2017. április 17., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 17 - HÉTFŐ - Példabeszédek 18

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 16. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 16. fejezet 645. nap

A király nem élvezhette büntetlenül azt, amihez csalás és vérontás árán jutott. "Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez: Eredj, menj alá Aháb izráeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá: Ezt mondja az Úr: Öltél, és még birtokot is szereztél?" Az Úr ezután Akháb elleni iszonyú ítélet kimondására utasította Illést.

A próféta sietett végrehajtani a mennyei parancsot. Amikor a vétkes uralkodó szemtől szembe találkozott a szőlőben Jahve szigorú követével, ezekkel a szavakkal adott kifejezést riadt félelmének: "Rám találtál, ellenségem?"

Az Úr követe tétovázás nélkül felelt: "Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom Izráelből Aháb férfiutódait, apraját, nagyját!" Nem volt irgalom. Akháb házát teljesen el kell pusztítani, "...mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és mint Baasának, az Ahijjá fiának házát - nyilatkoztatta ki az Úr szolgáján keresztül -, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izráelt."
Jézabelről pedig ezt mondta az Úr: "A kutyák eszik meg Jezábelt Jezréel falánál. Aki Aháb hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg."

Amikor a király meghallotta ezt a félelmetes üzenetet, "megszaggatta ruháját, testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt-kelt.

Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez: Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet; majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára."
Három év sem telt el, és Akháb király meghalt a szíriaiak keze által. Utóda, Akházia: "Azt tette, amit rossznak tart az Úr, mert apjának és anyjának az útján, meg Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt... A Baalt tisztelte, őt imádta és bosszantotta az Urat, Izráel Istenét", ahogy atyja, Akháb is tettek (1Kir 22:53-54). Az engedetlen királyt hamar utolérte bűneinek büntetése. A Moábbal vívott végzetes háború, valamint életveszélyes balesete tanúsította, hogy Isten haragszik rá.

Akházia súlyosan megsérült, amikor "leesett felső szobájából a korláton keresztül". Félve az esetleges következményektől, elküldte néhány szolgáját Baálzebubhoz, Ekron istenéhez, hogy kérdezzék meg, vajon meggyógyul-e vagy sem. Ekronról azt tartották, hogy - papjai közvetítésével - tájékoztatást ad a bekövetkező eseményekről. Sokan mentek hozzá, hogy kérdezősködjenek tőle a jövőről. Jövendölései és közlései azonban a sötétség fejedelmétől származtak.

Akházia szolgái találkoztak egy emberrel - az Isten emberével -, aki ezzel az üzenettel küldte vissza őket a királyhoz: "Talán nincs Isten Izráelben, hogy te Baalzebubhoz, Ekrón istenéhez küldesz, hogy megkérdezd őt? Ezért nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni!" A próféta, miután elmondta üzenetét, eltávozott.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:


Nagyszüleim adták nekem a Dávid nevet, ami azt jelenti, kedvelt, ill. szeretett ember. Ők adták a második nevemet is, Artúr, ami azt jelenti, hogy erő. A családnevem Steen, ami a Steven (István) névből eredeztethető, aminek a jelentése korona. Ezeken kívül jó néhány névvel felruházott a családom az idők folyamán, mint például: édesem, professzor, apa, papu (nagypapa), sőt dédpapa, stb. Némelyik nevem az életben betöltött szerepemhez kapcsolódik, mások valamilyen jellemtulajdonságot írnak le, amik jellemzőek rám, vagy legalábbis szeretném, hogy jellemzőek legyenek rám, vagy a szüleim szerették volna, hogy olyan legyek.
 
A nevek fontosak. Ha barátságot kötünk valakivel, először meg kell kérdeznünk a nevét az illetőnek, és azt is, hogy ő hogyan szereti a legjobban használni, hallani.

Istennek is sok neve van, amelyek a jellemét írják le. Az Ő neve minden név felett való. „Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége égre-földre kihat!” (Zsolt 148:13.). Csak egy néhány nevet szeretnék említeni Isten nevei közül: Elohim (Isten), El Shaddai (Isten Mindenható Úr), Adonai (Úr és Mester), Jehovah Shalom (az Úr az én Békességem), Jehovah Jireh (az Úr Gondoskodik).

Elképzelni is alig tudjuk a jelenetet Mózes második könyve 34. fejezetében, amikor Mózes azt a parancsot kapta, hogy menjen fel a Sínai-hegyre, egyedül. Ott történt meg, hogy az Úr elvonult Mózes előtt, és megmutatta dicsőségét, azaz kinyilatkoztatta magát Mózesnek. Figyeljük csak: „És az Úr elvonula Ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (2Móz 34:6-7). Csodálatos! Ilyen az én Istenem. Milyen hatalmas Isten Ő! A jelleme az, ami különleges módon megszenteli Őt; és ez az oka, amiért az Úr imájában azt mondjunk, hogy „Szenteltessék meg a Te neved”. Isten neve olyan szent, hogy sohasem szabad könnyelműen vagy tiszteletlenül használnunk vagy kimondanunk (Neh 9:5-től).

A Példabeszédek könyve 18. fejezetében a 10. vers azt mondja: „Erős bástya az Örökkévaló, hozzá menekül az igaz, és védelmet talál”. (Hungarian Bible: Easy-to-Read Version). Micsoda hatalom van Isten nevében. „Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki az Ő hatalmas nevében talál menedéket.” (Ellen G. White: Jézus Élete. Budapest, 2004, Élet és Egészség Könyvkiadó. 100. oldal)

„Uram, bárcsak megbecsülést és dicsőséget szereznék a Te nevednek ma! A Te nagy neved erős bástyájában adj nekem menedéket! Ámen.”

David A. Steen 

90. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 16. fejezetéhez (április 16-22.).

Ez a szomorú fejezet Akháb házának bukását és elpusztulását követi nyomon, amely végső soron Izrael bukásához is vezetett. Akháb éretlen, halálos dühétől és szeszélyétől, ami Nábot halálához vezet a vénekig, akik ahelyett, hogy kiállnának a jó mellett, cinkossá válnak Nábot megölésében, ez a szakasz a bűn erejére összpontosít, amivel elpusztítja a bűnöst.

Az egyetlen ragyogó pont ebben a történetben egy névtelen tiszt, aki egy újabb önző királynak, Akháziának dolgozott. Tanulván a két tiszt hibájából, akik megpróbálták elfogni Illést, a tiszt alázattal meghajolt Illés előtt és Isten kegyelmét kérte magára és az embereire. Isten elfogadja ezt, és megkíméli az életét és az emberei életét.

Izráel és Júda történelmén végighaladva Isten a könyörületességével megengedi azoknak az embereknek, akik a bűnt választják, hogy folytassák bűneik elkövetését, és nem pusztítja el őket, de minden egyes esetben eljön a fordulópont, amikor a gonosz túlságosan megsokasodik és végül igazságot szolgáltat Isten. Akháb és családja esetében ez a fordulópont Nábot halála. Bár Isten nem öli meg Akhábot a fiáért érzett bánata miatt, ítéletet hirdet a családja felett.

A figyelmeztetéssel együtt ígéretet is tartalmaz ez a fejezet. Bár úgy tűnhet, hogy a gonosz győzedelmeskedik, végső soron Isten az ellenőrzése alatt tartja a dolgokat és eljön az igazságszolgáltatás ideje. Vigasztalódhatunk Isten könyörületességében, szeretetében és igazságában, amikor úgy tűnik, az életünk darabokra hullik körülöttünk.

Heidi Campbell
AIIAS Angol központ igazgatója
Fülöp-szigetek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése