy szívfájdalmunk a saját hozzáállásunktól függ és döntésünktől, hogyan beszélünk és cselekszünk.

„Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését.” (1. vers)
„A nyelv szelídsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a lélek gyötrelme.” (4. vers) 

Kedvenc igém a 2. vers: „A bölcsek nyelve beszél jó tudományt; a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki.” Lelki szemeimmel látom a tudás szép, terebélyes, gondozott fáját. Azok a bölcsek, akik képesek őrizni ezt a fát. Sőt, valójában nem az a képesség-e maga a bölcsesség, ami érthetővé és széppé teszi az ismereteket?

A nyelv el tudja űzni a szépséget, elferdítheti és lerombolhatja azt.  Vagy dicsérni tud, megnyugtatni és gyógyítani. Ellen White így ír róla: „A folyamatos bírálgatás megmételyezi és elsötétíti bárkinek az életét.” Másutt pedig ezt mondja: „Ha az apák és anyák megtérnek, teljes átalakulás megy végbe elveikben és azok alkalmazásában. Gondolataik és szájuk beszéde is megtért lesz, átalakul.”

Az én vágyam is a teljes körű, tiszta szívből fakadó, fenntartás nélküli megtérés.

Drága Uram, Kősziklám és Megváltóm! Add, kérlek ma, hogy a számat elhagyó szavak és szívem gondolatai elfogadhatók legyenek számodra!  Ámen.

David A. Steen 

89. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezetéhez (április 9-15.).

Szeretnéd tudni, hogyan építhetsz egyénileg erős jellemet? És családként, vállalkozásként vagy akár nemzetként? Jósafát tapasztalata egyértelmű útbaigazítást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan érhető el.

Tedd a Bibliát mindennek a sarokkövévé, amit csak teszel. Jósafát arra törekedett, hogy ismerje az Írást, és engedelmeskedjen neki. Amikor Isten szava a vezérelv az életünkben, az önzőség, a kapzsiság, a büszkeség és a jellemvonások sora, amelyek meghatározzák a mai nemzedéket, elkerülhetetlenül hátramaradnak.

Olyan életet élj, mely tele van hálával és dicsőítéssel. Jósafát és a népe még a legelkeserítőbb helyzetben is a zenét választotta a zúgolódás helyett, az örömöt a szomorkodás helyett és az éneklést a sóhajtozás helyett. A dicsőítéssel és hálával teli hozzáállás messzire vezet: fellelkesít és felbátorít, amikor nehéz helyzetek jönnek.

Bízz Istenben mindenek felett! Jósafátnak hatalmas serege volt. Megerősített városai voltak. Éveken keresztül dolgozott rajtuk. Mégis, amikor eljött az ideje, ő úgy döntött, hogy egyedül Istenben bízik, és nem az emberi erőben. Hasonlóképpen, nincs abban semmi rossz (hanem épphogy sok jó van benne), ha keményen megdolgozunk a jó oktatásért, szilárd pénzügyi lábakon állásért és a tartós, jó hírnévért. Azonban amikor kihívásokkal kerülünk szembe, abban az Istenben bízzunk, aki megengedte a nehézségeket, hogy életünkbe jöjjön. Ő a mi erőnk valódi forrása.

Andy R. Espinoza
Lelkész, Közép-Dubai Hetednapi Adventista Egyház
Egyesült Arab Emírségek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése