2017. április 13., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 13 - CSÜTÖRTÖK - Példabeszédek 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezet 641. nap

De látod, az ammóniak és móábiak, Széír hegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izráelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket, ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket! Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk" (2Krón 20:3-12).

Josafát bizalommal mondhatta az Úrnak: "csak rád tekintünk". Éveken át arra oktatta a népet: bízzon abban, aki a letűnt korokban oly sokszor közbelépett, hogy megóvja választottait a teljes pusztulástól, és most, amikor az ország veszélyben volt, Josafát nem volt egyedül. "Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt" (2Krón 20:13). Közösen böjtöltek és imádkoztak; együtt könyörögtek az Úrhoz, zavarja össze ellenségeiket Jahve nevének megdicsőítésére.

"Istenem, ne maradj csendben,
ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem!
Hiszen háborognak ellenségeid,
gyűlölőid fenn hordják fejüket.
Néped ellen titkon ármányt szőnek,
tanácskoznak védenceid ellen.
Jertek - mondják -, irtsuk ki e népet,
ne is emlékezzenek többé Izráel nevére!
Mert egyetértésben tanácskoznak,
szövetséget kötnek ellened
Edóm lakói és az izmáeliek,
a móábiak és a hagriak,
Gebál, Ammón és Amálék...
Úgy bánj velük, mint Midjánnal,
mint Siserával, mint Jábínnal
a Kisón-pataknál...
Szégyenüljenek meg,
és rémüldözzenek örökké,
pironkodjanak, és vesszenek el!
Tudják meg, hogy egyedül te vagy az,
akinek Úr a neve,
aki felséges az egész földön!" (Zsolt 83)

Amikor a nép királyával együtt megalázta magát Isten előtt, kérve segítségét, az Úr Lelke Jaházielre, "az Ászáf fiai közül való lévitá"-ra szállt, és Jaháziel így szólt:

"Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük! Ők a Cíc-hágón vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jerúél-puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr!

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 14

Miközben a Példabeszédek könyve 14. fejezetén elmélkedtél, melyik igevers tűnt a legismerősebbnek számodra? Hadd találgassak! Vajon a 12. vers? "Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet." (új prot. ford.)

Vagy ha értesz az állattenyésztéshez, talán az a humoros szakasz is ismerős, ami arra utal, hogy ha ökör van a jászolnál, akkor bizony van mit lapátolni az istállóból (4. vers). Az ökör erejével a gazda nagyon sok munkát el tud végezni, de van melléktermék is, amit aztán ki kell takarítani. Ez arra emlékeztet engem, hogy az életben a döntések nem mindig tiszták és helyesek, mégis az a feladatom, hogy kitakarítsam, tisztán tartsam az életemet.

Sok harc árán tanulgatom, hogy mindig hálás legyek Istennek azokért a döntésekért, amelyek után ki kell takarítani. Szinte minden esetben azért történtek rossz dolgok velem, mert választanom kellett, döntést kellett hoznom. Ezt tegyem, vagy amazt, esetleg valami teljesen mást? Minden döntésnek megvannak a következményei, sokszor pedig nem a legkellemesebbek. Egy ökörrel nagyobb földterületet fel lehet szántani, de nagy halmokat kell utána eltakarítani, sőt, az ökörnek nyilván több szénát kell ennie. A szabad akarat Isten egyik csodálatos áldása, amiért okunk van hálát adni! Gondoljunk csak bele, mi a másik lehetőség!

A magánzárkában raboskodó elítéltnek már nem sok választási lehetősége van. A haldokló betegnek, aki keservesen küzd még egy lélegzetért, és teljesen az orvosi személyzet hozzáértésétől és a gépektől függ, még kevesebb döntési lehetősége adódik. Ezért hát hálát adok Istennek a sok-sok döntési helyzetért még akkor is, ha nem mindig a jó utat választom. Isten kegyelme által azonban szabad akaratból dönthetek.

Azonban bármilyen döntésről legyen is szó, hiszem, hogy a Péld 14:12 az egyik legjobb útmutató. Salamon, a világ legbölcsebb embere azt mondja, hogy az az út, ami csak az én szemem előtt látszik jónak, valójában az örök halálba vezet. Péld 3:6 ugyanezt a gondolatot pozitív formában fogalmazza meg. „Minden te útaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útaidat.”

„Uram, add, hogy ma minden döntésemben a te Szentlelked vezessen! Ámen.”

David A. Steen 

89. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezetéhez (április 9-15.).

Szeretnéd tudni, hogyan építhetsz egyénileg erős jellemet? És családként, vállalkozásként vagy akár nemzetként? Jósafát tapasztalata egyértelmű útbaigazítást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan érhető el.

Tedd a Bibliát mindennek a sarokkövévé, amit csak teszel. Jósafát arra törekedett, hogy ismerje az Írást, és engedelmeskedjen neki. Amikor Isten szava a vezérelv az életünkben, az önzőség, a kapzsiság, a büszkeség és a jellemvonások sora, amelyek meghatározzák a mai nemzedéket, elkerülhetetlenül hátramaradnak.

Olyan életet élj, mely tele van hálával és dicsőítéssel. Jósafát és a népe még a legelkeserítőbb helyzetben is a zenét választotta a zúgolódás helyett, az örömöt a szomorkodás helyett és az éneklést a sóhajtozás helyett. A dicsőítéssel és hálával teli hozzáállás messzire vezet: fellelkesít és felbátorít, amikor nehéz helyzetek jönnek.

Bízz Istenben mindenek felett! Jósafátnak hatalmas serege volt. Megerősített városai voltak. Éveken keresztül dolgozott rajtuk. Mégis, amikor eljött az ideje, ő úgy döntött, hogy egyedül Istenben bízik, és nem az emberi erőben. Hasonlóképpen, nincs abban semmi rossz (hanem épphogy sok jó van benne), ha keményen megdolgozunk a jó oktatásért, szilárd pénzügyi lábakon állásért és a tartós, jó hírnévért. Azonban amikor kihívásokkal kerülünk szembe, abban az Istenben bízzunk, aki megengedte a nehézségeket, hogy életünkbe jöjjön. Ő a mi erőnk valódi forrása.

Andy R. Espinoza
Lelkész, Közép-Dubai Hetednapi Adventista Egyház
Egyesült Arab Emírségek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése